මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 89 of 94.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     93     94     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
17.08.2007 0.060 10.50 12.00 -0.060 65.500
16.08.2007 8.50 5.210 5.210 11.730 2.820 10.50 12.00 -8.030 57.520
15.08.2007 1.00 2.220 1.000 11.690 2.880 10.50 12.00 -3.880 61.670
14.08.2007 1.00 0.660 0.660 11.700 0.200 10.50 12.00 -0.860 58.700
13.08.2007 1.00 0.470 0.470 11.710 0.080 10.50 12.00 -0.550 59.000
10.08.2007 0.190 10.50 12.00 -0.190 59.360
09.08.2007 1.50 0.260 0.260 11.770 1.090 10.50 12.00 -1.350 56.870
08.08.2007 1.00 0.290 0.290 11.770 0.300 10.50 12.00 -0.590 57.630
07.08.2007 1.00 0.060 0.060 11.760 0.020 10.50 12.00 -0.080 58.140
06.08.2007 1.00 0.580 0.580 11.780 0.260 10.50 12.00 -0.840 57.380
03.08.2007 0.220 10.50 12.00 58.000
02.08.2007 6.50 3.600 3.600 11.750 3.680 10.50 12.00 -7.280 52.440
01.08.2007 1.50 1.590 1.500 11.740 0.230 10.50 12.00 -1.730 58.000
       
31.07.2007 4.00 5.530 4.000 11.780 3.940 10.50 12.00 -7.940 48.460
30.07.2007 2.50 1.640 1.640 11.800 0.020 10.50 12.00 -1.660 54.750
27.07.2007 0.110 10.50 12.00 -0.110 56.300
26.07.2007 4.50 4.080 4.080 11.800 0.750 10.50 12.00 -4.830 51.630
25.07.2007 2.50 2.520 2.500 11.810 0.079 10.50 12.00 -2.580 53.880
24.07.2007 1.00 0.650 0.650 11.800 0.210 10.50 12.00 -0.860 55.600
23.07.2007 0.520 10.50 12.00 0.520 55.940
20.07.2007 0.450 10.50 12.00 -0.450 56.910
19.07.2007 5.00 2.040 2.040 11.820 3.310 10.50 12.00 -5.350 47.760
18.07.2007 4.50 3.600 3.600 11.810 0.290 10.50 12.00 -3.930 49.170
17.07.2007 5.00 3.050 3.050 11.810 0.340 10.50 12.00 -3.390 49.710
16.07.2007 5.00 2.100 2.100 11.800 0.020 10.50 12.00 -2.120 50.980
13.07.2007 3.00 0.730 0.590 11.800 0.460 10.50 12.00 -1.050 52.060
12.07.2007 2.00 0.780 0.780 11.810 1.340 10.50 12.00 -2.120 46.780
11.07.2007 3.50 3.860 3.500 11.850 0.050 10.50 12.00 -3.550 46.800
10.07.2007 4.50 3.550 3.550 11.860 0.120 10.50 12.00 -3.670 48.660
09.07.2007 4.50 3.950 3.950 11.840 0.160 10.50 12.00 -4.110 48.230
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services