මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 58 of 92.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
20.09.2010 35.00 0.000 34.391 34.391 7.875 0.586 7.25 0.000 9.00 -34.977 32.612
17.09.2010 31.50 0.000 30.587 30.587 7.872 0.101 7.25 0.000 9.00 -30.688 36.909
16.09.2010 41.50 0.000 39.006 39.006 7.867 2.277 7.25 0.000 9.00 -41.283 26.283
15.09.2010 45.00 0.000 42.289 42.289 7.870 1.566 7.25 0.000 9.00 -43.855 23.712
14.09.2010 35.00 0.000 35.020 35.000 7.870 0.310 7.25 0.000 9.00 -35.311 32.255
13.09.2010 30.00 0.000 28.173 28.173 7.880 0.480 7.25 0.000 9.00 -28.653 38.911
09.09.2010 34.00 0.000 30.806 30.806 7.879 2.093 7.25 0.000 9.00 -32.899 34.688
08.09.2010 33.00 0.000 31.005 31.005 7.900 1.639 7.25 0.000 9.00 -32.644 34.921
07.09.2010 30.00 0.000 30.112 30.000 7.906 0.700 7.25 0.000 9.00 -30.700 36.864
06.09.2010 38.00 0.000 36.443 36.443 7.921 1.191 7.25 0.000 9.00 -37.634 29.932
03.09.2010 28.00 0.000 26.741 25.679 7.945 4.147 7.25 0.000 9.00 -29.826 37.752
02.09.2010 28.00 0.000 29.332 28.000 7.970 3.350 7.25 0.000 9.00 -31.350 36.215
01.09.2010 28.00 0.000 29.952 26.894 7.978 3.856 7.25 0.000 9.00 -30.750 36.814
       
31.08.2010 28.00 0.000 35.935 28.000 7.992 8.702 7.25 0.000 9.00 -36.702 30.864
30.08.2010 30.00 0.000 41.960 22.219 8.011 19.750 7.25 0.000 9.00 -41.969 25.599
27.08.2010 32.00 0.000 40.705 11.275 8.040 30.827 7.25 0.000 9.00 -42.102 25.490
26.08.2010 34.00 0.000 38.961 27.604 8.067 13.021 7.25 0.000 9.00 -40.625 26.942
25.08.2010 33.00 0.000 39.683 31.835 8.076 8.283 7.25 0.000 9.00 -40.118 27.449
23.08.2010 24.00 0.000 28.719 24.000 8.080 4.380 7.25 0.000 9.00 -28.380 39.184
20.08.2010 8.50 0.000 12.875 8.500 8.090 4.323 7.25 0.000 9.00 -12.823 54.744
19.08.2010 26.50 0.000 25.183 25.183 8.110 1.364 7.25 0.000 9.50 -26.547 40.992
18.08.2010 17.50 0.000 17.428 17.428 8.130 0.000 7.25 0.000 9.50 -17.428 50.109
17.08.2010 22.50 0.000 23.458 22.500 8.130 0.937 7.25 0.000 9.50 -23.437 44.102
16.08.2010 19.50 0.000 19.183 19.183 8.127 0.183 7.25 0.000 9.50 -19.366 48.172
13.08.2010 25.00 0.000 24.313 24.313 8.129 0.779 7.25 0.000 9.50 -25.092 42.458
12.08.2010 23.00 0.000 22.241 22.241 8.120 2.118 7.25 0.000 9.50 -24.359 43.180
11.08.2010 26.00 0.000 25.388 25.388 8.130 0.162 7.25 0.000 9.50 -25.550 41.989
10.08.2010 28.00 0.000 25.965 25.965 8.127 0.078 7.25 0.000 9.50 -26.043 41.496
09.08.2010 30.00 0.000 28.178 28.178 8.120 0.054 7.25 0.000 9.50 -28.232 39.308
06.08.2010 42.00 0.000 39.542 39.542 8.120 2.465 7.25 0.000 9.50 -42.007 25.555
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services