මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 86 of 95.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     93     94     95     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
03.03.2008 6.00 0.000 4.980 4.980 11.980 0.070 10.50 0.000 12.00 -5.050 10.520
       
29.02.2008 7.00 0.000 4.440 4.440 11.980 0.030 10.50 0.000 12.00 -4.470 11.100
28.02.2008 11.00 0.000 9.940 9.940 11.970 1.380 10.50 0.000 12.00 -11.320 5.500
27.02.2008 9.50 0.000 11.720 9.500 11.980 1.930 10.50 0.000 12.00 -11.430 5.400
26.02.2008 8.50 0.000 8.890 8.500 11.990 0.130 10.50 0.000 12.00 -8.630 8.200
25.02.2008 7.00 0.000 3.500 3.500 11.990 0.000 10.50 0.000 12.00 -3.500 13.340
22.02.2008 3.00 0.000 0.780 0.780 11.970 0.310 10.50 0.000 12.00 -1.090 15.740
21.02.2008 8.00 0.000 6.340 6.340 11.970 2.360 10.50 0.000 12.00 -8.700 8.130
19.02.2008 6.50 0.000 1.450 1.450 11.980 0.080 10.50 0.000 12.00 -1.530 15.310
18.02.2008 8.00 0.000 7.000 7.000 11.980 0.060 10.50 0.000 12.00 -7.060 9.770
15.02.2008 4.00 0.000 2.390 2.390 11.970 0.010 10.50 0.000 12.00 -2.400 14.440
14.02.2008 9.50 0.000 8.450 8.450 11.950 1.510 10.50 0.000 12.00 -9.960 10.170
13.02.2008 9.50 0.000 8.350 8.350 11.950 0.590 10.50 0.000 12.00 -8.940 11.190
12.02.2008 8.00 0.000 8.060 8.000 11.960 0.610 10.50 0.000 12.00 -8.610 11.520
11.02.2008 6.00 0.000 6.190 6.000 11.960 0.190 10.50 0.000 12.00 -6.190 13.940
08.02.2008 5.00 0.000 3.970 3.820 11.980 0.110 10.50 0.000 12.00 -3.930 16.210
07.02.2008 16.00 0.000 13.290 12.980 11.940 3.800 10.50 0.000 12.00 -16.780 10.210
06.02.2008 14.00 0.000 12.690 12.690 11.970 0.310 10.50 0.000 12.00 -13.000 13.990
05.02.2008 10.00 0.000 5.930 5.930 11.980 0.180 10.50 0.000 12.00 -6.110 20.890
01.02.2008 2.00 0.000 0.030 0.030 11.970 0.030 10.50 0.000 12.00 -0.060 26.930
       
31.01.2008 12.00 0.000 7.510 7.510 11.980 6.700 10.50 0.000 12.00 -14.210 14.230
30.01.2008 9.00 0.000 8.470 8.320 11.970 0.730 10.50 0.000 12.00 -9.050 19.380
29.01.2008 8.50 0.000 4.090 4.090 11.970 0.370 10.50 0.000 12.00 -4.460 23.980
28.01.2008 6.00 0.000 1.050 1.050 11.980 0.240 10.50 0.000 12.00 -1.290 27.140
25.01.2008 3.00 0.000 1.400 1.400 11.970 0.500 10.50 0.000 12.00 -1.900 26.530
24.01.2008 6.50 0.000 6.040 5.970 11.960 1.110 10.50 0.000 12.00 -7.080 21.940
23.01.2008 4.00 0.000 1.900 1.900 11.980 0.070 10.50 0.000 12.00 -1.970 27.060
21.01.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.570 10.50 3.500 12.00 2.930 31.960
18.01.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.040 10.50 0.000 12.00 -0.040 28.990
17.01.2008 5.00 0.000 2.850 2.850 11.980 3.050 10.50 0.000 12.00 -5.900 26.360
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services