මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 88 of 92.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
11.07.2007 3.50 3.860 3.500 11.850 0.050 10.50 12.00 -3.550 46.800
10.07.2007 4.50 3.550 3.550 11.860 0.120 10.50 12.00 -3.670 48.660
09.07.2007 4.50 3.950 3.950 11.840 0.160 10.50 12.00 -4.110 48.230
06.07.2007 4.00 1.500 1.500 11.800 0.050 10.50 12.00 -1.550 51.400
05.07.2007 4.00 2.220 2.220 11.810 1.480 10.50 12.00 -3.690 45.420
04.07.2007 0.240 10.50 12.00 -0.240 48.870
03.07.2007 0.440 10.50 4.000 12.00 3.560 52.660
02.07.2007 0.080 10.50 4.150 12.00 4.070 53.180
       
29.06.2007 0.100 10.50 12.00 -0.100 40.930
28.06.2007 6.00 5.290 5.290 11.810 0.580 10.50 12.00 -5.870 32.000
27.06.2007 9.00 6.640 6.640 11.810 0.330 10.50 12.00 -6.970 30.910
26.06.2007 8.50 6.800 6.800 11.800 0.130 10.50 12.00 -6.930 32.700
25.06.2007 9.50 8.160 8.160 11.790 0.050 10.50 12.00 -8.210 33.400
22.06.2007 5.00 4.470 4.470 11.790 0.010 10.50 12.00 -4.480 37.140
21.06.2007 11.50 10.790 10.790 11.780 0.910 10.50 12.00 -11.700 32.270
20.06.2007 11.00 11.690 11.000 11.790 0.870 10.50 12.00 -11.870 32.090
19.06.2007 11.50 14.120 11.500 11.810 2.390 10.50 12.00 -13.890 31.200
18.06.2007 11.50 11.430 11.430 11.810 0.040 10.50 12.00 -11.470 33.630
15.06.2007 6.00 2.310 2.310 11.790 0.620 10.50 12.00 -2.930 43.200
14.06.2007 11.00 9.390 9.390 11.830 1.740 10.50 12.00 -11.130 32.410
13.06.2007 4.00 1.600 1.600 11.830 1.680 10.50 12.00 -3.280 40.260
12.06.2007 4.00 4.980 4.000 11.820 0.510 10.50 12.00 -4.510 36.030
11.06.2007 7.00 8.120 7.000 11.830 0.040 10.50 12.00 -7.040 36.270
08.06.2007 8.50 6.780 6.780 11.810 0.310 10.50 12.00 -7.100 39.210
07.06.2007 10.00 8.930 8.930 11.820 1.360 10.50 12.00 -10.290 33.160
06.06.2007 9.00 7.490 7.490 11.830 0.150 10.50 12.00 -7.640 35.810
05.06.2007 9.50 9.380 9.380 11.810 0.110 10.50 12.00 -9.500 35.150
04.06.2007 11.50 9.700 9.700 11.810 0.470 10.50 12.00 -10.170 36.760
01.06.2007 8.00 7.870 7.870 11.820 0.300 10.50 12.00 -8.160 41.750
       
30.05.2007 6.50 4.820 4.820 11.820 2.110 10.50 12.00 -6.930 28.690
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services