මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 8 of 93.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     93     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
31.01.2017 48.00 0.000 46.401 46.401 7.530 11.471 7.00 11.458 8.50 -46.414 207.427
30.01.2017 53.00 0.000 51.250 49.250 7.530 9.979 7.00 6.920 8.50 -52.309 200.046
27.01.2017 46.00 0.000 47.171 46.000 7.530 4.232 7.00 8.871 8.50 -41.361 205.063
26.01.2017 60.00 0.000 65.350 60.000 7.540 7.712 7.00 8.521 8.50 -59.191 210.066
25.01.2017 63.00 0.000 63.801 63.000 7.540 4.914 7.00 5.625 8.50 -62.289 204.084
24.01.2017 58.00 0.000 56.624 54.624 7.540 9.073 7.00 8.071 8.50 -55.626 214.821
23.01.2017 62.00 0.000 57.871 57.871 7.540 9.503 7.00 5.946 8.50 -61.428 209.394
20.01.2017 63.00 0.000 51.544 44.044 7.540 23.814 7.00 4.614 8.50 -63.244 221.673
19.01.2017 97.00 0.000 80.927 67.927 7.540 32.299 7.00 8.372 8.50 -91.854 218.954
18.01.2017 98.00 0.000 90.700 90.700 7.520 14.295 7.00 8.544 8.50 -96.451 196.400
17.01.2017 104.00 0.000 93.374 93.374 7.500 12.776 7.00 7.186 8.50 -98.964 192.477
16.01.2017 108.00 0.000 67.565 67.565 7.480 38.325 7.00 6.084 8.50 -99.806 218.893
13.01.2017 71.00 0.000 57.125 57.125 7.450 18.726 7.00 4.215 8.50 -71.636 227.182
11.01.2017 80.00 0.000 70.728 70.728 7.430 10.971 7.00 6.135 8.50 -75.564 216.735
10.01.2017 77.00 0.000 59.150 59.150 7.400 15.034 7.00 2.503 8.50 -71.681 223.595
09.01.2017 54.00 0.000 55.610 54.000 7.400 16.842 7.00 4.045 8.50 -66.797 210.186
06.01.2017 64.00 0.000 60.642 60.642 7.400 21.984 7.00 3.803 8.50 -78.823 205.506
05.01.2017 101.00 0.000 84.098 84.098 7.400 15.994 7.00 1.993 8.50 -98.099 202.226
04.01.2017 56.00 0.000 86.850 56.000 7.410 52.284 7.00 4.446 8.50 -103.838 232.636
03.01.2017 63.00 0.000 87.940 63.000 7.420 44.754 7.00 6.139 8.50 -121.615 243.262
02.01.2017 50.00 0.000 50.043 50.000 7.420 66.886 7.00 8.622 8.50 -108.264 279.609
       
30.12.2016 41.00 0.000 21.375 21.375 7.430 48.652 7.00 30.807 8.50 -39.220 330.078
29.12.2016 51.00 0.000 32.700 32.700 7.430 36.488 7.00 19.547 8.50 -49.641 219.203
28.12.2016 38.00 26.475 26.475 7.430 22.007 7.00 13.554 8.50 -34.928 219.365
27.12.2016 42.00 35.515 35.515 7.420 22.230 7.00 14.541 8.50 -43.204 211.264
23.12.2016 30.00 0.000 3.491 3.391 7.440 47.744 7.00 10.998 8.50 -40.137 239.526
22.12.2016 23.00 0.000 7.366 7.366 7.470 28.457 7.00 14.549 8.50 -21.274 230.606
21.12.2016 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 26.311 7.00 22.502 8.50 -3.809 245.851
20.12.2016 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 32.412 7.00 33.895 8.50 1.483 257.185
19.12.2016 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 26.597 7.00 24.721 8.50 -1.876 247.949
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services