මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 69 of 94.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     93     94     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
26.08.2009 22.00 0.000 22.100 22.000 8.980 0.430 8.50 0.000 11.00 -22.430 38.000
25.08.2009 24.00 0.000 20.110 20.110 8.990 1.520 8.50 0.000 11.00 -21.630 38.890
24.08.2009 19.50 0.000 14.650 14.650 8.990 0.440 8.50 0.000 11.00 -15.090 75.420
21.08.2009 12.50 0.000 6.680 6.680 8.990 2.890 8.50 0.000 11.00 -9.570 108.700
20.08.2009 15.00 0.000 14.420 13.420 8.990 1.620 8.50 0.000 11.00 -15.040 131.900
19.08.2009 16.00 0.000 14.430 14.430 8.990 1.220 8.50 0.000 11.00 -15.650 131.300
18.08.2009 15.00 0.000 14.930 14.930 8.970 0.820 8.50 0.000 11.00 -15.750 131.200
17.08.2009 15.00 0.000 12.870 12.870 8.960 1.640 8.50 0.000 11.00 -14.510 133.900
14.08.2009 18.00 0.000 17.100 17.100 8.940 1.180 8.50 0.000 11.00 -18.280 133.130
13.08.2009 22.00 0.000 17.990 17.990 8.930 3.220 8.50 0.000 11.00 -21.200 133.010
12.08.2009 22.00 0.000 19.360 19.360 8.940 2.020 8.50 0.000 11.00 -21.380 132.830
11.08.2009 25.00 0.000 22.390 22.390 8.950 1.590 8.50 0.000 11.00 -23.980 135.220
10.08.2009 28.00 0.000 25.110 25.110 8.940 0.120 8.50 0.000 11.00 -25.230 152.650
07.08.2009 22.00 0.000 19.500 19.500 8.950 0.490 8.50 0.000 11.00 -19.990 161.130
06.08.2009 28.00 0.000 25.300 25.300 8.960 2.840 8.50 0.000 11.00 -28.140 163.330
04.08.2009 15.50 0.000 12.640 12.640 8.960 12.750 8.50 0.000 11.00 -25.390 166.070
03.08.2009 11.00 0.000 11.080 11.000 8.950 2.050 8.50 0.200 11.00 -12.850 168.600
       
31.07.2009 8.50 0.000 6.740 6.740 8.950 0.920 8.50 0.360 11.00 -7.290 170.920
30.07.2009 21.00 0.000 18.970 18.970 8.960 2.340 8.50 0.000 11.00 -21.300 163.770
29.07.2009 19.00 0.000 17.510 17.510 8.970 0.870 8.50 0.000 11.00 -18.380 167.070
28.07.2009 17.50 0.000 18.590 17.500 8.970 0.930 8.50 0.000 11.00 -18.430 166.640
27.07.2009 15.00 0.000 15.140 15.000 8.970 0.770 8.50 0.000 11.00 -15.770 169.700
24.07.2009 15.00 0.000 15.560 15.000 8.980 0.500 8.50 0.000 11.00 -15.500 177.140
23.07.2009 14.00 0.000 14.860 7.760 8.990 8.520 8.50 0.000 11.00 -16.280 180.060
22.07.2009 12.00 0.000 14.320 12.000 9.010 12.000 8.50 0.000 11.00 -13.980 182.370
21.07.2009 12.00 0.000 14.820 12.000 9.060 2.220 8.50 0.000 11.00 -14.220 182.120
20.07.2009 14.00 0.000 14.150 13.950 9.090 0.070 8.50 0.000 11.00 -14.010 182.330
17.07.2009 13.00 0.000 12.770 12.570 9.060 0.340 8.50 0.000 11.00 -12.910 183.440
16.07.2009 23.00 0.000 23.750 23.000 9.050 2.200 8.50 0.000 11.00 -25.200 179.600
15.07.2009 25.00 0.000 24.390 24.390 9.050 0.330 8.50 0.000 11.00 -24.720 180.080
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services