මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 49 of 94.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     93     94     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
31.01.2012 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 22.373 7.00 0.000 8.50 -22.373 173.422
30.01.2012 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 14.650 7.00 0.000 8.50 -14.650 181.143
27.01.2012 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 11.809 7.00 0.000 8.50 -11.809 183.990
26.01.2012 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 23.955 7.00 1.143 8.50 -22.812 172.893
25.01.2012 0.00 4.000 5.866 4.000 8.194 19.193 7.00 0.000 8.50 -15.193 180.510
24.01.2012 0.00 4.000 9.272 4.000 8.183 14.170 7.00 1.537 8.50 -8.633 187.069
23.01.2012 0.00 4.000 8.915 4.000 8.153 15.659 7.00 2.800 8.50 -8.859 186.843
20.01.2012 0.00 5.000 10.105 5.000 8.150 16.451 7.00 1.763 8.50 -9.688 186.024
19.01.2012 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 18.775 7.00 0.000 8.50 -18.775 176.650
18.01.2012 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 20.369 7.00 0.000 8.50 -20.369 175.056
17.01.2012 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 24.267 7.00 2.358 8.50 -21.909 173.518
13.01.2012 0.00 15.000 8.644 8.644 8.204 14.835 7.00 0.000 8.50 -6.191 170.845
12.01.2012 0.00 18.000 25.650 18.000 8.120 15.666 7.00 2.340 8.50 4.674 166.698
11.01.2012 0.00 20.000 32.104 20.000 8.170 15.629 7.00 0.631 8.50 5.002 167.026
10.01.2012 0.00 8.000 12.613 8.000 8.210 9.913 7.00 6.283 8.50 4.370 166.392
09.01.2012 0.00 7.000 16.830 7.000 8.030 16.293 7.00 2.812 8.50 -6.481 155.543
06.01.2012 0.00 18.000 18.686 10.000 7.950 18.075 7.00 2.674 8.50 -5.401 156.360
05.01.2012 0.00 25.000 24.272 24.272 7.940 27.050 7.00 0.000 8.50 -2.778 159.144
04.01.2012 0.00 25.000 21.681 21.681 8.003 18.293 7.00 0.000 8.50 3.388 165.308
03.01.2012 0.00 20.000 23.805 20.000 8.161 13.410 7.00 1.450 8.50 8.040 169.958
02.01.2012 0.00 15.000 26.060 15.000 8.159 14.538 7.00 10.225 8.50 10.687 172.605
       
30.12.2011 9.000 18.226 9.000 8.069 14.089 7.00 10.464 8.50 5.375 167.302
29.12.2011 0.00 7.000 9.698 7.000 8.031 15.918 7.00 0.000 8.50 -8.918 159.224
28.12.2011 0.00 10.000 9.428 9.428 8.016 14.915 7.00 0.000 8.50 -5.487 162.669
27.12.2011 0.00 12.000 13.900 12.000 8.030 16.255 7.00 0.000 8.50 -4.255 163.575
23.12.2011 0.00 15.000 15.289 15.000 8.070 17.180 7.00 0.000 8.50 -2.180 168.837
22.12.2011 0.00 20.000 15.772 15.772 8.160 15.197 7.00 0.000 8.50 0.575 165.562
21.12.2011 0.00 12.000 18.256 12.000 8.183 17.336 7.00 2.681 8.50 -2.655 162.333
20.12.2011 0.00 7.000 15.752 7.000 7.949 12.168 7.00 5.270 8.50 0.102 165.089
19.12.2011 0.00 7.000 13.655 4.425 7.762 19.154 7.00 3.290 8.50 -11.439 153.549
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services