මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 63 of 95.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     93     94     95     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
01.07.2010 29.50 0.000 21.809 21.809 8.173 7.328 7.50 0.000 9.75 -29.137 25.275
       
30.06.2010 15.50 0.000 12.652 12.652 8.175 2.459 7.50 0.000 9.75 -15.111 26.378
29.06.2010 19.00 0.000 18.706 18.706 8.180 0.377 7.50 0.000 9.75 -19.083 20.325
28.06.2010 25.00 0.000 23.241 23.241 8.179 0.454 7.50 0.000 9.75 -23.695 15.714
24.06.2010 23.50 0.000 19.540 19.540 8.176 3.442 7.50 0.000 9.75 -22.982 16.443
23.06.2010 24.50 0.000 23.623 23.623 8.176 1.148 7.50 0.000 9.75 -24.771 15.426
22.06.2010 29.50 0.000 25.370 25.370 8.175 1.145 7.50 0.000 9.75 -26.515 13.682
21.06.2010 15.00 0.000 17.114 15.000 8.170 5.132 7.50 0.000 9.75 -20.132 20.064
17.06.2010 21.50 0.000 20.365 20.365 8.170 0.900 7.50 0.000 9.75 -21.265 19.398
16.06.2010 19.00 0.000 18.668 18.668 8.168 0.223 7.50 0.000 9.75 -18.891 21.756
15.06.2010 19.00 0.000 16.293 16.293 8.170 1.308 7.50 0.000 9.75 -17.601 23.046
14.06.2010 30.50 0.000 26.999 26.999 8.170 2.133 7.50 0.000 9.75 -29.132 11.518
11.06.2010 28.00 0.000 23.960 23.960 8.170 2.201 7.50 0.000 9.75 -26.161 14.500
10.06.2010 28.00 0.000 27.369 27.369 8.180 1.253 7.50 0.000 9.75 -28.622 12.824
09.06.2010 21.00 0.000 20.085 20.085 8.170 0.297 7.50 0.000 9.75 -20.382 23.547
08.06.2010 25.00 0.000 24.470 24.470 8.180 0.220 7.50 0.000 9.75 -24.690 19.240
07.06.2010 30.50 0.000 29.210 29.210 8.170 2.230 7.50 0.000 9.75 -31.440 13.040
04.06.2010 29.00 0.000 27.720 27.720 8.170 1.340 7.50 0.000 9.75 -29.060 15.430
03.06.2010 35.00 0.000 32.430 32.430 8.170 1.980 7.50 0.000 9.75 -34.410 19.400
02.06.2010 27.00 0.000 25.560 25.560 8.170 0.740 7.50 0.000 9.75 -26.300 17.510
01.06.2010 26.00 0.000 23.430 23.430 8.170 0.110 7.50 0.000 9.75 -23.540 20.670
       
31.05.2010 25.50 0.000 23.270 23.270 8.170 0.710 7.50 0.000 9.75 -23.980 20.230
26.05.2010 24.50 0.000 21.330 21.330 8.170 2.960 7.50 0.000 9.75 -24.290 19.940
25.05.2010 28.50 0.000 28.120 28.120 8.170 0.180 7.50 0.000 9.75 -28.300 15.510
24.05.2010 31.50 0.000 25.810 25.200 8.170 2.610 7.50 0.000 9.75 -27.810 15.990
21.05.2010 32.50 0.000 29.950 29.950 8.170 1.620 7.50 0.000 9.75 -31.570 12.250
20.05.2010 36.00 0.000 35.060 35.060 8.160 1.030 7.50 0.000 9.75 -36.090 7.720
19.05.2010 34.00 0.000 30.400 30.400 8.160 3.440 7.50 0.000 9.75 -33.840 9.970
18.05.2010 27.50 0.000 26.750 26.750 8.160 0.150 7.50 0.000 9.75 -26.900 16.910
17.05.2010 27.50 0.000 22.270 22.270 8.160 2.020 7.50 0.000 9.75 -24.290 19.510
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services