මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 8 of 95.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     93     94     95     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
02.05.2017 0.00 7.000 26.331 7.000 8.750 12.032 7.25 12.798 8.75 7.766 307.923
       
28.04.2017 0.00 30.000 24.631 14.881 8.730 17.768 7.25 13.903 8.75 11.016 273.544
27.04.2017 36.00 0.000 36.270 36.000 7.290 9.898 7.25 11.912 8.75 -33.986 261.601
26.04.2017 31.00 0.000 29.825 29.825 7.300 6.112 7.25 9.384 8.75 -26.553 265.115
25.04.2017 18.00 0.000 18.850 18.000 7.290 9.603 7.25 10.680 8.75 -16.923 278.156
24.04.2017 47.00 0.000 64.830 47.000 7.300 15.167 7.25 13.306 8.75 -48.861 251.736
21.04.2017 41.00 0.000 46.240 41.000 7.350 5.854 7.25 8.918 8.75 -37.936 253.099
20.04.2017 47.00 0.000 61.260 47.000 7.400 15.381 7.25 13.930 8.75 -48.451 272.896
19.04.2017 33.00 0.000 52.980 33.000 7.450 15.104 7.25 14.394 8.75 -33.710 287.245
18.04.2017 18.00 0.000 39.750 18.000 7.520 33.086 7.25 34.089 8.75 -16.997 321.845
17.04.2017 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 30.223 7.25 29.138 8.75 -1.085 334.795
12.04.2017 0.00 6.000 6.672 6.000 8.740 27.654 7.25 27.970 8.75 6.316 339.196
11.04.2017 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 34.888 7.25 27.058 8.75 -7.830 323.106
07.04.2017 13.00 0.000 26.807 13.000 7.650 27.309 7.25 29.291 8.75 -11.018 312.052
06.04.2017 20.00 0.000 24.000 20.000 7.700 16.001 7.25 19.082 8.75 -16.919 284.939
05.04.2017 28.00 0.000 22.300 22.300 7.710 41.092 7.25 35.759 8.75 -27.633 299.265
04.04.2017 0.00 21.000 38.159 21.000 8.740 20.198 7.25 19.452 8.75 20.254 266.092
03.04.2017 0.00 20.000 35.177 20.000 8.740 28.912 7.25 24.277 8.75 15.365 269.857
       
31.03.2017 0.00 10.000 27.653 10.000 8.740 26.950 7.25 27.787 8.75 10.837 263.197
30.03.2017 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 17.690 7.25 14.968 8.75 -2.722 244.086
29.03.2017 0.00 6.000 20.089 6.000 8.730 13.757 7.25 19.659 8.75 11.902 254.707
28.03.2017 15.00 0.000 29.520 15.000 7.730 15.024 7.25 16.682 8.75 -13.342 230.710
27.03.2017 13.00 0.000 18.380 13.000 7.750 15.284 7.25 14.089 8.75 -14.195 230.043
24.03.2017 13.00 0.000 15.000 13.000 7.750 9.539 7.25 12.486 8.75 -10.053 228.248
23.03.2017 0.00 9.000 10.913 9.000 8.500 15.221 7.00 19.384 8.50 13.163 237.786
22.03.2017 0.00 16.000 10.119 10.119 8.500 14.092 7.00 26.572 8.50 22.599 246.026
21.03.2017 0.00 12.000 7.683 6.683 8.500 10.300 7.00 21.457 8.50 17.840 237.412
20.03.2017 0.00 14.000 12.736 12.736 8.500 12.151 7.00 15.610 8.50 16.195 237.554
17.03.2017 0.00 14.000 13.777 13.777 8.500 8.429 7.00 12.335 8.50 17.683 235.128
16.03.2017 0.00 19.000 19.970 19.000 8.500 10.403 7.00 15.300 8.50 23.897 242.906
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services