මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 48 of 94.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     93     94     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
19.03.2012 19.00 0.000 14.247 14.247 8.164 9.287 7.50 0.000 9.00 -23.534 228.607
16.03.2012 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 3.710 7.50 0.000 9.00 -3.710 248.428
15.03.2012 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 12.131 7.50 0.062 9.00 -12.069 239.759
14.03.2012 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 9.826 7.50 3.052 9.00 -6.774 245.054
13.03.2012 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 8.307 7.50 9.300 9.00 0.993 252.820
12.03.2012 0.00 3.000 9.403 3.000 8.925 9.828 7.50 10.500 9.00 3.672 255.500
09.03.2012 0.00 8.000 16.916 8.000 8.901 9.927 7.50 9.600 9.00 7.673 259.507
08.03.2012 0.00 10.000 17.573 10.000 8.894 9.824 7.50 10.154 9.00 10.330 254.032
06.03.2012 0.00 5.000 8.110 5.000 8.800 11.480 7.50 8.630 9.00 2.150 245.858
05.03.2012 0.00 3.000 6.874 3.000 8.770 13.536 7.50 7.700 9.00 -2.836 240.867
02.03.2012 0.00 6.000 10.000 6.000 8.750 11.313 7.50 2.500 9.00 -2.813 240.896
01.03.2012 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 10.368 7.50 4.910 9.00 -5.458 219.978
       
29.02.2012 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 16.227 7.50 0.000 9.00 -16.227 207.160
28.02.2012 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 4.784 7.50 0.000 9.00 -4.784 218.600
27.02.2012 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 8.889 7.50 0.000 9.00 -8.889 214.496
24.02.2012 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 3.308 7.50 0.000 9.00 -3.308 220.078
23.02.2012 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 8.195 7.50 0.996 9.00 -7.199 215.950
22.02.2012 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 10.872 7.50 0.800 9.00 -10.072 213.078
21.02.2012 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 7.716 7.50 0.000 9.00 -7.716 215.432
17.02.2012 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 2.574 7.50 0.000 0.00 -2.574 220.575
16.02.2012 0.00 4.000 2.697 2.697 8.725 19.589 7.50 0.000 0.00 -16.892 201.147
15.02.2012 0.00 8.000 11.054 8.000 8.717 17.078 7.50 0.402 9.00 -8.676 209.363
14.02.2012 0.00 12.000 18.707 12.000 8.693 12.479 7.50 4.451 9.00 3.972 207.709
13.02.2012 0.00 8.000 11.011 8.000 8.649 11.485 7.50 1.000 9.00 -2.485 201.252
09.02.2012 0.00 8.000 11.917 8.000 8.648 16.954 7.50 3.092 9.00 -5.862 197.891
08.02.2012 0.00 17.000 18.253 17.000 8.558 12.819 7.50 0.004 9.00 4.185 205.362
06.02.2012 0.00 10.000 8.976 8.976 8.586 13.986 7.50 0.000 9.00 -5.010 196.172
03.02.2012 0.00 12.000 8.061 8.061 8.568 16.722 7.50 0.000 9.00 -8.661 192.527
02.02.2012 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 15.103 7.00 2.800 8.50 -12.303 183.490
01.02.2012 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 17.268 7.00 2.100 8.50 -15.168 180.626
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services