මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු


Current page is 2 of 15.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     Prev.    Last

ද්විතීක වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
වෙන්
දේසි
දිනය
(ඈ)
පිරි
නැමුම (රුපියල් බිලියන)
ලැබීම්
(රුපි
යල් බිලියන)
පිරි
නැමුම (රුපියල් බිලියන)
බරතැබු සාමාන්‍ය ඵලදායීතා අනුපාතිකය (වසරකට සියයට) කල්පිරුණ දිනය කල්පිරුණ කාලය දින ගණන
             
16.02.2018 2.400 0.000 0.000 0.000 06.04.2018 46
16.02.2018 1.700 0.000 0.000 0.000 13.04.2018 53
16.02.2018 0.900 0.000 0.000 0.000 20.04.2018 60
15.02.2018 2.400 0.000 0.000 0.000 06.04.2018 49
15.02.2018 1.700 0.000 0.000 0.000 13.04.2018 56
15.02.2018 0.900 0.000 0.000 0.000 20.04.2018 63
14.02.2018 2.400 2.400 0.000 0.000 06.04.2018 50
14.02.2018 1.700 1.700 0.000 0.000 13.04.2018 57
14.02.2018 5.000 2.500 0.000 0.000 20.04.2018 64
14.02.2018 0.900 0.900 0.000 0.000 27.04.2018 71
12.02.2018 2.400 0.100 0.000 0.000 06.04.2018 51
12.02.2018 1.800 0.100 0.100 7.620 13.04.2018 58
12.02.2018 5.000 0.000 0.000 0.000 20.04.2018 65
12.02.2018 0.800 0.000 0.000 0.000 27.04.2018 72
09.02.2018 2.400 0.000 0.000 0.000 06.04.2018 53
09.02.2018 1.800 0.000 0.000 0.000 13.04.2018 60
09.02.2018 5.000 0.000 0.000 0.000 20.04.2018 67
09.02.2018 0.800 0.000 0.000 0.000 27.04.2018 74
08.02.2018 2.400 0.000 0.000 0.000 06.04.2018 56
08.02.2018 1.800 0.000 0.000 0.000 13.04.2018 63
08.02.2018 5.000 0.000 0.000 0.000 20.04.2018 70
08.02.2018 0.800 0.000 0.000 0.000 27.04.2018 77
06.02.2018 2.700 1.500 0.300 7.590 06.04.2018 58
06.02.2018 1.800 0.000 0.000 0.000 13.04.2018 65
06.02.2018 0.500 0.100 0.000 0.000 20.04.2018 72
02.02.2018 3.700 1.000 1.000 7.600 06.04.2018 59
02.02.2018 1.800 0.000 0.000 0.000 13.04.2018 66
02.02.2018 4.500 0.300 0.000 0.000 20.04.2018 73
01.02.2018 2.700 2.700 2.700 7.590 30.03.2018 56
01.02.2018 3.700 0.000 0.000 0.000 06.04.2018 63
ද්විතීක වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම්පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2005 - 2006 >>

(අ) ගනුදෙනු පියවීම වෙන්දේසි දිනයට පසුව එළැඹෙන ව්‍යාපාරික දිනයෙහි.
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services