මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 67 of 95.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     93     94     95     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
24.12.2009 38.00 0.000 36.640 36.640 8.240 1.940 7.50 0.000 9.75 -38.580 30.990
23.12.2009 33.00 0.000 31.920 31.920 8.250 0.680 7.50 0.000 9.75 -32.610 31.000
22.12.2009 36.50 0.000 36.690 36.500 8.260 0.170 7.50 0.000 9.75 -36.670 31.000
21.12.2009 38.00 0.000 36.660 36.660 8.270 1.090 7.50 0.000 9.75 -37.750 31.000
18.12.2009 30.00 0.000 34.500 30.000 8.280 2.660 7.50 0.000 9.75 -32.660 31.000
17.12.2009 32.00 0.000 35.110 32.000 8.280 3.490 7.50 0.000 9.75 -35.490 26.360
16.12.2009 32.00 0.000 35.460 32.000 8.290 4.850 7.50 0.000 9.75 -36.850 24.570
15.12.2009 33.00 0.000 35.970 33.000 8.290 3.680 7.50 0.000 9.75 -36.680 24.570
14.12.2009 47.00 0.000 47.490 47.000 8.300 0.700 7.50 0.000 9.75 -47.700 24.570
11.12.2009 44.50 0.000 47.580 44.500 8.290 2.590 7.50 0.000 9.75 -47.090 24.570
10.12.2009 37.50 0.000 38.880 37.500 8.320 3.620 7.50 0.000 9.75 -41.120 23.210
09.12.2009 23.00 0.000 25.260 23.000 8.330 1.900 7.50 0.000 9.75 -24.900 23.210
08.12.2009 25.00 0.000 24.250 24.250 8.330 0.090 7.50 0.000 9.75 -24.340 23.210
07.12.2009 27.00 0.000 29.600 27.000 8.320 2.560 7.50 0.000 9.75 -29.560 23.210
04.12.2009 23.00 0.000 22.190 21.070 8.340 1.330 7.50 0.000 9.75 -22.400 21.320
03.12.2009 24.00 0.000 21.430 21.430 8.340 4.580 7.50 0.000 9.75 -26.010 14.820
02.12.2009 19.00 0.000 18.750 14.770 8.350 4.040 7.50 0.000 9.75 -18.810 14.820
       
30.11.2009 22.00 0.000 21.300 21.300 8.360 0.720 7.50 0.000 9.75 -22.020 14.820
27.11.2009 29.00 0.000 25.740 25.740 8.350 0.740 7.50 0.000 9.75 -26.480 13.420
26.11.2009 26.00 0.000 24.450 24.450 8.360 1.330 7.50 0.000 9.75 -25.770 14.940
25.11.2009 28.00 0.000 27.740 27.740 8.360 0.020 7.50 0.000 9.75 -27.760 14.940
24.11.2009 16.00 0.000 13.430 13.430 8.350 0.390 7.50 0.000 9.75 -13.820 14.940
23.11.2009 22.00 0.000 21.130 21.130 8.330 0.150 7.50 0.000 9.75 -21.270 14.940
20.11.2009 21.00 0.000 19.790 19.790 8.300 0.080 7.50 0.000 9.75 -19.870 16.830
19.11.2009 26.50 0.000 24.620 24.620 8.250 2.150 7.50 0.000 9.75 -26.770 19.330
18.11.2009 23.50 0.000 23.020 23.020 8.230 0.290 7.50 0.000 9.75 -23.310 21.110
17.11.2009 29.00 0.000 28.600 28.600 8.490 0.020 8.00 0.000 10.50 -28.620 18.240
16.11.2009 31.00 0.000 29.160 29.160 8.490 0.040 8.00 0.000 10.50 -29.200 18.240
13.11.2009 33.50 0.000 31.250 31.250 8.490 0.510 8.00 0.000 10.50 -31.760 18.240
12.11.2009 42.50 0.000 40.280 40.280 8.490 2.190 8.00 0.000 10.50 -42.470 18.500
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services