මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 82 of 95.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     93     94     95     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
22.08.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.020 10.50 0.000 12.00 -0.020 1.150
21.08.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500 10.50 0.000 12.00 -1.500 1.170
20.08.2008 3.00 0.000 3.620 3.000 11.890 0.030 10.50 0.000 12.00 -3.030 1.140
19.08.2008 5.00 0.000 4.680 4.680 11.820 0.100 10.50 0.000 12.00 -4.780 1.060
18.08.2008 3.50 0.000 0.720 0.720 11.790 0.000 10.50 0.000 12.00 -0.720 1.160
15.08.2008 3.00 0.000 3.000 3.000 11.750 0.040 10.50 0.000 12.00 -3.040 1.120
14.08.2008 6.00 0.000 5.410 5.410 11.820 0.990 10.50 0.000 12.00 -6.400 1.080
13.08.2008 6.00 0.000 6.950 6.000 11.860 0.220 10.50 0.000 12.00 -6.220 0.860
12.08.2008 6.00 0.000 6.270 6.000 11.880 0.030 10.50 0.000 12.00 -6.030 1.050
11.08.2008 5.00 0.000 3.790 3.790 11.870 0.090 10.50 0.000 12.00 -3.880 1.000
08.08.2008 2.50 0.000 1.540 1.540 11.890 0.010 10.50 0.000 12.00 -1.550 1.070
07.08.2008 8.00 0.000 5.820 5.820 11.770 2.020 10.50 0.000 12.00 -7.840 1.100
06.08.2008 8.50 0.000 9.500 8.500 11.820 0.780 10.50 0.000 12.00 -9.280 2.340
05.08.2008 9.50 0.000 9.620 9.500 11.860 0.150 10.50 0.000 12.00 -9.650 1.050
04.08.2008 8.50 0.000 3.820 3.520 11.890 0.410 10.50 0.000 12.00 -3.920 2.640
01.08.2008 5.50 0.000 3.020 3.020 11.920 1.920 10.50 0.000 12.00 -4.940 1.130
       
30.07.2008 8.00 0.000 7.930 7.930 11.900 0.110 10.50 0.000 12.00 -8.040 3.000
29.07.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.024 10.50 0.000 12.00 -0.020 3.080
28.07.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.080 10.50 0.000 12.00 -0.080 3.020
25.07.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.180 10.50 0.120 19.00 -3.940 7.050
25.07.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.180 10.50 0.120 19.00 -3.940 7.050
25.07.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.180 10.50 4.000 12.00 -3.940 7.050
24.07.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.140 10.50 2.500 12.00 3.340 6.440
24.07.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.140 10.50 0.980 19.00 3.340 6.440
23.07.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.050 10.50 2.500 12.00 2.450 5.550
22.07.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.010 10.50 0.000 12.00 -0.010 3.090
21.07.2008 2.00 0.000 0.210 0.210 11.750 0.030 10.50 0.000 12.00 -0.240 2.860
18.07.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 1.260 10.50 0.000 12.00 -1.260 1.840
16.07.2008 5.00 3.000 3.000 11.730 1.930 10.50 0.000 12.00 -4.930 1.220
15.07.2008 6.00 0.000 4.610 4.610 11.720 1.010 10.50 0.000 12.00 -5.620 2.140
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services