මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 59 of 95.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     93     94     95     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
30.12.2010 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 121.214 7.25 0.000 9.00 -121.214 0.725
29.12.2010 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 117.134 7.25 0.000 9.00 -117.134 1.865
28.12.2010 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 117.335 7.25 0.000 9.00 -117.335 1.865
27.12.2010 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 113.099 7.25 0.000 9.00 -113.099 1.865
24.12.2010 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 110.978 7.25 0.000 9.00 -110.978 1.876
23.12.2010 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 113.051 7.25 0.000 9.00 -113.051 1.865
22.12.2010 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 112.047 7.25 0.000 9.00 -112.047 1.865
21.12.2010 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 118.332 7.25 0.000 9.00 -118.332 1.865
17.12.2010 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 115.952 7.25 0.000 9.00 -115.952 6.876
16.12.2010 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 118.801 7.25 0.000 9.00 -118.801 1.865
15.12.2010 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 120.636 7.25 0.000 9.00 -120.636 2.558
14.12.2010 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 124.017 7.25 0.000 9.00 -124.017 1.865
13.12.2010 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 121.840 7.25 0.000 9.00 -121.840 1.865
10.12.2010 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 122.802 7.25 0.000 9.00 -122.802 1.876
09.12.2010 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 125.602 7.25 0.000 9.00 -125.602 1.865
08.12.2010 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 125.523 7.25 0.000 9.00 -125.523 1.865
07.12.2010 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 124.978 7.25 0.000 9.00 -124.978 1.865
06.12.2010 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 125.137 7.25 0.000 9.00 -125.137 1.865
03.12.2010 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 121.559 7.25 0.000 9.00 -121.559 1.876
02.12.2010 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 129.301 7.25 0.000 9.00 -129.301 1.865
01.12.2010 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 127.634 7.25 0.000 9.00 -127.634 1.865
       
30.11.2010 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 128.739 7.25 0.000 9.00 -128.739 1.865
29.11.2010 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 126.690 7.25 0.000 9.00 -126.690 6.863
26.11.2010 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 122.921 7.25 0.000 9.00 -122.921 1.876
25.11.2010 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 128.386 7.25 0.000 9.00 -128.386 6.074
24.11.2010 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 124.828 7.25 0.000 9.00 -124.828 6.074
23.11.2010 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 127.085 7.25 0.000 9.00 -127.085 6.074
22.11.2010 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 128.421 7.25 0.000 9.00 -128.421 3.158
19.11.2010 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 130.224 7.25 0.000 9.00 -130.224 6.016
18.11.2010 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 134.208 7.25 0.000 9.00 -134.208 6.016
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services