මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 6 of 92.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
07.03.2017 0.00 5.000 15.498 5.000 8.500 9.583 7.00 15.197 8.50 10.614 229.524
06.03.2017 0.00 9.000 19.093 9.000 8.500 12.686 7.00 12.933 8.50 9.247 231.204
03.03.2017 0.00 4.000 12.883 4.000 8.500 21.425 7.00 24.458 8.50 7.033 237.549
02.03.2017 0.00 11.000 33.050 11.000 8.490 10.997 7.00 17.721 8.50 17.724 232.848
01.03.2017 0.00 24.000 39.675 24.000 8.480 9.111 7.00 22.006 8.50 36.895 250.081
       
28.02.2017 0.00 35.000 39.895 35.000 8.470 11.822 7.00 14.239 8.50 37.417 253.259
27.02.2017 0.00 39.000 31.238 31.238 8.470 4.717 7.00 13.509 8.50 40.030 248.752
23.02.2017 0.00 41.000 27.791 27.791 8.470 1.834 7.00 12.680 8.50 38.637 244.262
22.02.2017 0.00 40.000 36.430 25.930 8.480 1.451 7.00 19.120 8.50 43.599 249.252
21.02.2017 0.00 45.000 41.230 41.230 8.470 1.964 7.00 8.109 8.50 47.375 253.482
20.02.2017 0.00 38.000 44.033 38.000 8.480 6.989 7.00 9.872 8.50 40.883 251.991
17.02.2017 0.00 42.000 43.925 42.000 8.480 6.588 7.00 3.324 8.50 38.736 249.243
16.02.2017 0.00 20.000 31.385 20.000 8.480 7.954 7.00 11.122 8.50 23.168 249.548
15.02.2017 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 11.879 7.00 14.063 8.50 2.184 232.429
14.02.2017 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 9.376 7.00 13.957 8.50 4.581 232.262
13.02.2017 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 9.378 7.00 11.154 8.50 1.776 229.401
09.02.2017 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 7.749 7.00 8.739 8.50 0.990 226.739
08.02.2017 27.00 0.000 32.928 27.000 7.490 11.203 7.00 12.437 8.50 -25.766 213.288
07.02.2017 27.00 0.000 36.624 27.000 7.500 5.497 7.00 15.507 8.50 -16.990 216.286
06.02.2017 30.00 0.000 30.754 30.000 7.500 7.212 7.00 10.523 8.50 -26.689 208.244
03.02.2017 23.00 0.000 25.620 23.000 7.510 6.654 7.00 9.045 8.50 -20.609 213.555
02.02.2017 42.00 0.000 49.524 42.000 7.520 7.375 7.00 11.670 8.50 -37.705 212.123
01.02.2017 43.00 0.000 44.050 43.000 7.530 3.989 7.00 10.359 8.50 -36.630 209.781
       
31.01.2017 48.00 0.000 46.401 46.401 7.530 11.471 7.00 11.458 8.50 -46.414 207.427
30.01.2017 53.00 0.000 51.250 49.250 7.530 9.979 7.00 6.920 8.50 -52.309 200.046
27.01.2017 46.00 0.000 47.171 46.000 7.530 4.232 7.00 8.871 8.50 -41.361 205.063
26.01.2017 60.00 0.000 65.350 60.000 7.540 7.712 7.00 8.521 8.50 -59.191 210.066
25.01.2017 63.00 0.000 63.801 63.000 7.540 4.914 7.00 5.625 8.50 -62.289 204.084
24.01.2017 58.00 0.000 56.624 54.624 7.540 9.073 7.00 8.071 8.50 -55.626 214.821
23.01.2017 62.00 0.000 57.871 57.871 7.540 9.503 7.00 5.946 8.50 -61.428 209.394
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services