මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 71 of 92.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
23.03.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.270 10.25 6.350 14.75 6.080 200.500
23.03.2009 0.000 11.75
20.03.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.320 10.25 6.400 11.75 6.610 194.630
20.03.2009 0.530 14.75
19.03.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.780 10.25 6.100 14.75 5.320 193.170
19.03.2009 0.000 11.75
18.03.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.670 10.25 0.500 11.75 6.210 192.020
18.03.2009 6.380 14.75
17.03.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 3.820 10.25 6.740 16.50 2.930 190.740
17.03.2009 0.000 11.75
16.03.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 1.990 10.25 7.150 16.50 5.150 192.960
16.03.2009 0.000 11.75
13.03.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.170 10.25 3.600 16.50 10.280 188.450
13.03.2009 6.860 11.75
12.03.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.510 10.25 11.460 16.50 10.960 191.750
12.03.2009 0.000 11.75
11.03.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.150 10.25 8.540 16.50 8.890 189.680
11.03.2009 0.500 11.75
09.03.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.050 10.25 4.970 16.50 4.920 185.720
09.03.2009 0.000 11.75
06.03.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.280 10.25 1.190 16.50 8.910 189.700
06.03.2009 8.000 11.75
05.03.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 2.280 10.25 21.570 16.50 19.300 184.100
05.03.2009 0.000 11.75
04.03.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 1.580 10.25 19.900 16.50 18.330 183.130
04.03.2009 0.000 11.75
03.03.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 2.700 10.25 17.890 16.50 15.190 179.980
03.03.2009 0.000 11.75
02.03.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 2.460 10.25 0.120 11.75 12.770 176.560
02.03.2009 15.100 16.50
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services