මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 5 of 94.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     93     94     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
25.07.2017 9.108 7.25 6.106 8.75 -3.002 134.068
24.07.2017 15.00 0.000 2.405 2.405 7.310 13.443 7.25 4.976 8.75 -10.872 138.407
21.07.2017 19.00 0.000 6.425 6.425 7.320 15.029 7.25 3.745 8.75 -17.709 137.961
20.07.2017 31.00 0.000 22.940 22.940 7.310 18.764 7.25 10.384 8.75 -31.320 139.511
19.07.2017 34.00 0.000 27.777 27.777 7.320 11.486 7.25 7.512 8.75 -31.751 131.770
18.07.2017 27.00 0.000 18.687 18.687 7.320 10.876 7.25 7.628 8.75 -21.935 140.902
17.07.2017 19.00 0.000 10.000 10.000 7.340 21.680 7.25 14.870 8.75 -16.810 156.750
14.07.2017 0.00 14.000 18.694 14.000 8.750 19.331 7.25 19.251 8.75 13.920 184.966
13.07.2017 0.00 11.000 12.580 11.000 8.750 10.457 7.25 6.803 8.75 7.346 177.483
12.07.2017 0.00 16.000 24.265 16.000 8.750 10.741 7.25 9.000 8.75 14.259 184.630
11.07.2017 0.00 18.000 30.079 18.000 8.750 6.071 7.25 8.065 8.75 19.994 185.650
10.07.2017 0.00 15.000 26.411 15.000 8.750 16.357 7.25 13.066 8.75 11.709 187.603
07.07.2017 0.00 17.000 20.402 17.000 8.750 18.854 7.25 16.944 8.75 15.090 193.335
06.07.2017 0.00 2.000 8.303 2.000 8.750 16.804 7.25 21.657 8.75 6.853 194.954
05.07.2017 0.00 3.000 8.160 3.000 8.750 24.528 7.25 25.054 8.75 3.526 199.298
04.07.2017 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 24.044 7.25 25.633 8.75 1.589 196.825
03.07.2017 0.00 4.000 17.072 4.000 8.750 23.432 7.25 37.232 8.75 17.800 331.369
       
30.06.2017 0.00 48.000 53.896 48.000 8.740 22.413 7.25 25.463 8.75 51.050 214.185
29.06.2017 0.00 45.000 39.178 39.178 8.740 5.526 7.25 6.659 8.75 40.311 189.478
28.06.2017 0.00 47.000 41.157 41.157 8.740 3.789 7.25 9.340 8.75 46.708 194.097
27.06.2017 0.00 52.000 36.791 30.990 8.740 1.178 7.25 19.619 8.75 49.431 194.166
23.06.2017 0.00 51.000 28.166 21.366 8.750 2.070 7.25 29.859 8.75 49.155 194.615
22.06.2017 0.00 25.000 18.705 12.205 8.750 1.764 7.25 14.900 8.75 25.341 194.597
21.06.2017 0.00 29.000 24.434 19.634 8.750 3.635 7.25 12.811 8.75 28.810 199.888
20.06.2017 0.00 27.000 19.971 16.471 8.750 3.166 7.25 11.438 8.75 24.743 195.305
19.06.2017 0.00 28.000 19.368 15.568 8.750 4.177 7.25 13.426 8.75 24.817 196.339
16.06.2017 0.00 29.000 19.194 15.694 8.750 3.878 7.25 16.465 8.75 28.281 199.360
15.06.2017 0.00 19.000 26.339 19.000 8.750 14.795 7.25 14.668 8.75 18.873 217.626
14.06.2017 0.00 15.000 6.959 6.959 8.750 13.635 7.25 16.773 8.75 10.097 207.632
13.06.2017 0.00 11.000 7.642 7.642 8.750 15.059 7.25 14.805 8.75 7.388 206.292
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services