මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු


Current page is 10 of 12.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     Prev.    Last

ද්විතීක වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
වෙන්
දේසි
දිනය
(ඈ)
පිරි
නැමුම (රුපියල් බිලියන)
ලැබීම්
(රුපි
යල් බිලියන)
පිරි
නැමුම (රුපියල් බිලියන)
බරතැබු සාමාන්‍ය ඵලදායීතා අනුපාතිකය (වසරකට සියයට) කල්පිරුණ දිනය කල්පිරුණ කාලය දින ගණන
             
07.11.2007 3.000 3.390 2.210 15.640 04.01.2007 56
05.11.2007 1.000 2.500 1.000 15.440 21.12.2007 45
05.11.2007 1.500 2.200 1.100 15.820 28.12.2007 52
05.11.2007 2.500 1.200 0.200 16.000 04.01.2007 59
05.11.2007 2.500 1.730 0.280 15.760 11.01.2007 66
05.11.2007 2.500 3.020 0.430 16.000 18.01.2007 73
02.11.2007 1.400 2.100 1.400 14.260 23.11.2007 18
02.11.2007 2.500 3.000 2.500 15.280 07.12.2007 32
02.11.2007 1.500 1.100 0.000 28.12.2007 53
02.11.2007 2.000 2.250 0.000 04.01.2007 60
02.11.2007 2.600 1.000 0.000 11.01.2007 67
01.11.2007 2.000 3.700 2.000 15.580 28.12.2007 56
01.11.2007 3.000 3.600 2.100 15.730 04.01.2007 63
01.11.2007 2.000 1.300 0.000 11.01.2007 70
01.11.2007 3.000 2.850 0.000 18.01.2007 77
   
29.10.2007 2.000 9.650 2.000 14.770 30.11.2007 31
29.10.2007 3.000 6.530 3.000 16.630 25.01.2007 87
29.10.2007 1.500 0.950 0.850 16.970 21.03.2007 143
29.10.2007 3.500 2.030 1.930 17.000 04.04.2007 157
   
25.06.2007 2.000 2.000 0.750 16.900 20.07.2007 24
22.06.2007 2.000 2.180 0.000 0.000 20.07.2007 25
21.06.2007 3.000 2.700 2.500 16.730 13.07.2007 21
19.06.2007 2.500 3.600 1.150 16.490 13.07.2007 23
18.06.2007 2.500 2.800 0.000 0.000 13.07.2007 24
15.06.2007 2.500 2.110 1.050 16.470 18.06.2007 25
14.06.2007 1.200 2.000 1.050 16.170 06.07.2007 21
14.06.2007 2.000 1.810 0.750 16.430 13.07.2007 28
11.06.2007 1.500 4.600 1.500 15.940 29.06.2007 17
11.06.2007 1.500 3.500 1.300 15.990 06.07.2007 24
05.06.2007 1.200 4.250 1.200 16.010 22.06.2007 16
ද්විතීක වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම්පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2005 - 2006 >>

(අ) ගනුදෙනු පියවීම වෙන්දේසි දිනයට පසුව එළැඹෙන ව්‍යාපාරික දිනයෙහි.
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services