මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 48 of 92.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
20.12.2011 0.00 7.000 15.752 7.000 7.949 12.168 7.00 5.270 8.50 0.102 165.089
19.12.2011 0.00 7.000 13.655 4.425 7.762 19.154 7.00 3.290 8.50 -11.439 153.549
16.12.2011 0.00 10.000 5.423 5.423 7.680 14.518 7.00 0.000 8.50 -9.095 155.901
15.12.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 16.679 7.00 0.000 8.50 -16.679 141.584
14.12.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 22.076 7.00 0.000 8.50 -22.076 136.189
13.12.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 21.759 7.00 0.000 8.50 -21.759 136.506
12.12.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 27.756 7.00 0.000 8.50 -27.756 130.511
09.12.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 19.705 7.00 0.000 8.50 -19.705 138.570
08.12.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 24.101 7.00 0.000 8.50 -24.101 129.338
07.12.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 23.534 7.00 0.000 8.50 -23.534 129.905
06.12.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 24.473 7.00 0.000 8.50 -24.473 128.966
05.12.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 21.533 7.00 0.000 8.50 -21.533 131.905
02.12.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 23.959 7.00 0.000 8.50 -23.959 129.494
01.12.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 28.567 7.00 0.000 8.50 -28.567 120.480
       
30.11.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 31.639 7.00 0.000 8.50 -31.639 117.303
29.11.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 24.395 7.00 0.000 8.50 -24.395 124.545
28.11.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 28.496 7.00 2.000 8.50 -26.496 122.445
25.11.2011 22.00 0.000 19.739 12.970 7.575 9.529 7.00 0.742 8.50 -21.757 127.192
24.11.2011 24.00 0.000 19.908 19.858 7.441 9.343 7.00 0.000 8.50 -29.201 106.177
23.11.2011 21.00 0.000 17.833 17.833 7.151 2.543 7.00 2.600 8.50 -17.776 117.600
22.11.2011 22.00 0.000 19.726 19.726 7.111 1.774 7.00 0.000 8.50 -21.500 113.876
21.11.2011 26.00 0.000 25.066 25.066 7.094 1.686 7.00 0.000 8.50 -26.752 108.625
18.11.2011 28.00 0.000 27.531 27.531 7.095 3.367 7.00 0.000 8.50 -30.898 104.492
17.11.2011 27.00 0.000 22.830 22.830 7.087 5.175 7.00 0.000 8.50 -28.005 99.735
16.11.2011 30.00 0.000 24.057 24.057 7.084 3.994 7.00 0.000 8.50 -28.051 99.689
15.11.2011 33.00 0.000 26.986 26.986 7.082 3.447 7.00 0.000 8.50 -30.433 97.307
14.11.2011 37.00 0.000 31.971 31.971 7.084 3.616 7.00 0.000 8.50 -35.587 92.155
11.11.2011 40.00 0.000 32.084 32.084 7.082 2.936 7.00 0.000 8.50 -35.020 92.735
09.11.2011 34.00 0.000 29.317 29.317 7.083 4.826 7.00 0.000 8.50 -34.143 87.943
08.11.2011 38.00 0.000 35.323 35.323 7.082 2.623 7.00 0.000 8.50 -37.946 84.133
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services