මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 51 of 92.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
09.08.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 63.077 7.00 0.000 8.50 -63.077 2.076
08.08.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 64.873 7.00 0.000 8.50 -64.873 0.677
05.08.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 65.482 7.00 0.000 8.50 -65.482 2.066
04.08.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 71.607 7.00 0.000 8.50 -71.607 1.323
03.08.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 73.326 7.00 0.000 8.50 -73.326 1.317
02.08.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 75.115 7.00 0.000 8.50 -75.115 1.141
01.08.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 75.231 7.00 0.000 8.50 -75.231 0.752
       
29.07.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 75.339 7.00 0.000 8.50 -75.339 1.748
28.07.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 77.948 7.00 0.000 8.50 -77.948 0.680
27.07.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 23.531 7.00 0.000 8.50 -23.531 15.441
26.07.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 24.921 7.00 0.000 8.50 -24.921 14.052
25.07.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 20.394 7.00 0.000 8.50 -20.394 18.578
22.07.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 21.146 7.00 0.000 8.50 -21.146 17.838
21.07.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 24.422 7.00 0.000 8.50 -24.422 14.551
20.07.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 27.737 7.00 0.000 8.50 -27.737 11.237
19.07.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 23.572 7.00 0.000 8.50 -23.572 6.400
18.07.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 25.419 7.00 0.000 8.50 -25.419 4.553
15.07.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 26.228 7.00 0.000 8.50 -26.228 3.760
13.07.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 31.169 7.00 0.000 8.50 -31.169 2.022
12.07.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 36.463 7.00 0.000 8.50 -36.463 0.936
11.07.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 49.984 7.00 0.000 8.50 -49.984 0.584
08.07.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 52.295 7.00 0.000 8.50 -52.295 1.041
07.07.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 57.010 7.00 0.000 8.50 -57.010 1.027
06.07.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 61.795 7.00 0.000 8.50 -61.795 1.026
05.07.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 62.944 7.00 0.000 8.50 -62.944 1.026
04.07.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 68.687 7.00 0.000 8.50 -68.687 1.026
01.07.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 63.543 7.00 0.000 8.50 -63.543 1.026
       
30.06.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 73.876 7.00 0.000 8.50 -73.876 1.127
29.06.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 60.301 7.00 0.000 8.50 -60.301 1.126
28.06.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 60.760 7.00 0.000 8.50 -60.760 0.561
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services