මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 81 of 95.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     93     94     95     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
24.09.2008 4.050 19.00
23.09.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.090 10.50 3.810 12.00 5.540 14.230
23.09.2008 1.820 19.00
22.09.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.470 10.50 0.800 12.00 2.770 11.460
22.09.2008 2.440 19.00
19.09.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 1.050 10.50 8.000 12.00 6.950 12.690
18.09.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.850 10.50 2.000 12.00 2.080 3.840
18.09.2008 0.940 19.00
17.09.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.400 10.50 1.170 19.00 0.770 2.080
16.09.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 1.260 10.50 0.000 0.00 -1.260 0.910
15.09.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.790 10.50 0.920 19.00 0.130 1.820
12.09.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.740 10.50 0.000 12.00 -0.740 0.910
11.09.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.130 10.50 1.520 19.00 1.390 2.420
10.09.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.030 10.50 0.000 12.00 -0.030 0.910
09.09.2008 2.00 0.000 1.600 1.600 11.950 0.060 10.50 0.000 12.00 -1.660 0.910
08.09.2008 2.50 0.000 1.520 1.520 11.830 0.300 10.50 0.000 12.00 -1.820 0.910
05.09.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.050 0.00 0.000 12.00 -0.050 0.900
04.09.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 1.330 0.00 0.000 12.00 -1.330 1.150
03.09.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.060 10.50 0.000 12.00 -0.060 1.090
02.09.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.240 10.50 2.500 12.00 2.360 3.510
02.09.2008 0.100 19.00
01.09.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.200 10.50 1.250 12.00 1.050 2.200
       
29.08.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 1.390 10.50 0.130 19.00 -1.260 1.280
28.08.2008 3.50 0.000 3.180 3.180 11.930 0.770 10.50 0.000 12.00 -3.950 1.170
27.08.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 1.340 10.50 0.000 12.00 -1.340 1.170
26.08.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 10.50 0.000 12.00 -2.500 1.170
25.08.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 1.820 10.50 0.000 12.00 -1.820 1.170
22.08.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.020 10.50 0.000 12.00 -0.020 1.150
21.08.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500 10.50 0.000 12.00 -1.500 1.170
20.08.2008 3.00 0.000 3.620 3.000 11.890 0.030 10.50 0.000 12.00 -3.030 1.140
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services