මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 63 of 93.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     93     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
25.03.2010 13.00 0.000 9.180 9.180 8.150 4.350 7.50 0.000 9.75 -13.530 44.820
24.03.2010 9.50 0.000 10.960 9.500 8.160 1.510 7.50 0.000 9.75 -11.010 47.340
23.03.2010 10.50 0.000 11.740 10.500 8.150 1.300 7.50 0.000 9.75 -11.800 46.550
22.03.2010 18.50 0.000 16.500 16.500 8.150 0.640 7.50 0.000 9.75 -17.140 41.210
19.03.2010 23.00 0.000 20.990 20.990 8.110 0.690 7.50 0.000 9.75 -21.680 36.670
18.03.2010 27.00 0.000 25.360 25.360 8.120 1.850 7.50 0.000 9.75 -27.210 31.140
17.03.2010 30.00 0.000 23.490 23.490 8.110 6.120 7.50 0.000 9.75 -29.600 28.700
16.03.2010 38.00 0.000 38.350 38.000 8.100 0.780 7.50 0.000 9.75 -38.780 19.570
15.03.2010 58.00 0.000 56.920 56.920 8.100 0.140 7.50 0.000 9.75 -57.060 58.200
12.03.2010 47.00 0.000 45.470 45.470 8.150 0.530 7.50 0.000 9.75 -46.000 12.370
11.03.2010 25.00 0.000 22.420 22.420 8.150 2.270 7.50 0.000 9.75 -24.690 33.660
10.03.2010 18.50 0.000 17.520 17.520 8.150 0.440 7.50 0.000 9.75 -17.960 40.390
09.03.2010 13.00 0.000 10.480 10.480 8.150 0.050 7.50 0.000 9.75 -10.530 47.820
08.03.2010 6.00 0.000 4.340 4.340 8.140 0.080 7.50 0.000 9.75 -4.430 53.900
05.03.2010 6.50 0.000 7.900 6.500 8.150 0.370 7.50 0.000 9.75 -6.870 51.480
04.03.2010 8.00 0.000 7.490 7.490 8.150 0.990 7.50 0.000 9.75 -8.480 49.870
03.03.2010 7.50 0.000 5.640 5.640 8.150 0.030 7.50 0.000 9.75 -5.670 52.600
02.03.2010 7.00 0.000 5.530 5.530 8.150 0.020 7.50 0.000 9.75 -5.550 52.790
01.03.2010 10.50 0.000 10.180 10.180 8.150 0.080 7.50 0.000 9.75 -10.270 48.080
       
26.02.2010 13.50 0.000 12.860 12.860 8.150 0.060 7.50 0.000 9.75 -12.920 45.430
25.02.2010 18.00 0.000 16.990 16.990 8.150 0.510 7.50 0.000 9.75 -17.500 40.840
24.02.2010 14.00 0.000 13.430 13.430 8.160 0.050 7.50 0.000 9.75 -13.480 44.870
23.02.2010 17.50 0.000 15.710 15.710 8.160 0.030 7.50 0.000 9.75 -15.740 42.600
22.02.2010 16.50 0.000 13.430 13.430 8.160 0.250 7.50 0.000 9.75 -13.680 44.670
19.02.2010 12.00 0.000 13.340 12.000 8.170 0.590 7.50 0.000 9.75 -12.590 45.330
18.02.2010 20.00 0.000 18.600 18.600 8.170 1.640 7.50 0.000 9.75 -20.240 38.440
17.02.2010 23.50 0.000 24.080 23.500 8.180 1.010 7.50 0.000 9.75 -24.510 33.690
16.02.2010 29.00 0.000 27.480 27.480 8.180 0.080 7.50 0.000 9.75 -27.560 31.110
15.02.2010 23.00 0.000 24.320 23.000 8.180 1.230 7.50 0.000 9.75 -24.230 34.450
12.02.2010 23.00 0.000 21.570 21.570 8.180 0.430 7.50 0.000 9.75 -22.000 36.680
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services