මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 64 of 93.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     93     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
11.02.2010 22.50 0.000 21.570 21.570 8.180 1.220 7.50 0.000 9.75 -22.790 35.700
10.02.2010 23.50 0.000 22.800 22.800 8.180 0.310 7.50 0.000 9.75 -23.110 35.370
09.02.2010 22.00 0.000 22.140 22.000 8.180 0.120 7.50 0.000 9.75 -22.120 36.360
08.02.2010 30.00 0.000 27.620 27.620 8.180 0.050 7.50 0.000 9.75 -27.670 32.030
05.02.2010 20.00 0.000 18.570 18.570 8.180 2.060 7.50 0.000 9.75 -20.630 32.080
03.02.2010 20.00 0.000 17.800 17.800 8.180 1.900 7.50 0.000 9.75 -19.700 33.000
02.02.2010 23.00 0.000 21.460 21.460 8.180 0.410 7.50 0.000 9.75 -21.870 30.830
01.02.2010 13.50 0.000 18.520 13.500 8.180 5.420 7.50 0.000 9.75 -18.920 33.780
       
28.01.2010 25.50 0.000 21.420 21.420 8.190 4.290 7.50 0.000 9.75 -25.710 16.710
26.01.2010 19.00 0.000 19.290 19.000 8.200 0.520 7.50 0.000 9.75 -19.520 20.690
25.01.2010 20.50 0.000 20.610 20.500 8.200 0.500 7.50 0.000 9.75 -21.000 19.200
22.01.2010 15.00 0.000 14.750 14.750 8.200 1.200 7.50 0.000 9.75 -15.950 24.250
21.01.2010 12.50 0.000 13.080 12.450 8.200 0.980 7.50 0.000 9.75 -13.430 26.900
20.01.2010 18.00 0.000 18.340 18.000 8.210 0.590 7.50 0.000 9.75 -18.590 21.270
19.01.2010 15.00 0.000 15.160 15.000 8.210 0.330 7.50 0.000 9.75 -15.330 24.870
18.01.2010 18.00 0.000 20.340 18.000 8.210 1.280 7.50 0.000 9.75 -19.280 20.920
15.01.2010 15.00 0.000 13.420 13.420 8.210 0.390 7.50 0.000 9.75 -13.810 26.400
13.01.2010 25.00 0.000 22.350 22.350 8.220 2.190 7.50 0.000 9.75 -24.540 11.450
12.01.2010 31.50 0.000 30.730 30.730 8.220 0.500 7.50 0.000 9.75 -31.230 4.770
11.01.2010 36.00 0.000 35.340 35.270 8.220 0.780 7.50 0.000 9.75 -36.050 2.720
08.01.2010 33.00 0.000 33.750 33.000 8.220 0.710 7.50 0.000 9.75 -33.710 2.300
07.01.2010 32.00 0.000 30.610 30.610 8.220 2.220 7.50 0.000 9.75 -32.830 4.490
06.01.2010 21.50 0.000 22.790 21.500 8.240 1.460 7.50 0.000 9.75 -22.960 14.370
05.01.2010 29.00 0.000 30.080 29.000 8.240 0.390 7.50 0.000 9.75 -29.390 7.940
04.01.2010 26.00 0.000 26.550 26.000 8.240 0.070 7.50 0.000 9.75 -26.070 37.320
01.01.2010 35.00 0.000 31.040 31.040 8.250 2.000 7.50 0.000 9.75 -33.040 37.320
       
30.12.2009 31.00 0.000 26.020 26.020 8.240 3.390 7.50 0.000 9.75 -29.410 35.990
29.12.2009 32.00 0.000 29.490 29.490 8.230 1.470 7.50 0.000 9.75 -30.960 30.990
28.12.2009 35.00 0.000 33.270 33.270 8.240 0.030 7.50 0.000 9.75 -33.300 30.990
24.12.2009 38.00 0.000 36.640 36.640 8.240 1.940 7.50 0.000 9.75 -38.580 30.990
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services