මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 73 of 93.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     93     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
04.03.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 1.580 10.25 19.900 16.50 18.330 183.130
04.03.2009 0.000 11.75
03.03.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 2.700 10.25 17.890 16.50 15.190 179.980
03.03.2009 0.000 11.75
02.03.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 2.460 10.25 0.120 11.75 12.770 176.560
02.03.2009 15.100 16.50
       
27.02.2009 7.760 16.50
27.02.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 2.650 10.25 10.820 11.75 15.920 179.720
26.02.2009 8.000 16.50
26.02.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 2.710 10.25 17.570 11.75 22.860 184.610
25.02.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 2.810 10.25 2.350 11.75 22.570 184.320
25.02.2009 23.020 16.50
24.02.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 2.250 10.25 1.530 11.75 19.490 181.240
24.02.2009 20.210 16.50
20.02.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 2.150 10.25 16.970 11.75 18.270 180.020
20.02.2009 3.450 16.50
19.02.2009 12.810 16.50
19.02.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 4.980 10.25 5.140 11.75 12.960 174.520
18.02.2009 10.740 16.50
18.02.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 6.510 10.25 2.680 11.75 6.910 168.470
17.02.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 5.820 10.25 5.120 16.50 4.300 165.860
17.02.2009 5.000 11.75
16.02.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 7.410 10.25 7.720 16.50 0.310 161.870
16.02.2009 0.000 11.75
13.02.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 6.860 10.25 8.710 16.50 4.280 165.840
13.02.2009 2.430 11.75
12.02.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 7.090 10.25 7.730 16.50 0.640 163.680
12.02.2009 0.000 11.75
11.02.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 7.810 10.25 8.150 16.50 0.360 163.380
11.02.2009 0.000 11.75
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services