මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 75 of 92.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
28.11.2008 4.00 0.000 3.550 3.550 11.800 2.610 10.50 0.000 0.00 -6.160 92.850
27.11.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 6.110 10.50 0.950 12.00 8.660 108.750
27.11.2008 13.810 12.00
27.11.2008 13.810 14.76
26.11.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 3.020 10.50 0.810 12.00 15.730 105.440
26.11.2008 17.930 12.00
25.11.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 3.340 10.50 0.000 12.00 16.110 105.830
25.11.2008 19.450 19.00
24.11.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 2.090 10.50 0.000 12.00 16.770 106.480
24.11.2008 18.860 19.00
21.11.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 3.330 10.50 20.000 12.00 22.970 109.930
21.11.2008 6.300 19.00
20.11.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 2.630 10.50 0.000 12.00 25.560 102.570
20.11.2008 28.190 19.00
19.11.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 1.170 10.50 0.000 12.00 24.370 101.390
19.11.2008 25.550 19.00
18.11.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 4.640 10.50 0.000 12.00 21.730 98.740
18.11.2008 26.360 19.00
17.11.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 3.580 10.50 0.000 12.00 22.510 99.530
17.11.2008 26.090 19.00
14.11.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 4.370 10.50 17.000 12.00 17.830 94.850
14.11.2008 5.190 19.00
13.11.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 2.790 10.50 23.880 19.00 21.090 93.240
11.11.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.810 10.50 2.250 12.00 20.210 92.360
11.11.2008 18.770 19.00
10.11.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 4.230 10.50 23.200 19.00 18.970 89.630
07.11.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 4.690 10.50 9.130 12.00 20.560 91.210
07.11.2008 16.120 19.00
06.11.2008 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 1.120 10.50 0.060 12.00 25.600 91.160
06.11.2008 26.660 19.00
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services