මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 73 of 95.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     93     94     95     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
23.04.2009 5.50 7.410 5.500 9.620 2.770 9.00 2.800 13.00 -5.470 213.890
23.04.2009 0.000 11.75
22.04.2009 4.00 0.000 7.370 4.000 9.630 1.130 9.00 0.070 13.00 -5.060 214.300
21.04.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 5.260 10.25 4.730 14.75 -0.530 218.830
21.04.2009 0.000 11.75
20.04.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.710 10.25 6.250 14.75 5.530 224.890
20.04.2009 0.000 11.75
17.04.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.550 10.25 0.460 14.75 8.910 223.270
17.04.2009 9.000 11.75
16.04.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 5.240 10.25 0.630 14.75 -4.610 217.070
16.04.2009 0.000 11.75
15.04.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.820 10.25 0.630 14.75 -0.190 221.490
15.04.2009 0.000 11.75
08.04.2009 0.000 11.75
08.04.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 4.240 10.25 8.440 14.75 4.210 225.890
07.04.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 11.850 10.25 7.330 14.75 -4.530 219.780
07.04.2009 0.000 11.75
06.04.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 5.670 10.25 9.670 14.75 3.970 214.000
06.04.2009 0.000 11.75
03.04.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.380 10.25 5.800 14.75 6.520 214.670
03.04.2009 1.100 11.75
02.04.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.750 10.25 6.810 14.75 6.910 210.490
02.04.2009 0.860 11.75
01.04.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 9.960 10.25 9.410 14.75 -0.560 203.030
01.04.2009 0.000 11.75
       
31.03.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 6.760 10.25 6.120 14.75 -0.630 200.950
31.03.2009 0.000 11.75
30.03.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 8.080 10.25 5.070 14.75 -3.010 197.890
30.03.2009 0.000 11.75
27.03.2009 0.000 11.75
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services