මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 64 of 95.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     93     94     95     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
19.05.2010 34.00 0.000 30.400 30.400 8.160 3.440 7.50 0.000 9.75 -33.840 9.970
18.05.2010 27.50 0.000 26.750 26.750 8.160 0.150 7.50 0.000 9.75 -26.900 16.910
17.05.2010 27.50 0.000 22.270 22.270 8.160 2.020 7.50 0.000 9.75 -24.290 19.510
14.05.2010 30.50 0.000 31.180 30.500 8.150 0.710 7.50 0.000 9.75 -31.210 12.610
13.05.2010 28.50 0.000 27.280 27.280 8.150 1.340 7.50 0.000 9.75 -28.620 15.190
12.05.2010 23.00 0.000 22.370 22.370 8.140 0.290 7.50 0.000 9.75 -22.660 21.150
11.05.2010 24.50 0.000 23.710 23.710 8.150 0.330 7.50 0.000 9.75 -24.040 19.770
10.05.2010 24.50 0.000 21.500 21.500 8.140 0.610 7.50 0.000 9.75 -22.110 23.010
07.05.2010 23.00 0.000 22.830 22.830 8.140 0.490 7.50 0.000 9.75 -23.320 21.810
06.05.2010 29.50 0.000 28.140 28.140 8.130 1.910 7.50 0.000 9.75 -30.050 17.010
05.05.2010 28.50 0.000 27.460 27.460 8.130 0.450 7.50 0.000 9.75 -27.910 19.140
04.05.2010 24.50 0.000 23.800 23.800 8.130 0.360 7.50 0.000 9.75 -24.160 24.490
03.05.2010 36.00 0.000 33.730 33.730 8.130 2.480 7.50 0.000 9.75 -36.210 12.590
       
30.04.2010 29.50 0.000 28.940 28.940 8.130 0.100 7.50 0.000 9.75 -29.040 19.760
29.04.2010 39.50 0.000 35.910 35.910 8.130 2.490 7.50 0.000 9.75 -38.400 16.670
27.04.2010 34.00 0.000 31.670 31.670 8.130 1.130 7.50 0.000 9.75 -32.800 22.870
26.04.2010 38.00 0.000 28.460 28.460 8.130 10.070 7.50 0.000 9.75 -38.530 17.140
23.04.2010 32.00 0.000 31.370 31.370 8.130 0.770 7.50 0.000 9.75 -32.140 23.550
22.04.2010 43.50 0.000 40.740 40.740 8.130 2.920 7.50 0.000 9.75 -43.660 26.660
21.04.2010 48.50 0.000 47.450 47.450 8.120 0.260 7.50 0.000 9.75 -47.710 23.310
20.04.2010 36.50 0.000 36.320 36.320 8.110 3.920 7.50 0.000 9.75 -36.240 35.620
19.04.2010 41.50 0.000 41.170 41.170 8.110 1.780 7.50 0.000 9.75 -42.950 29.730
16.04.2010 34.50 0.000 32.980 32.980 8.110 2.610 7.50 0.000 9.75 -35.590 38.140
15.04.2010 39.50 38.800 38.800 8.120 2.800 7.50 0.000 9.75 -41.600 36.800
12.04.2010 40.00 0.000 39.570 39.570 8.110 2.100 7.50 0.000 9.75 -41.670 36.790
08.04.2010 39.00 0.000 34.540 34.540 8.120 4.770 7.50 0.000 9.75 -39.320 39.140
06.04.2010 40.00 33.740 33.740 8.120 6.130 7.50 9.75 -39.900 38.500
05.04.2010 23.00 0.000 17.600 17.600 8.110 10.250 7.50 0.000 9.75 -27.850 45.580
01.04.2010 30.00 0.000 22.020 22.020 8.110 7.710 7.50 0.000 9.75 -29.730 28.720
       
31.03.2010 41.50 0.000 30.450 30.450 8.130 9.560 7.50 0.000 9.75 -40.010 18.350
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services