මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 78 of 93.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     93     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
17.10.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 2.850 10.50 3.000 12.00 1.630 37.250
17.10.2008 1.490 19.00
16.10.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 2.210 10.50 8.360 12.00 8.050 40.460
16.10.2008 1.900 19.00
15.10.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 4.030 10.50 2.500 12.00 3.220 35.630
15.10.2008 4.750 19.00
13.10.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 5.270 10.50 2.000 12.00 -0.510 31.910
13.10.2008 2.760 19.00
10.10.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 3.220 10.50 4.000 12.00 2.380 34.790
10.10.2008 1.590 19.00
09.10.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.700 10.50 5.000 12.00 5.780 32.130
09.10.2008 1.480 19.00
08.10.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.740 10.50 5.000 12.00 4.520 30.880
08.10.2008 0.270 19.00
07.10.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.550 10.50 6.000 12.00 5.650 32.010
07.10.2008 0.190 19.00
06.10.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.960 10.50 6.990 12.00 11.060 35.850
06.10.2008 5.020 19.00
03.10.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.920 10.50 7.500 12.00 7.800 32.590
03.10.2008 1.220 19.00
02.10.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.470 10.50 7.500 12.00 9.680 26.960
02.10.2008 2.650 19.00
       
30.09.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.830 10.50 3.050 12.00 5.930 16.530
30.09.2008 3.720 19.00
29.09.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 10.50 2.430 12.00 8.660 19.260
29.09.2008 6.730 19.00
26.09.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.980 10.50 4.920 12.00 4.760 15.360
26.09.2008 0.830 19.00
25.09.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.700 10.50 0.790 12.00 4.920 13.610
25.09.2008 4.830 19.00
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services