මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 69 of 92.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
09.06.2009 3.00 0.000 5.060 3.000 9.790 2.690 9.00 2.520 11.50 3.170 199.770
08.06.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 3.800 9.00 3.080 11.50 0.720 202.220
05.06.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 3.210 9.00 2.670 11.50 -0.530 202.410
04.06.2009 4.00 0.000 4.830 4.000 9.860 3.040 9.00 1.230 11.50 -5.810 203.980
03.06.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 3.500 9.00 2.700 11.50 -0.800 208.990
02.06.2009 0.00 2.000 0.930 0.930 11.000 3.510 9.00 0.020 11.50 -2.560 207.230
01.06.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.730 9.00 6.650 11.50 5.920 215.710
       
29.05.2009 5.00 0.000 7.700 5.000 9.970 2.030 9.00 1.010 11.50 -6.010 208.780
28.05.2009 6.50 0.000 5.080 5.080 9.870 2.890 9.00 0.000 11.50 -7.970 209.070
27.05.2009 7.00 0.000 6.690 6.690 9.950 0.570 9.00 0.000 11.50 -7.260 209.780
26.05.2009 5.00 0.000 1.960 1.960 9.770 4.100 9.00 0.110 11.50 -5.940 211.100
25.05.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.720 9.00 0.750 11.50 0.030 217.070
22.05.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.130 9.00 1.810 11.50 1.680 218.720
21.05.2009 0.00 2.000 3.000 2.000 10.560 2.160 9.00 1.840 11.50 1.680 218.300
19.05.2009 0.000 11.75
19.05.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.140 9.00 3.230 13.00 3.090 219.710
18.05.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.430 9.00 1.000 11.75 1.900 218.520
18.05.2009 1.330 13.00
15.05.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.350 9.00 0.460 13.00 6.460 213.080
15.05.2009 6.350 11.75
14.05.2009 0.000 11.75
14.05.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 1.370 9.00 1.930 13.00 0.560 209.830
13.05.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.250 9.00 1.070 13.00 0.820 210.090
13.05.2009 0.000 11.75
12.05.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.410 9.00 2.400 11.75 5.920 210.200
12.05.2009 3.930 13.00
11.05.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.110 9.00 9.000 11.75 9.830 208.110
11.05.2009 0.950 13.00
07.05.2009 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.580 9.00 1.610 11.75 5.110 207.680
07.05.2009 4.090 13.00
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services