මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 57 of 92.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
04.11.2010 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 120.314 7.25 0.000 9.00 -120.314 1.047
03.11.2010 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 129.910 7.25 0.000 9.00 -129.910 13.330
02.11.2010 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 102.642 7.25 0.000 9.00 -102.642 6.016
01.11.2010 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 104.519 7.25 0.000 9.00 -104.519 6.016
       
29.10.2010 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 89.802 7.25 0.000 9.00 -89.802 1.333
28.10.2010 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 82.460 7.25 0.000 9.00 -82.460 1.315
27.10.2010 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 81.430 7.25 0.000 9.00 -81.430 1.815
26.10.2010 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 77.684 7.25 0.000 9.00 -77.684 1.616
25.10.2010 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 73.617 7.25 0.000 9.00 -73.617 2.745
21.10.2010 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 57.257 7.25 0.000 9.00 -57.257 18.716
20.10.2010 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 36.506 7.25 0.000 9.00 -36.506 14.473
19.10.2010 28.00 0.000 31.989 28.000 7.680 4.361 7.25 0.000 9.00 -32.361 10.113
18.10.2010 26.00 0.000 24.843 5.120 7.770 20.779 7.25 0.000 9.00 -25.899 9.350
15.10.2010 16.00 0.000 24.443 6.900 7.820 18.495 7.25 0.000 9.00 -25.395 7.860
14.10.2010 16.00 0.000 14.940 9.410 7.840 7.209 7.25 0.000 9.00 -16.619 9.440
13.10.2010 23.50 0.000 23.146 23.146 7.840 0.499 7.25 0.000 9.00 -23.645 8.834
12.10.2010 23.00 0.000 21.324 21.324 7.840 0.097 7.25 0.000 9.00 -21.421 10.161
11.10.2010 19.00 0.000 19.491 19.000 7.840 0.167 7.25 0.000 9.00 -19.167 10.090
08.10.2010 21.00 0.000 22.212 21.000 7.850 1.262 7.25 0.000 9.00 -22.262 8.990
07.10.2010 36.50 0.000 33.490 33.490 7.850 3.043 7.25 0.000 9.00 -36.535 7.071
06.10.2010 40.00 0.000 36.840 36.840 7.850 0.937 7.25 0.000 9.00 -37.777 10.113
05.10.2010 65.00 0.000 22.494 22.494 7.840 42.424 7.25 0.000 9.00 -64.918 10.113
04.10.2010 24.00 0.000 24.252 24.000 7.850 0.587 7.25 0.000 9.00 -24.587 38.363
01.10.2010 31.50 0.000 28.932 28.932 7.850 2.377 7.25 0.000 9.00 -31.309 31.656
       
30.09.2010 49.00 0.000 43.621 43.621 7.863 5.487 7.25 0.000 9.00 -49.108 16.640
29.09.2010 34.00 0.000 32.283 32.253 7.865 1.467 7.25 0.000 9.00 -33.720 32.028
28.09.2010 34.00 0.000 30.944 30.944 7.865 2.092 7.25 0.000 9.00 -33.036 32.712
27.09.2010 34.50 0.000 34.846 34.500 7.875 0.361 7.25 0.000 9.00 -34.861 30.887
24.09.2010 34.50 0.000 32.809 32.809 7.876 1.149 7.25 0.000 9.00 -33.958 31.805
23.09.2010 33.50 0.000 32.353 32.353 7.873 1.035 7.25 0.000 9.00 -33.388 34.201
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services