මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 57 of 94.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     93     94     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
03.02.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 117.744 7.00 0.000 8.50 -117.744 1.957
02.02.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 121.490 7.00 0.000 8.50 -121.490 1.717
01.02.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 121.905 7.00 0.000 8.50 -121.905 1.583
       
31.01.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 118.761 7.00 0.000 8.50 -118.761 0.817
28.01.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 118.234 7.00 0.000 8.50 -118.234 1.475
27.01.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 125.777 7.00 0.000 8.50 -125.777 1.503
26.01.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 125.337 7.00 0.000 8.50 -125.337 1.332
25.01.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 121.254 7.00 0.000 8.50 -121.254 2.406
24.01.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 121.822 7.00 0.000 8.50 -121.822 3.790
21.01.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 117.934 7.00 0.000 8.50 -117.934 1.854
20.01.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 122.264 7.00 0.000 8.50 -122.264 1.502
18.01.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 121.789 7.00 0.000 8.50 -121.789 3.010
17.01.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 123.432 7.00 0.000 8.50 -123.432 1.307
14.01.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 123.352 7.00 0.000 8.50 -123.352 1.814
13.01.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 124.520 7.00 0.000 8.50 -124.520 2.117
12.01.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 124.934 7.00 0.000 8.50 -124.934 2.026
11.01.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 124.304 7.00 0.000 8.50 -124.304 2.465
10.01.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 125.558 7.25 0.000 9.00 -125.558 1.978
07.01.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 129.440 7.25 0.000 9.00 -129.440 0.737
06.01.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 127.129 7.25 0.000 9.00 -127.129 0.726
05.01.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 124.335 7.25 0.000 9.00 -124.335 0.726
04.01.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 121.263 7.25 0.000 9.00 -121.263 0.726
03.01.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 121.177 7.25 0.000 9.00 -121.177 0.726
       
31.12.2010 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 113.518 7.25 0.000 9.00 -113.518 2.336
30.12.2010 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 121.214 7.25 0.000 9.00 -121.214 0.725
29.12.2010 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 117.134 7.25 0.000 9.00 -117.134 1.865
28.12.2010 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 117.335 7.25 0.000 9.00 -117.335 1.865
27.12.2010 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 113.099 7.25 0.000 9.00 -113.099 1.865
24.12.2010 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 110.978 7.25 0.000 9.00 -110.978 1.876
23.12.2010 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 113.051 7.25 0.000 9.00 -113.051 1.865
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services