මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 54 of 92.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
21.03.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 78.436 7.00 0.000 8.50 -78.436 2.638
18.03.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 80.220 7.00 0.000 8.50 -80.220 1.845
17.03.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 87.560 7.00 0.000 8.50 -87.560 2.342
16.03.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 89.763 7.00 0.000 8.50 -89.763 5.072
15.03.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 90.395 7.00 0.000 8.50 -90.395 3.207
14.03.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 90.439 7.00 0.000 8.50 -90,439.000 4.591
11.03.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 92.990 7.00 0.000 8.50 -92.990 2.149
10.03.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 87.856 7.00 0.000 8.50 -87.856 2.427
09.03.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 81.835 7.00 0.000 8.50 -81.835 1.842
08.03.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 81.725 7.00 0.000 8.50 -81.725 2.362
07.03.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 82.348 7.00 0.000 8.50 -82.348 1.807
04.03.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 81.159 7.00 0.000 8.50 -81.159 2.284
03.03.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 89.086 7.00 0.000 8.50 -89.086 1.263
01.03.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 84.836 7.00 0.000 8.50 -84.836 3.735
       
28.02.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 92.176 7.00 0.000 8.50 -92.176 1.920
25.02.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 86.835 7.00 0.000 8.50 -86.835 4.110
24.02.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 94.245 7.00 0.000 8.50 -94.245 1.739
23.02.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 93.830 7.00 0.000 8.50 -93.830 1.360
22.02.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 90.889 7.00 0.000 8.50 -90.889 1.919
21.02.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 96.300 7.00 0.000 8.50 -96.300 1.241
18.02.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 94.455 7.00 0.000 8.50 -94.455 2.970
15.02.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 106.103 7.00 0.000 8.50 -106.103 1.773
14.02.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 111.235 7.00 0.000 8.50 -111.235 2.683
11.02.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 113.941 7.00 0.000 8.50 -113.941 0.649
10.02.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 111.041 7.00 0.000 8.50 -111.041 2.308
09.02.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 111.768 7.00 0.000 8.50 -111.768 2.176
08.02.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 112.952 7.00 0.000 8.50 -112.952 0.667
07.02.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 104.223 7.00 0.000 8.50 -104.223 3.282
03.02.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 117.744 7.00 0.000 8.50 -117.744 1.957
02.02.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 121.490 7.00 0.000 8.50 -121.490 1.717
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services