මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 6 of 94.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     93     94     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
06.06.2017 0.00 2.000 7.539 2.000 8.750 20.966 7.25 19.190 8.75 0.224 218.638
05.06.2017 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 17.826 7.25 17.043 8.75 -0.783 214.433
02.06.2017 0.00 2.000 5.161 2.000 8.750 17.840 7.25 23.106 8.75 7.266 222.320
01.06.2017 2.00 0.000 4.000 2.000 7.260 9.941 7.25 16.695 8.75 4.754 224.137
       
31.05.2017 15.00 0.000 8.175 8.175 7.270 10.121 7.25 10.199 8.75 -8.097 211.409
30.05.2017 10.00 0.000 5.410 5.410 7.280 16.569 7.25 11.492 8.75 -10.487 215.402
29.05.2017 10.00 0.000 7.370 7.370 7.270 8.352 7.25 7.356 8.75 -8.366 209.249
26.05.2017 4.00 0.000 4.520 4.000 7.260 8.287 7.25 7.486 8.75 -4.801 212.560
25.05.2017 22.00 0.000 23.187 22.000 7.260 4.362 7.25 6.316 8.75 -20.046 215.668
24.05.2017 22.00 0.000 27.345 22.000 7.270 11.269 7.25 11.428 8.75 -21.841 220.713
23.05.2017 20.00 0.000 26.655 20.000 7.270 10.377 7.25 11.358 8.75 -19.019 222.578
22.05.2017 20.00 0.000 29.570 20.000 7.280 12.263 7.25 16.056 8.75 -16.207 227.196
19.05.2017 16.00 0.000 4.915 4.915 7.290 22.022 7.25 11.728 8.75 -15.209 237.731
18.05.2017 13.00 0.000 25.425 13.000 7.280 17.466 7.25 16.925 8.75 -13.541 234.959
17.05.2017 10.00 0.000 18.420 10.000 7.290 13.561 7.25 18.027 8.75 -5.534 238.989
16.05.2017 0.00 3.000 11.808 3.000 8.750 26.248 7.25 11.372 8.75 -11.876 245.238
15.05.2017 0.00 4.000 17.162 4.000 8.750 32.604 7.25 30.696 8.75 2.092 265.498
12.05.2017 0.00 23.000 23.818 13.818 8.750 6.162 7.25 15.915 8.75 23.571 260.331
09.05.2017 0.00 12.000 24.929 12.000 8.750 13.521 7.25 14.385 8.75 12.864 272.152
08.05.2017 0.00 11.000 21.373 11.000 8.750 10.491 7.25 7.839 8.75 8.348 307.536
05.05.2017 0.00 10.000 24.912 10.000 8.750 10.104 7.25 10.988 8.75 10.884 309.409
04.05.2017 0.00 13.000 29.199 13.000 8.750 9.635 7.25 9.351 8.75 12.716 310.684
03.05.2017 0.00 14.000 24.430 14.000 8.750 11.391 7.25 9.186 8.75 11.795 311.417
02.05.2017 0.00 7.000 26.331 7.000 8.750 12.032 7.25 12.798 8.75 7.766 307.923
       
28.04.2017 0.00 30.000 24.631 14.881 8.730 17.768 7.25 13.903 8.75 11.016 273.544
27.04.2017 36.00 0.000 36.270 36.000 7.290 9.898 7.25 11.912 8.75 -33.986 261.601
26.04.2017 31.00 0.000 29.825 29.825 7.300 6.112 7.25 9.384 8.75 -26.553 265.115
25.04.2017 18.00 0.000 18.850 18.000 7.290 9.603 7.25 10.680 8.75 -16.923 278.156
24.04.2017 47.00 0.000 64.830 47.000 7.300 15.167 7.25 13.306 8.75 -48.861 251.736
21.04.2017 41.00 0.000 46.240 41.000 7.350 5.854 7.25 8.918 8.75 -37.936 253.099
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services