මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 71 of 94.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     93     94     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
12.05.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.410 9.00 2.400 11.75 5.920 210.200
12.05.2009 3.930 13.00
11.05.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.110 9.00 9.000 11.75 9.830 208.110
11.05.2009 0.950 13.00
07.05.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.580 9.00 1.610 11.75 5.110 207.680
07.05.2009 4.090 13.00
06.05.2009 0.000 11.75
06.05.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 4.230 9.00 1.890 13.00 -2.340 200.230
05.05.2009 0.000 11.75
05.05.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 4.170 9.00 2.260 13.00 -1.910 200.660
04.05.2009 0.000 11.75
04.05.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 5.090 9.00 3.840 13.00 -1.240 203.330
       
30.04.2009 3.50 0.000 2.680 2.680 9.340 1.810 9.00 1.140 13.00 -3.350 199.960
29.04.2009 5.00 0.000 11.110 5.000 9.430 6.960 9.00 4.170 13.00 -7.790 195.520
29.04.2009 0.000 11.75
29.04.2009 0.000 11.75
28.04.2009 9.160 9.00 3.540 13.00 -5.620 197.690
28.04.2009 0.000 11.75
27.04.2009 5.00 8.790 5.000 9.520 6.940 9.00 4.250 13.00 -7.690 196.620
27.04.2009 0.000 11.75
24.04.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 6.560 9.00 4.320 13.00 -2.250 201.770
23.04.2009 5.50 7.410 5.500 9.620 2.770 9.00 2.800 13.00 -5.470 213.890
23.04.2009 0.000 11.75
22.04.2009 4.00 0.000 7.370 4.000 9.630 1.130 9.00 0.070 13.00 -5.060 214.300
21.04.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 5.260 10.25 4.730 14.75 -0.530 218.830
21.04.2009 0.000 11.75
20.04.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.710 10.25 6.250 14.75 5.530 224.890
20.04.2009 0.000 11.75
17.04.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.550 10.25 0.460 14.75 8.910 223.270
17.04.2009 9.000 11.75
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services