මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 91 of 92.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
23.02.2007 2.50 2.050 2.050 11.627 0.172 10.50 12.00 -2.220 51.325
22.02.2007 10.00 8.374 8.374 11.369 2.398 10.00 11.50 -10.770 46.739
21.02.2007 5.00 2.440 2.440 11.401 0.236 10.00 11.50 -2.680 54.833
20.02.2007 4.00 1.600 1.600 11.359 0.053 10.00 11.50 -1.650 55.855
19.02.2007 2.00 2.144 2.000 11.200 1.773 10.00 11.50 -3.770 51.314
15.02.2007 2.00 3.075 2.000 11.200 5.101 10.00 11.50 -7.101 47.993
14.02.2007 6.50 5.272 5.272 11.412 1.416 10.00 11.50 -6.688 46.736
13.02.2007 4.50 3.260 3.060 11.398 0.462 10.00 11.50 -3.522 49.901
12.02.2007 5.00 2.995 2.995 11.376 0.113 10.00 11.50 -3.108 50.315
09.02.2007 4.00 6.661 4.000 11.346 2.969 10.00 11.50 -6.969 50.598
08.02.2007 9.50 7.617 7.617 11.354 1.666 10.00 11.50 -9.283 48.599
07.02.2007 9.50 10.518 9.500 11.297 2.162 10.00 11.50 -11.660 46.221
06.02.2007 9.50 8.951 8.951 11.304 0.089 10.00 11.50 -9.040 48.842
02.02.2007 2.00 4.585 2.000 11.238 3.851 10.00 11.50 -5.851 53.616
       
31.01.2007 12.00 11.319 11.319 11.322 0.930 10.00 11.50 12.249 48.172
30.01.2007 11.50 7.960 7.960 11.310 2.771 10.00 11.50 -10.730 49.686
29.01.2007 9.00 5.395 5.395 11.381 1.090 10.00 11.50 -6.485 53.931
26.01.2007 7.50 1.234 1.025 11.429 4.333 10.00 11.50 -5.358 55.058
25.01.2007 1.423 10.00 11.50 -1.423 52.194
24.01.2007 0.063 10.00 1.000 11.50 0.937 54.554
23.01.2007 0.050 10.00 4.100 11.50 4.050 57.670
22.01.2007 0.102 10.00 2.900 11.50 2.798 56.415
19.01.2007 0.294 10.00 2.500 11.50 2.206 55.823
18.01.2007 3.50 1.894 1.894 11.396 2.115 10.00 11.50 -4.009 51.413
17.01.2007 3.00 0.515 0.515 11.311 1.372 10.00 11.50 -1.887 53.534
16.01.2007 3.50 0.334 0.334 11.430 1.721 10.00 11.50 -2.055 53.366
12.01.2007 0.470 10.00 11.50 -0.470 56.839
11.01.2007 1.028 10.00 11.50 -1.028 56.270
10.01.2007 2.280 10.00 11.50 -2.280 55.016
09.01.2007 3.00 3.274 3.000 11.425 0.815 10.00 11.50 -3.815 53.484
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services