මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 73 of 92.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
02.02.2009 7.500 12.00
       
30.01.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 5.660 10.50 13.900 17.00 16.670 159.150
30.01.2009 8.430 12.00
29.01.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 12.600 10.50 2.410 12.00 5.250 150.130
29.01.2009 15.440 17.00
28.01.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 7.920 10.50 8.740 12.00 12.160 157.040
28.01.2009 11.340 17.00
27.01.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 9.840 10.50 18.330 17.00 8.490 153.370
27.01.2009 0.000 12.00
26.01.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 8.580 10.50 1.380 12.00 8.790 153.670
26.01.2009 15.990 17.00
23.01.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 8.120 10.50 6.000 12.00 6.760 151.650
23.01.2009 8.880 17.00
22.01.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 9.260 10.50 0.800 12.00 3.590 148.390
22.01.2009 12.060 17.00
21.01.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 8.520 10.50 3.000 12.00 0.610 145.400
21.01.2009 6.120 17.00
20.01.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 9.180 10.50 5.000 12.00 3.300 148.100
20.01.2009 7.480 17.00
19.01.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 11.590 10.50 11.430 17.00 -0.170 144.630
16.01.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 7.770 10.50 7.150 17.00 6.380 151.180
16.01.2009 7.000 12.00
15.01.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 9.990 10.50 11.980 17.00 1.980 143.990
13.01.2009 8.00 0.000 9.790 8.000 10.710 4.350 10.50 8.430 17.00 -3.920 138.100
12.01.2009 9.00 0.000 10.830 9.000 10.740 6.730 10.50 4.950 19.00 -10.780 131.240
09.01.2009 8.00 0.000 6.550 6.550 10.740 2.980 10.50 3.200 19.00 -6.330 135.690
08.01.2009 6.50 0.000 9.580 6.500 10.740 3.630 10.50 3.290 19.00 -6.840 138.040
07.01.2009 7.50 0.000 11.800 7.500 10.760 6.180 10.50 4.340 19.00 -9.340 135.540
06.01.2009 6.00 0.000 12.240 6.000 10.790 7.720 10.50 5.630 19.00 -8.090 136.790
05.01.2009 13.00 0.000 12.270 12.270 10.840 3.920 10.50 2.510 19.00 13.680 130.840
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services