මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 76 of 94.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     93     94     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
05.01.2009 13.00 0.000 12.270 12.270 10.840 3.920 10.50 2.510 19.00 13.680 130.840
02.01.2009 5.00 0.000 7.870 5.000 10.790 7.530 10.50 2.800 19.00 9.730 138.050
01.01.2009 12.00 0.000 16.070 12.000 10.900 11.920 10.50 10.980 19.00 -12.940 130.000
       
31.12.2008 5.00 0.000 10.530 5.000 10.960 8.740 10.50 13.200 19.00 -0.540 143.170
30.12.2008 5.00 0.000 13.250 5.000 11.200 9.010 10.50 9.860 19.00 -4.150 139.560
29.12.2008 7.00 0.000 10.090 7.000 11.500 4.690 10.50 5.550 19.00 -6.140 137.570
26.12.2008 8.00 0.000 5.900 5.900 11.480 4.200 10.50 3.300 19.00 -6.810 136.910
24.12.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 10.630 10.50 2.930 19.00 -7.710 136.480
23.12.2008 5.00 0.000 6.100 5.000 11.500 0.820 10.50 0.000 0.00 -5.820 121.260
22.12.2008 6.00 0.000 6.700 6.000 11.700 0.870 10.50 0.000 0.00 -6.870 118.820
19.12.2008 7.00 0.000 7.150 7.000 11.720 0.490 10.50 0.000 0.00 -7.490 118.200
18.12.2008 9.00 7.060 7.060 11.820 5.140 10.50 0.000 0.00 -12.200 115.460
17.12.2008 8.50 7.210 7.210 11.820 1.850 10.50 9.060 118.600
16.12.2008 6.50 7.060 6.500 11.810 10.50 7.554 120.100
15.12.2008 8.00 6.430 6.430 0.870 10.50 121.320
11.12.2008 8.00 0.990 0.990 5.550 10.50 120.810
10.12.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.770 10.50 9.430 19.00 8.670 115.470
10.12.2008 0.000 12.00
08.12.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 1.230 10.50 3.000 12.00 4.390 111.190
08.12.2008 2.610 19.00
05.12.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 1.930 10.50 5.000 12.00 4.400 111.200
05.12.2008 1.330 19.00
04.12.2008 4.570 19.00
04.12.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 2.350 10.50 0.020 12.00 2.240 106.030
03.12.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 2.940 10.50 0.000 12.00 0.810 104.590
03.12.2008 3.750 19.00
02.12.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 5.730 10.50 0.000 12.00 -1.430 102.360
02.12.2008 4.300 12.00
01.12.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 6.440 10.50 3.540 19.00 -2.890 100.890
       
28.11.2008 4.00 0.000 3.550 3.550 11.800 2.610 10.50 0.000 0.00 -6.160 92.850
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services