මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 68 of 94.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     93     94     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
17.09.2009 9.50 0.000 8.150 8.150 8.500 1.640 8.00 0.000 10.50 -9.790 29.110
16.09.2009 10.00 0.000 8.660 8.660 8.500 2.000 8.00 0.000 10.50 -10.670 28.230
15.09.2009 10.00 0.000 7.860 7.860 8.510 0.640 8.00 0.280 10.50 -8.220 30.670
14.09.2009 9.50 0.000 6.610 6.610 8.510 2.070 8.00 0.000 10.50 -8.680 30.890
11.09.2009 12.50 0.000 12.710 12.500 8.970 0.220 8.50 0.000 11.00 -12.720 30.830
10.09.2009 14.00 0.000 13.610 13.610 8.970 0.670 8.50 0.000 11.00 -14.290 34.210
09.09.2009 12.00 0.000 11.690 11.690 8.960 0.070 8.50 0.000 11.00 -11.760 36.740
08.09.2009 11.00 0.000 8.380 8.380 8.950 0.000 8.50 1.200 11.00 -7.190 42.290
07.09.2009 10.00 0.000 10.860 10.000 8.950 1.010 8.50 0.000 11.00 -11.010 41.310
03.09.2009 13.00 0.000 13.940 13.000 8.970 2.140 8.50 0.000 11.00 -15.140 34.210
02.09.2009 17.00 0.000 15.310 15.310 8.970 2.140 8.50 0.000 11.00 -17.450 34.830
01.09.2009 17.50 0.000 14.300 14.300 8.980 1.180 8.50 0.000 11.00 -15.480 36.810
       
31.08.2009 15.00 0.000 16.290 15.000 8.980 0.270 8.50 0.000 11.00 -15.270 34.040
28.08.2009 14.00 0.000 14.370 14.000 8.980 0.190 8.50 0.000 11.00 -14.190 39.730
27.08.2009 20.00 0.000 21.470 20.000 8.990 2.580 8.50 0.000 11.00 -22.580 37.950
26.08.2009 22.00 0.000 22.100 22.000 8.980 0.430 8.50 0.000 11.00 -22.430 38.000
25.08.2009 24.00 0.000 20.110 20.110 8.990 1.520 8.50 0.000 11.00 -21.630 38.890
24.08.2009 19.50 0.000 14.650 14.650 8.990 0.440 8.50 0.000 11.00 -15.090 75.420
21.08.2009 12.50 0.000 6.680 6.680 8.990 2.890 8.50 0.000 11.00 -9.570 108.700
20.08.2009 15.00 0.000 14.420 13.420 8.990 1.620 8.50 0.000 11.00 -15.040 131.900
19.08.2009 16.00 0.000 14.430 14.430 8.990 1.220 8.50 0.000 11.00 -15.650 131.300
18.08.2009 15.00 0.000 14.930 14.930 8.970 0.820 8.50 0.000 11.00 -15.750 131.200
17.08.2009 15.00 0.000 12.870 12.870 8.960 1.640 8.50 0.000 11.00 -14.510 133.900
14.08.2009 18.00 0.000 17.100 17.100 8.940 1.180 8.50 0.000 11.00 -18.280 133.130
13.08.2009 22.00 0.000 17.990 17.990 8.930 3.220 8.50 0.000 11.00 -21.200 133.010
12.08.2009 22.00 0.000 19.360 19.360 8.940 2.020 8.50 0.000 11.00 -21.380 132.830
11.08.2009 25.00 0.000 22.390 22.390 8.950 1.590 8.50 0.000 11.00 -23.980 135.220
10.08.2009 28.00 0.000 25.110 25.110 8.940 0.120 8.50 0.000 11.00 -25.230 152.650
07.08.2009 22.00 0.000 19.500 19.500 8.950 0.490 8.50 0.000 11.00 -19.990 161.130
06.08.2009 28.00 0.000 25.300 25.300 8.960 2.840 8.50 0.000 11.00 -28.140 163.330
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services