මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 81 of 93.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     93     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
10.07.2008 2.50 0.000 2.180 2.180 11.720 0.710 10.50 0.000 12.00 -2.890 1.210
09.07.2008 2.00 0.000 1.330 1.330 11.700 0.020 10.50 0.000 12.00 -1.350 2.750
08.07.2008 2.00 0.000 2.020 2.000 11.680 0.080 10.50 0.000 12.00 -2.080 2.020
04.07.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 1.040 10.50 0.000 12.00 -1.040 3.050
03.07.2008 6.00 0.000 4.700 4.700 11.690 5.750 1.05 0.000 12.00 -5.750 3.440
02.07.2008 7.00 0.000 5.860 5.860 11.670 0.540 10.50 0.000 12.00 -6.400 4.210
01.07.2008 8.00 0.000 6.390 6.390 12.980 1.850 10.50 0.000 12.00 -8.240 3.790
       
30.06.2008 5.50 0.000 8.060 5.500 11.680 2.370 10.50 0.000 12.00 -7.870 0.890
27.06.2008 6.00 0.000 5.540 5.540 11.720 0.060 10.50 0.000 12.00 -5.590 1.520
26.06.2008 23.00 0.000 21.660 21.660 11.640 1.520 10.50 0.000 12.00 -23.180 14.950
25.06.2008 3.00 0.000 4.430 3.000 11.720 12.920 10.50 0.000 12.00 -15.920 0.550
24.06.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 1.170 10.50 0.000 12.00 -1.170 15.400
23.06.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.530 10.50 0.000 12.00 -0.530 16.040
20.06.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.150 10.50 5.000 12.00 4.850 21.410
19.06.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.910 10.50 1.090 19.00 0.180 15.660
17.06.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.030 10.50 3.500 12.00 4.100 19.590
16.06.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.080 10.50 0.000 0.00 -0.080 15.410
13.06.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.020 10.50 0.900 19.00 0.880 16.380
12.06.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 1.580 10.50 0.000 12.00 -1.580 13.570
11.06.2008 2.50 0.000 0.380 0.380 11.840 0.820 10.50 0.000 12.00 -1.200 14.230
10.06.2008 2.50 0.000 0.690 0.690 11.830 0.080 10.50 0.000 12.00 -0.770 14.660
09.06.2008 3.50 0.000 0.770 0.770 11.090 0.030 10.50 0.000 12.00 -0.800 14.630
06.06.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.020 10.50 0.000 12.00 -0.020 15.410
05.06.2008 2.50 0.000 1.990 1.990 11.920 0.770 10.50 0.000 12.00 -2.760 11.580
04.06.2008 2.00 0.000 1.910 1.910 11.960 0.040 10.50 0.000 12.00 -1.950 12.400
03.06.2008 2.00 0.000 2.390 2.000 11.870 0.030 10.50 0.000 12.00 -2.030 12.320
02.06.2008 2.00 0.000 3.270 2.000 11.830 0.130 10.50 0.000 12.00 -2.130 12.220
       
30.05.2008 3.50 0.000 2.680 2.680 11.820 0.220 10.50 0.000 12.00 -2.900 10.080
29.05.2008 9.00 0.000 8.180 8.180 11.620 1.390 10.50 0.000 12.00 -9.570 3.390
28.05.2008 9.00 0.000 10.510 9.000 11.720 0.820 10.50 0.000 12.00 -9.820 3.150
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services