මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 88 of 95.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     93     94     95     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
03.12.2007 1.50 0.000 2.160 1.500 11.800 0.490 10.50 0.000 12.00 -1.990 43.880
       
30.11.2007 7.00 0.000 6.180 6.180 11.790 0.590 10.50 0.000 12.00 -6.770 33.100
29.11.2007 6.50 0.000 5.310 5.310 11.800 1.400 10.50 0.000 12.00 -6.710 26.680
28.11.2007 7.00 0.000 6.110 6.110 11.800 0.050 10.50 0.000 12.00 -6.160 27.230
27.11.2007 6.50 0.000 4.600 4.600 11.800 0.440 10.50 0.000 12.00 -5.050 29.700
26.11.2007 4.00 0.000 0.340 0.340 11.800 0.520 10.50 0.000 12.00 -0.860 33.900
23.11.2007 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 1.430 10.50 0.000 12.00 -1.430 33.320
22.11.2007 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.580 10.50 0.000 12.00 -0.580 32.130
21.11.2007 1.00 0.000 1.000 1.000 11.780 0.510 10.50 0.000 12.00 -1.510 31.200
20.11.2007 2.00 0.000 2.040 2.000 11.780 0.820 10.50 0.000 12.00 -2.820 29.890
19.11.2007 2.50 0.000 3.400 2.500 11.770 1.050 10.50 0.000 12.00 -3.550 29.150
16.11.2007 0.520 10.50 1.000 12.00 0.480 33.190
15.11.2007 2.50 0.000 0.130 0.130 11.750 2.450 10.50 12.00 -2.580 28.120
14.11.2007 5.00 4.780 4.780 11.790 0.110 10.50 12.00 -4.890 25.810
13.11.2007 5.00 4.550 4.550 11.790 0.190 10.50 12.00 -4.740 25.970
12.11.2007 8.00 7.450 7.450 11.790 0.010 10.50 12.00 -7.470 23.240
09.11.2007 10.00 8.890 8.890 11.810 0.240 10.50 12.00 -9.130 25.250
07.11.2007 18.00 17.500 17.500 11.790 1.090 10.50 12.00 -18.590 20.710
06.11.2007 19.00 15.900 15.900 11.790 0.240 10.50 12.00 -16.140 23.150
05.11.2007 25.00 22.090 22.090 11.760 0.020 10.50 12.00 -22.120 20.100
02.11.2007 20.00 17.700 17.700 11.750 0.890 10.50 12.00 -18.590 27.490
01.11.2007 32.00 32.150 32.000 11.720 1.970 10.50 12.00 -33.970 16.110
       
31.10.2007 29.00 26.010 26.010 11.720 1.050 10.50 12.00 -27.060 13.010
30.10.2007 28.00 21.790 21.790 11.720 0.070 10.50 12.00 -21.870 18.210
29.10.2007 32.50 24.120 24.120 11.650 0.870 10.50 12.00 -24.990 22.540
26.10.2007 26.00 27.680 26.000 11.630 1.890 10.50 0.000 12.00 -27.890 19.650
24.10.2007 7.50 6.100 6.100 11.710 2.030 10.50 0.000 12.00 -8.100 71.720
23.10.2007 4.00 2.400 2.400 11.740 0.390 10.50 0.000 12.00 -2.790 77.060
22.10.2007 0.040 10.50 0.000 12.00 -0.040 79.800
19.10.2007 0.060 10.50 0.500 12.00 0.440 80.290
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services