මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 87 of 95.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     93     94     95     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
14.01.2008 5.50 0.000 4.060 4.060 11.970 0.030 10.50 0.000 12.00 -4.090 26.460
11.01.2008 7.50 0.000 4.350 4.350 11.900 0.140 10.50 0.000 12.00 -4.490 31.090
10.01.2008 9.50 0.000 8.510 8.510 11.910 1.370 10.50 0.000 12.00 -9.880 29.290
09.01.2008 11.00 0.000 8.740 8.740 11.900 2.230 10.50 0.000 12.00 -10.970 28.200
08.01.2008 11.50 0.000 9.860 9.860 11.910 0.130 10.50 0.000 12.00 -9.990 29.170
07.01.2008 14.00 0.000 9.580 9.580 11.900 0.280 10.50 0.000 12.00 -9.860 32.290
04.01.2008 7.00 0.000 5.080 5.080 11.890 0.270 10.50 0.000 12.00 -5.350 36.810
03.01.2008 11.00 0.000 9.620 9.620 11.850 2.310 10.50 0.000 12.00 -11.930 29.890
02.01.2008 6.00 0.000 4.020 4.020 11.860 1.690 10.50 0.000 12.00 -5.710 36.100
01.01.2008 3.00 0.000 0.290 0.290 11.850 0.040 10.50 0.000 12.00 -0.330 41.480
       
31.12.2007 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.020 10.50 0.000 12.00 -0.020 41.790
28.12.2007 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.030 10.50 7.250 12.00 7.220 52.830
27.12.2007 3.00 0.000 0.505 0.505 11.980 2.630 10.50 0.000 12.00 -3.130 42.820
26.12.2007 2.50 0.000 0.640 0.640 11.970 0.280 10.50 0.000 12.00 -0.920 45.030
24.12.2007 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.010 10.50 6.000 12.00 5.990 51.940
20.12.2007 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.910 10.50 0.000 12.00 -0.910 45.040
19.12.2007 3.00 0.000 2.720 2.720 11.970 0.460 10.50 0.000 12.00 -3.180 42.770
18.12.2007 3.00 0.000 1.950 1.950 11.950 0.390 10.50 0.000 12.00
18.12.2007 3.00 0.000 1.950 1.950 11.950 0.390 10.50 0.000 12.00 -2.340 43.610
17.12.2007 5.00 0.000 1.960 1.960 11.900 0.040 10.50 0.000 12.00 -2.000 43.950
14.12.2007 2.00 0.000 0.430 0.430 11.930 0.210 10.50 0.000 12.00 -0.640 45.310
13.12.2007 6.50 0.000 5.280 5.280 11.810 1.030 10.50 0.000 12.00 -6.310 39.640
12.12.2007 8.50 0.000 8.540 8.500 11.850 0.150 10.50 0.000 12.00 -8.650 37.300
11.12.2007 9.00 0.000 6.950 6.950 11.860 0.200 10.50 0.000 12.00 -7.150 38.800
10.12.2007 9.00 0.000 6.300 6.300 11.840 0.330 10.50 0.000 12.00 -6.630 39.320
07.12.2007 6.50 0.000 1.730 1.730 11.850 2.610 10.50 0.000 12.00 -4.340 41.620
06.12.2007 11.00 0.000 9.140 9.140 11.800 1.330 10.50 0.000 12.00 -10.470 35.400
05.12.2007 7.00 0.000 5.540 5.540 11.810 0.220 10.50 0.000 12.00 -5.760 40.110
04.12.2007 3.50 0.000 0.620 0.620 11.800 0.340 10.50 0.000 12.00 -0.960 44.910
03.12.2007 1.50 0.000 2.160 1.500 11.800 0.490 10.50 0.000 12.00 -1.990 43.880
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services