මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 60 of 93.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     93     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
16.08.2010 19.50 0.000 19.183 19.183 8.127 0.183 7.25 0.000 9.50 -19.366 48.172
13.08.2010 25.00 0.000 24.313 24.313 8.129 0.779 7.25 0.000 9.50 -25.092 42.458
12.08.2010 23.00 0.000 22.241 22.241 8.120 2.118 7.25 0.000 9.50 -24.359 43.180
11.08.2010 26.00 0.000 25.388 25.388 8.130 0.162 7.25 0.000 9.50 -25.550 41.989
10.08.2010 28.00 0.000 25.965 25.965 8.127 0.078 7.25 0.000 9.50 -26.043 41.496
09.08.2010 30.00 0.000 28.178 28.178 8.120 0.054 7.25 0.000 9.50 -28.232 39.308
06.08.2010 42.00 0.000 39.542 39.542 8.120 2.465 7.25 0.000 9.50 -42.007 25.555
05.08.2010 35.50 0.000 34.276 34.276 8.120 1.508 7.25 0.000 9.50 -35.784 37.264
04.08.2010 24.00 0.000 23.753 23.653 8.119 0.204 7.25 0.000 9.50 -23.857 49.188
03.08.2010 29.00 0.000 29.396 28.328 8.118 0.456 7.25 0.000 9.50 -28.784 44.262
02.08.2010 31.50 0.000 30.898 30.898 8.114 0.137 7.25 0.000 9.50 -31.035 42.011
       
29.07.2010 34.00 0.000 32.178 32.143 8.116 2.018 7.25 0.000 9.50 -34.161 33.885
28.07.2010 33.00 0.000 31.638 31.638 8.115 0.625 7.25 0.000 9.50 -32.263 35.783
27.07.2010 31.00 0.000 30.454 30.454 8.110 0.878 7.25 0.000 9.50 -31.332 36.714
26.07.2010 24.50 0.000 22.677 22.677 8.109 0.042 7.25 0.000 9.50 -22.719 45.325
23.07.2010 28.50 0.000 21.192 21.192 8.108 6.835 7.25 0.000 9.50 -28.027 40.032
22.07.2010 30.50 0.000 29.396 29.396 8.103 1.361 7.25 0.000 9.50 -30.757 33.753
21.07.2010 32.50 0.000 35.948 32.500 8.105 3.966 7.25 0.000 9.50 -36.466 28.046
19.07.2010 37.50 0.000 36.902 36.902 8.095 0.082 7.25 0.000 9.50 -36.984 22.527
16.07.2010 37.00 0.000 35.909 35.909 8.090 1.052 7.25 0.000 9.50 -36.961 22.567
15.07.2010 37.00 0.000 35.383 35.383 8.088 1.672 7.25 0.000 9.50 -37.055 17.456
14.07.2010 34.50 0.000 33.971 33.971 8.075 0.408 7.25 0.000 9.50 -34.379 20.131
13.07.2010 41.50 0.000 40.468 40.468 8.060 0.152 7.25 0.000 9.50 -40.620 13.894
12.07.2010 30.00 0.000 28.854 28.854 8.040 0.225 7.25 0.000 9.50 -29.079 25.430
09.07.2010 29.50 0.000 29.160 29.160 8.180 0.068 7.50 0.000 9.75 -29.000
09.07.2010 29.50 0.000 29.160 29.160 8.180 0.068 7.50 0.000 9.75 -29.228 25.295
08.07.2010 32.00 0.000 30.472 30.472 8.184 2.400 7.50 0.000 9.75 -32.872 21.638
07.07.2010 29.00 0.000 26.610 26.610 8.182 0.487 7.50 0.000 9.75 -27.097 27.412
06.07.2010 25.00 0.000 24.698 24.698 8.181 0.241 7.50 0.000 9.75 -24.939 29.569
05.07.2010 30.50 0.000 27.472 27.472 8.175 1.554 7.50 0.000 9.75 -29.026 25.483
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services