මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 85 of 95.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     93     94     95     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
11.04.2008 1.450 19.00
10.04.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 2.190 10.50 6.000 12.00 4.640 18.970
10.04.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.830 19.00
09.04.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.030 10.50 7.000 12.00 7.550 21.870
09.04.2008 0.580 19.00 7.550
08.04.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.020 10.50 3.000 12.00 5.620 19.940
08.04.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 2.640 19.00
07.04.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.020 10.50 4.840 12.00 4.820 19.150
04.04.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.040 10.50 1.490 12.00 1.450 15.770
03.04.2008 8.00 0.000 8.410 8.000 11.580 1.090 10.50 0.000 12.00 -9.090 7.800
02.04.2008 8.00 0.000 12.930 8.000 11.720 5.440 10.50 0.000 12.00 -13.440 3.450
01.04.2008 8.00 0.000 10.780 8.000 11.780 4.270 10.50 0.000 12.00 -12.270 4.630
       
31.03.2008 8.00 0.000 11.850 8.000 11.900 0.000 12.00 -15.530 5.900
28.03.2008 4.00 0.000 0.330 0.330 11.930 0.300 10.50 0.000 12.00 -0.620 13.270
27.03.2008 4.00 0.000 1.890 1.890 11.970 1.300 10.50 0.000 12.00 -3.190 7.700
26.03.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.780 10.50 0.750 12.00 -0.030 10.860
25.03.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.030 10.50 2.500 12.00 2.470 13.360
24.03.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.010 10.50 3.510 12.00 3.500 14.390
19.03.2008 4.00 0.000 1.330 1.330 11.860 1.850 10.50 0.000 12.00 -3.180 7.720
18.03.2008 8.50 0.000 10.670 8.500 11.840 0.390 10.50 0.000 12.00 -8.890 2.360
17.03.2008 11.00 0.000 10.770 10.770 11.850 0.610 10.50 0.000 12.00 -11.380 0.075
14.03.2008 10.50 0.000 7.800 7.800 11.790 0.570 10.50 0.000 12.00 -8.370 2.820
13.03.2008 13.75 0.000 15.890 13.750 11.960 2.890 10.50 0.000 12.00 -16.640 0.960
12.03.2008 14.50 0.000 15.710 14.500 11.980 0.190 10.50 0.000 12.00 -14.690 0.020
11.03.2008 13.50 0.000 13.810 13.500 11.980 0.810 10.50 0.000 12.00 -14.310 0.400
10.03.2008 12.50 0.000 12.280 12.280 11.990 0.090 10.50 0.000 12.00 -12.370 2.340
07.03.2008 10.00 0.000 7.750 7.750 11.990 0.070 10.50 0.000 12.00 -7.820 6.890
05.03.2008 9.00 0.000 6.800 6.800 11.970 2.430 10.50 0.000 12.00 -9.230 6.340
04.03.2008 7.00 0.000 6.940 6.940 11.970 0.080 10.50 0.000 12.00 -7.020 8.560
03.03.2008 6.00 0.000 4.980 4.980 11.980 0.070 10.50 0.000 12.00 -5.050 10.520
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services