මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 89 of 95.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     93     94     95     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
22.10.2007 0.040 10.50 0.000 12.00 -0.040 79.800
19.10.2007 0.060 10.50 0.500 12.00 0.440 80.290
18.10.2007 0.360 10.50 4.000 12.00 3.640 83.590
17.10.2007 0.400 10.50 1.000 12.00 0.600 80.550
16.10.2007 1.550 10.50 3.000 12.00 1.450 81.400
15.10.2007 0.420 10.50 4.000 12.00 3.580
12.10.2007 0.050 10.50 6.000 12.00 5.950 85.900
11.10.2007 1.00 0.270 0.270 11.670 0.850 10.50 12.00 -1.120 80.370
10.10.2007 3.00 2.090 2.090 11.750 0.140 10.50 12.00 -2.230 79.260
09.10.2007 3.00 1.290 1.290 11.760 0.300 10.50 12.00 -1.590 79.900
08.10.2007 4.50 1.610 1.610 11.730 0.110 10.50 -1.720 79.770
05.10.2007 0.220 10.50 7.500 12.00 7.280 85.540
04.10.2007 0.410 10.50 6.000 12.00 5.590 81.280
03.10.2007 0.170 10.50 6.000 12.00 5.830 81.520
02.10.2007 0.100 10.50 13.700 12.00 13.600 89.290
01.10.2007 0.060 10.50 20.000 12.00 19.940 95.630
       
28.09.2007 0.250 10.50 0.600 12.00 0.350 76.040
27.09.2007 1.690 10.50 5.000 12.00 3.310 80.230
25.09.2007 0.390 10.50 3.500 12.00 3.110 80.040
24.09.2007 0.930 10.50 2.500 12.00 1.570 78.490
21.09.2007 0.150 10.50 6.000 12.00 5.860 82.780
20.09.2007 0.090 10.50 2.500 12.00 2.410 76.780
19.09.2007 1.00 0.330 0.330 11.800 0.080 10.50 12.00 -0.410 72.460
18.09.2007 1.00 0.030 0.030 11.800 0.040 10.50 12.00 -0.070 72.800
17.09.2007 1.50 0.030 0.030 11.800 0.000 10.50 12.00 -0.030 72.840
14.09.2007 1.00 0.010 0.010 11.820 0.410 10.50 12.00 -0.420 72.450
13.09.2007 4.50 3.750 3.750 11.810 0.870 10.50 12.00 -4.620 68.250
12.09.2007 3.50 2.900 2.900 11.820 0.110 10.50 12.00 -3.000 69.870
11.09.2007 3.00 2.620 2.620 11.830 0.020 10.50 12.00 -2.640 70.230
10.09.2007 5.50 3.210 3.210 11.790 0.140 10.50 12.00 -3.340 69.530
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services