මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 51 of 94.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     93     94     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
08.11.2011 38.00 0.000 35.323 35.323 7.082 2.623 7.00 0.000 8.50 -37.946 84.133
04.11.2011 30.00 0.000 27.050 27.050 7.080 4.838 7.00 0.000 8.50 -31.888 90.210
03.11.2011 27.00 0.000 27.015 27.000 7.081 3.110 7.00 0.000 8.50 -30.110 83.707
02.11.2011 27.00 0.000 27.216 27.000 7.081 2.883 7.00 0.000 8.50 -29.883 83.934
01.11.2011 26.00 0.000 27.033 26.000 7.082 7.365 7.00 0.000 8.50 -33.365 80.453
       
31.10.2011 30.00 0.000 16.748 16.748 7.084 18.907 7.00 0.000 8.50 -35.655 78.165
28.10.2011 24.00 0.000 20.212 20.212 7.081 4.983 7.00 0.000 8.50 -25.195 88.632
27.10.2011 24.00 0.000 19.958 19.958 7.083 5.718 7.00 0.000 8.50 -25.676 74.941
25.10.2011 26.00 0.000 23.855 23.855 7.082 2.302 7.00 0.000 8.50 -26.157 74.465
24.10.2011 26.00 0.000 24.050 24.050 7.082 2.591 7.00 0.000 8.50 -26.641 73.975
21.10.2011 26.00 0.000 24.892 24.892 7.082 3.139 7.00 0.000 8.50 -28.031 72.597
20.10.2011 26.00 0.000 24.942 24.942 7.080 5.987 7.00 0.000 8.50 -30.929 69.619
19.10.2011 32.00 0.000 31.381 31.381 7.081 3.397 7.00 0.000 8.50 -34.778 65.770
18.10.2011 36.00 0.000 35.031 35.031 7.080 2.719 7.00 0.000 8.50 -37.750 62.799
17.10.2011 30.00 0.000 31.747 30.000 7.080 11.161 7.00 0.000 8.50 -41.161 59.389
14.10.2011 0.00 10.000 7.023 7.023 7.250 24.006 7.00 0.000 8.50 -16.983 83.463
13.10.2011 0.00 5.000 0.047 0.042 7.250 24.947 7.00 0.000 8.50 -24.905 75.487
12.10.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 25.100 7.00 0.000 8.50 -25.100 75.292
10.10.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 28.866 7.00 0.000 8.50 -28.866 71.535
07.10.2011 0.00 7.000 3.581 1.300 7.250 26.048 7.00 0.000 8.50 -24.748 75.659
06.10.2011 0.00 15.000 7.290 7.290 7.260 34.453 7.00 0.000 8.50 -27.163 63.031
05.10.2011 0.00 15.000 1.250 1.250 8.250 18.002 7.00 0.000 8.50 -16.750 73.437
04.10.2011 20.00 0.000 13.675 4.134 7.080 15.836 7.00 0.000 8.50 -19.970 70.219
03.10.2011 14.00 0.000 16.016 14.000 7.083 5.660 7.00 0.000 8.50 -19.660 70.528
       
30.09.2011 18.00 0.000 9.153 9.153 7.080 16.787 7.00 0.000 8.50 -25.940 64.264
29.09.2011 19.00 0.000 18.008 18.008 7.081 2.781 7.00 0.000 8.50 -20.789 62.384
28.09.2011 24.00 0.000 19.803 19.453 7.082 5.034 7.00 0.000 8.50 -24.487 58.687
27.09.2011 30.00 0.000 24.305 24.305 7.082 5.924 7.00 0.000 8.50 -30.229 52.942
26.09.2011 32.50 0.000 23.719 23.519 7.081 8.014 7.00 0.000 8.50 -31.533 51.638
23.09.2011 25.00 0.000 30.554 25.000 7.083 8.780 7.00 0.000 8.50 -33.780 49.397
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services