මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 76 of 92.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
05.11.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 2.070 10.50 12.050 12.00 26.240 91.800
05.11.2008 16.250 19.00
04.11.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 3.720 10.50 10.720 12.00 23.990 88.680
04.11.2008 16.990 19.00
03.11.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 3.280 10.50 15.170 12.00 24.850 89.550
03.11.2008 12.970 19.00
       
31.10.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 4.420 10.50 13.070 12.00 15.860 77.580
31.10.2008 7.200 19.00
30.10.2008 7.260 19.00
30.10.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 5.970 10.50 18.640 12.00 19.920 71.890
29.10.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 3.290 10.50 9.760 12.00 22.280 69.210
29.10.2008 15.820 19.00
28.10.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 3.580 10.50 12.380 12.00 21.250 68.180
28.10.2008 12.450 19.00
24.10.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 5.490 10.50 19.210 12.00 20.140 67.070
24.10.2008 6.420 19.00
23.10.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.330 10.50 21.500 12.00 21.940 59.060
23.10.2008 0.730 19.00
22.10.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 1.100 10.50 14.420 12.00 14.630 51.750
22.10.2008 1.310 19.00
21.10.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.900 10.50 12.000 12.00 11.100 46.700
20.10.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 1.670 10.50 10.000 12.00 8.480 44.100
20.10.2008 0.150 19.00
17.10.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 2.850 10.50 3.000 12.00 1.630 37.250
17.10.2008 1.490 19.00
16.10.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 2.210 10.50 8.360 12.00 8.050 40.460
16.10.2008 1.900 19.00
15.10.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 4.030 10.50 2.500 12.00 3.220 35.630
15.10.2008 4.750 19.00
13.10.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 5.270 10.50 2.000 12.00 -0.510 31.910
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services