මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 83 of 94.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     93     94     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
11.06.2008 2.50 0.000 0.380 0.380 11.840 0.820 10.50 0.000 12.00 -1.200 14.230
10.06.2008 2.50 0.000 0.690 0.690 11.830 0.080 10.50 0.000 12.00 -0.770 14.660
09.06.2008 3.50 0.000 0.770 0.770 11.090 0.030 10.50 0.000 12.00 -0.800 14.630
06.06.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.020 10.50 0.000 12.00 -0.020 15.410
05.06.2008 2.50 0.000 1.990 1.990 11.920 0.770 10.50 0.000 12.00 -2.760 11.580
04.06.2008 2.00 0.000 1.910 1.910 11.960 0.040 10.50 0.000 12.00 -1.950 12.400
03.06.2008 2.00 0.000 2.390 2.000 11.870 0.030 10.50 0.000 12.00 -2.030 12.320
02.06.2008 2.00 0.000 3.270 2.000 11.830 0.130 10.50 0.000 12.00 -2.130 12.220
       
30.05.2008 3.50 0.000 2.680 2.680 11.820 0.220 10.50 0.000 12.00 -2.900 10.080
29.05.2008 9.00 0.000 8.180 8.180 11.620 1.390 10.50 0.000 12.00 -9.570 3.390
28.05.2008 9.00 0.000 10.510 9.000 11.720 0.820 10.50 0.000 12.00 -9.820 3.150
27.05.2008 9.00 0.000 9.980 9.000 11.800 0.150 10.50 0.000 12.00 -9.150 3.810
26.05.2008 9.50 0.000 7.860 7.860 11.750 0.020 10.50 0.000 12.00 -7.880 6.060
23.05.2008 3.50 0.000 0.280 0.280 11.670 0.920 10.50 0.000 12.00 -1.200 12.740
22.05.2008 3.00 0.000 0.690 0.690 11.590 2.500 10.50 0.000 12.00 -3.190 10.790
21.05.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.280 10.50 1.000 19.00 0.720 14.690
16.05.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.400 10.50 0.120 19.00 -0.280 13.690
15.05.2008 1.50 0.000 0.390 0.390 11.570 0.510 10.00 0.000 12.00 -0.900 12.100
14.05.2008 2.50 0.000 2.160 2.160 11.770 0.470 10.00
14.05.2008 2.50 0.000 2.160 2.160 11.770 0.470 10.50 0.000 12.00 -2.630 11.380
13.05.2008 2.50 0.000 2.370 2.370 11.750 0.090 10.50 0.000 12.00 -2.450 11.930
12.05.2008 2.50 0.000 0.000 0.000 11.750 0.060 10.50 0.000 12.00 -0.060 14.330
09.05.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.020 10.50 0.000 12.00 -0.020 14.370
08.05.2008 4.50 0.000 1.400 1.400 11.730 2.530 10.50 0.000 12.00 -3.930 10.460
07.05.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.410 10.50 0.000 12.00 -0.410 13.980
06.05.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.300 10.50 2.000 12.00 1.700 16.090
05.05.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.210 10.50 2.000 12.00 1.790 16.180
02.05.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.630 10.50 3.000 12.00 -2.370 16.750
       
30.04.2008 4.50 0.000 2.760 2.760 11.730 1.300 10.50 0.000 12.00 -4.060 10.330
29.04.2008 6.00 0.000 5.280 5.280 11.740 0.150 10.50 0.000 12.00 -5.430 8.960
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services