මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 56 of 94.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     93     94     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
19.04.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 61.288 7.00 0.000 8.50 -61.288 1.351
18.04.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 61.215 7.00 0.000 8.50 -61.215 1.409
12.04.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 68.535 7.00 0.000 8.50 -68.535 1.675
11.04.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 78.081 7.00 0.000 8.50 -78.081 0.271
08.04.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 71.324 7.00 0.000 8.50 -71.324 3.103
07.04.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 76.831 7.00 0.000 8.50 -76.831 2.447
06.04.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 81.476 7.00 0.000 8.50 -81.476 2.046
05.04.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 74.855 7.00 0.000 8.50 -74.855 2.092
04.04.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 76.932 7.00 0.000 8.50 -76.932 1.150
01.04.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 83.034 7.00 0.000 8.50 -83.034 1.040
       
31.03.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 106.783 7.00 0.000 8.50 -106.783 2.045
30.03.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 91.282 7.00 0.000 8.50 -91.282 1.567
29.03.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 92.627 7.00 0.000 8.50 -92.627 2.742
28.03.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 94.759 7.00 0.000 8.50 -94.759 1.388
24.03.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 81.085 7.00 0.000 8.50 -81.085 1.366
23.03.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 78.134 7.00 0.000 8.50 -78.134 2.408
22.03.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 79.271 7.00 0.000 8.50 -79.271 2.422
21.03.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 78.436 7.00 0.000 8.50 -78.436 2.638
18.03.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 80.220 7.00 0.000 8.50 -80.220 1.845
17.03.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 87.560 7.00 0.000 8.50 -87.560 2.342
16.03.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 89.763 7.00 0.000 8.50 -89.763 5.072
15.03.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 90.395 7.00 0.000 8.50 -90.395 3.207
14.03.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 90.439 7.00 0.000 8.50 -90,439.000 4.591
11.03.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 92.990 7.00 0.000 8.50 -92.990 2.149
10.03.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 87.856 7.00 0.000 8.50 -87.856 2.427
09.03.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 81.835 7.00 0.000 8.50 -81.835 1.842
08.03.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 81.725 7.00 0.000 8.50 -81.725 2.362
07.03.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 82.348 7.00 0.000 8.50 -82.348 1.807
04.03.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 81.159 7.00 0.000 8.50 -81.159 2.284
03.03.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 89.086 7.00 0.000 8.50 -89.086 1.263
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services