මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 54 of 94.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     93     94     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
23.06.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 54.271 7.00 0.000 8.50 -54.271 1.111
22.06.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 50.556 7.00 0.000 8.50 -50.556 0.766
21.06.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 50.032 7.00 0.000 8.50 -50.032 1.111
20.06.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 48.684 7.00 0.000 8.50 -48.684 1.111
17.06.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 49.046 7.00 0.000 8.50 -49.046 1.125
16.06.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 55.516 7.00 0.000 8.50 -55.516 2.850
14.06.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 55.957 7.00 0.000 8.50 -55.957 1.015
13.06.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 60.279 7.00 0.000 8.50 -60.279 1.007
10.06.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 58.932 7.00 0.000 8.50 -58.932 1.022
09.06.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 60.182 7.00 0.000 8.50 -60.182 1.007
08.06.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 61.048 7.00 0.000 8.50 -61.048 0.208
07.06.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 60.137 7.00 0.000 8.50 -60.137 1.007
06.06.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 57.445 7.00 0.000 8.50 -57.445 1.007
03.06.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 59.951 7.00 0.000 8.50 -59.951 0.267
02.06.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 62.995 7.00 0.000 8.50 -62.995 13.616
01.06.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 64.437 7.00 0.000 8.50 -64.437 0.295
       
31.05.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 65.033 7.00 0.000 8.50 -65.033 0.795
30.05.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 67.626 7.00 0.000 8.50 -67.626 0.345
27.05.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 63.945 7.00 0.000 8.50 -63.945 0.909
26.05.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 66.543 7.00 0.000 8.50 -66.543 0.895
25.05.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 64.300 7.00 0.000 8.50 -64.300 0.895
24.05.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 65.899 7.00 0.000 8.50 -65.899 0.895
23.05.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 68.347 7.00 0.000 8.50 -68.347 0.895
20.05.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 65.649 7.00 0.000 8.50 -65.649 0.877
19.05.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 74.836 7.00 0.000 8.50 -74.836 0.895
16.05.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 71.517 7.00 0.000 8.50 -71.517 0.909
13.05.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 76.702 7.00 0.000 8.50 -76.702 3.528
12.05.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 77.193 7.00 0.000 8.50 -77.193 3.018
11.05.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 78.504 7.00 0.000 8.50 -78.504 1.532
10.05.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 78.235 7.00 0.000 8.50 -78.235 0.840
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services