මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 70 of 94.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     93     94     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
14.07.2009 25.00 0.000 28.940 25.000 9.060 3.770 8.50 0.000 11.00 -28.770 176.030
13.07.2009 10.00 0.000 25.600 10.000 9.100 16.380 8.50 0.000 11.00 -26.380 178.410
10.07.2009 6.50 0.000 5.160 5.160 9.190 0.200 8.50 0.000 11.00 -5.360 182.930
09.07.2009 7.00 0.000 10.830 7.000 9.170 3.630 8.50 0.000 11.00 -10.630 181.080
08.07.2009 8.00 0.000 8.220 8.000 9.200 2.230 8.50 0.000 11.00 -10.230 181.480
07.07.2009 9.50 0.000 8.930 8.930 9.140 1.480 8.50 0.730 11.00 -9.680 182.030
03.07.2009 5.00 0.000 4.900 4.900 9.120 0.170 8.50 1.810 11.00 -3.260 188.460
02.07.2009 7.50 0.000 9.250 7.500 9.240 2.920 8.50 0.210 11.00 -10.210 184.170
01.07.2009 9.00 0.000 9.120 9.000 9.250 0.470 8.50 0.280 11.00 -9.190 185.190
       
30.06.2009 10.00 0.000 10.520 10.000 9.250 0.220 8.50 0.700 11.00 -9.520 185.160
29.06.2009 14.50 0.000 7.210 7.210 9.310 9.250 8.50 0.600 11.00 -15.860 179.220
26.06.2009 8.00 0.000 6.470 6.470 9.280 0.740 8.50 0.000 11.00 -7.220 190.940
25.06.2009 9.00 0.000 8.960 8.960 9.150 1.820 8.50 0.000 11.00 -10.780 192.390
24.06.2009 8.00 0.000 9.840 8.000 9.160 1.180 8.50 0.000 11.00 -9.180 194.000
23.06.2009 6.00 0.000 5.050 5.050 9.170 0.730 8.50 0.300 11.00 -5.480 197.690
22.06.2009 7.00 0.000 10.560 7.000 9.190 3.170 8.50 1.700 11.00 -8.460 194.710
19.06.2009 7.00 0.000 7.130 7.000 9.160 0.570 8.50 0.010 11.00 -7.550 199.600
18.06.2009 18.00 0.000 16.380 16.380 9.180 3.200 8.50 0.010 11.00 -19.570 198.480
17.06.2009 14.00 0.000 12.860 12.860 9.210 0.590 8.50 0.000 11.00 -13.450 205.300
16.06.2009 12.50 0.000 15.270 12.500 9.230 4.580 8.50 4.700 11.00 -12.380 206.370
15.06.2009 11.00 0.000 15.220 11.000 9.830 1.970 9.00 1.200 11.50 -11.770 206.980
12.06.2009 10.00 0.000 8.150 8.150 9.700 2.020 9.00 0.000 11.50 -10.170 193.590
11.06.2009 8.00 0.000 9.120 8.000 9.650 1.750 9.00 0.240 11.50 -9.510 194.840
10.06.2009 6.00 0.000 6.940 6.000 9.690 0.940 9.00 1.910 11.50 5.030 197.920
09.06.2009 3.00 0.000 5.060 3.000 9.790 2.690 9.00 2.520 11.50 3.170 199.770
08.06.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 3.800 9.00 3.080 11.50 0.720 202.220
05.06.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 3.210 9.00 2.670 11.50 -0.530 202.410
04.06.2009 4.00 0.000 4.830 4.000 9.860 3.040 9.00 1.230 11.50 -5.810 203.980
03.06.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 3.500 9.00 2.700 11.50 -0.800 208.990
02.06.2009 0.00 2.000 0.930 0.930 11.000 3.510 9.00 0.020 11.50 -2.560 207.230
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services