මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 53 of 95.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     93     94     95     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
30.09.2011 18.00 0.000 9.153 9.153 7.080 16.787 7.00 0.000 8.50 -25.940 64.264
29.09.2011 19.00 0.000 18.008 18.008 7.081 2.781 7.00 0.000 8.50 -20.789 62.384
28.09.2011 24.00 0.000 19.803 19.453 7.082 5.034 7.00 0.000 8.50 -24.487 58.687
27.09.2011 30.00 0.000 24.305 24.305 7.082 5.924 7.00 0.000 8.50 -30.229 52.942
26.09.2011 32.50 0.000 23.719 23.519 7.081 8.014 7.00 0.000 8.50 -31.533 51.638
23.09.2011 25.00 0.000 30.554 25.000 7.083 8.780 7.00 0.000 8.50 -33.780 49.397
22.09.2011 25.00 0.000 22.369 22.369 7.084 3.702 7.00 0.000 8.50 -26.071 47.804
21.09.2011 30.00 0.000 27.101 27.101 7.084 2.359 7.00 0.000 8.50 -29.460 44.416
20.09.2011 32.00 0.000 28.107 20.672 7.080 10.753 7.00 0.000 8.50 -31.425 42.452
19.09.2011 39.00 0.000 36.158 0.129 7.080 39.549 7.00 0.000 8.50 -39.549 34.331
16.09.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 36.672 7.00 0.000 8.50 -36.672 37.229
15.09.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 29.812 7.00 0.000 8.50 -29.812 33.165
14.09.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 23.147 7.00 0.000 8.50 -23.147 28.128
13.09.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 27.648 7.00 0.000 8.50 -27.648 23.628
12.09.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 31.429 7.00 0.000 8.50 -31.429 19.848
09.09.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 37.971 7.00 0.000 8.50 -37.971 13.330
08.09.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 36.991 7.00 0.000 8.50 -36.991 10.159
07.09.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 40.227 7.00 0.000 8.50 -40.227 6.924
06.09.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 41.236 7.00 0.000 8.50 -41.236 5.915
05.09.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 41.682 7.00 0.000 8.50 -41.682 5.469
02.09.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 40.821 7.00 0.000 8.50 -40.821 6.354
01.09.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 48.921 7.00 0.000 8.50 -48.921 1.145
       
30.08.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 55.011 7.00 0.000 8.50 -55.011 0.069
29.08.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 54.457 7.00 0.000 8.50 -54.457 2.385
26.08.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 54.561 7.00 0.000 8.50 -54.561 2.507
25.08.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 47.074 7.00 0.000 8.50 -47.074 1.789
24.08.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 47.540 7.00 0.000 8.50 -47.540 1.311
23.08.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 46.827 7.00 0.000 8.50 -46.827 1.407
22.08.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 46.885 7.00 0.000 8.50 -46.885 1.948
19.08.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 46.317 7.00 0.000 8.50 -46.317 0.939
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services