මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු


Current page is 6 of 12.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     Prev.    Last

ද්විතීක වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
වෙන්
දේසි
දිනය
(ඈ)
පිරි
නැමුම (රුපියල් බිලියන)
ලැබීම්
(රුපි
යල් බිලියන)
පිරි
නැමුම (රුපියල් බිලියන)
බරතැබු සාමාන්‍ය ඵලදායීතා අනුපාතිකය (වසරකට සියයට) කල්පිරුණ දිනය කල්පිරුණ කාලය දින ගණන
             
10.06.2013 5.400 3.000 2.000 8.250 28.06.2013 17
10.06.2013 3.400 4.000 3.000 8.492 12.07.2013 31
   
29.04.2013 6.300 1.000 1.000 9.050 07.06.2013 38
24.04.2013 1.000 2.300 1.000 8.770 10.05.2013 14
24.04.2013 7.300 7.000 7.000 8.987 31.05.2013 35
24.04.2013 1.700 2.000 1.000 9.100 07.06.2013 42
18.04.2013 2.750 4.000 2.750 8.755 03.05.2013 14
18.04.2013 3.000 2.000 2.000 8.850 10.05.2013 21
11.04.2013 4.000 4.000 4.000 9.088 24.05.2013 42
11.04.2013 5.000 2.500 2.500 8.790 03.05.2013 21
11.04.2013 5.000 2.500 2.500 8.840 10.05.2013 28
11.04.2013 6.000 5.500 5.500 8.977 17.05.2013 35
   
07.03.2013 1.600 1.600 1.600 8.960 05.04.2013 28
07.03.2013 1.500 1.500 1.500 8.980 12.04.2013 35
07.03.2013 2.400 2.400 2.400 9.050 19.04.2013 42
01.03.2013 2.000 2.000 2.000 9.050 26.04.2013 53
   
21.02.2013 3.000 3.000 3.000 8.850 22.03.2013 28
21.02.2013 6.000 6.000 6.000 8.880 29.03.2013 35
18.02.2013 5.000 2.500 2.500 8.900 22.03.2013 31
18.02.2013 2.500 2.500 2.500 8.650 08.03.2013 17
13.02.2013 5.000 3.000 3.000 8.630 08.03.2013 22
13.02.2013 5.000 3.000 3.000 8.570 01.03.2013 15
13.02.2013 5.000 5.090 5.000 8.900 15.03.2013 29
07.02.2013 5.000 5.000 5.000 8.620 22.02.2013 14
   
10.08.2012 4.000 3.000 2.000 10.975 14.09.2012 32
06.08.2012 3.000 1.150 1.100 10.691 17.08.2012 10
06.08.2012 3.000 1.550 1.500 10.973 07.09.2012 31
03.08.2012 5.000 4.310 4.010 10.950 14.09.2012 39
02.08.2012 5.000 6.670 5.000 10.780 31.08.2012 28
   
30.07.2012 7.500 0.850 0.550 10.909 17.08.2012 17
ද්විතීක වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම්පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2005 - 2006 >>

(අ) ගනුදෙනු පියවීම වෙන්දේසි දිනයට පසුව එළැඹෙන ව්‍යාපාරික දිනයෙහි.
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services