මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 47 of 94.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     93     94     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
04.05.2012 25.00 0.000 20.837 20.837 8.507 2.503 7.75 0.000 9.75 -23.340 223.163
03.05.2012 5.00 0.000 1.722 1.722 8.502 3.242 7.75 0.000 9.75 -4.964 241.013
02.05.2012 5.00 0.000 5.505 5.000 8.499 1.223 7.75 0.000 9.75 -6.223 240.970
       
30.04.2012 16.00 0.000 11.096 11.096 8.537 3.049 7.75 0.000 9.75 -14.145 233.050
27.04.2012 7.00 0.000 0.678 0.678 8.508 5.658 7.75 0.000 9.75 -6.336 242.976
26.04.2012 11.00 0.000 7.661 7.661 8.509 3.010 7.75 0.000 9.75 -10.671 243.334
25.04.2012 8.00 0.000 8.842 8.000 8.505 0.807 7.75 0.000 9.75 -8.807 245.197
24.04.2012 12.50 0.000 17.642 12.500 8.522 2.935 7.75 0.000 9.75 -15.435 244.530
23.04.2012 35.00 0.000 27.555 27.555 8.534 2.117 7.75 0.000 9.75 -29.672 241.796
20.04.2012 33.00 0.000 30.827 30.827 8.534 0.797 7.75 2.400 9.75 -29.224 247.421
19.04.2012 33.50 0.000 24.682 24.682 8.482 9.544 7.75 0.000 9.75 -34.226 252.453
18.04.2012 24.00 0.000 24.989 24.000 8.453 2.319 7.75 0.000 9.75 -26.319 260.358
17.04.2012 20.00 0.000 17.728 17.728 8.494 11.982 7.75 0.000 9.75 -29.710 256.968
16.04.2012 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 31.118 7.75 0.000 9.75 -31.118 265.561
11.04.2012 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 13.159 7.75 0.035 9.75 -13.124 266.162
10.04.2012 6.00 0.000 1.926 1.726 8.759 5.909 7.75 0.000 9.75 -7.635 265.440
09.04.2012 14.00 0.000 10.248 10.248 8.531 7.041 7.75 0.000 9.75 -17.289 255.789
05.04.2012 25.00 0.000 11.742 11.742 8.183 9.916 7.50 0.000 9.00 -21.658 256.437
04.04.2012 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 4.756 7.50 1.294 9.00 -3.462 247.452
03.04.2012 10.00 0.000 5.073 5.073 8.194 1.070 7.50 0.000 9.00 -6.143 241.920
02.04.2012 17.00 0.000 7.104 7.104 8.198 3.315 7.50 0.000 9.00 -10.419 233.402
       
30.03.2012 11.00 0.000 1.173 1.173 8.214 18.361 7.50 0.000 9.00 -19.534 214.802
29.03.2012 26.00 0.000 17.923 17.923 8.182 8.181 7.50 0.000 9.00 -26.104 209.256
28.03.2012 20.00 0.000 14.300 14.300 8.170 4.607 7.50 0.000 9.00 -18.907 216.451
27.03.2012 22.00 0.000 17.187 17.187 8.146 5.858 7.50 0.000 9.00 -23.045 212.314
26.03.2012 30.00 0.000 21.407 21.407 8.130 5.803 7.50 0.000 9.00 -27.210 212.393
23.03.2012 7.50 0.000 8.820 7.500 8.100 10.922 7.50 0.000 9.00 -18.422 221.189
22.03.2012 27.00 0.000 13.886 13.886 8.165 13.895 7.50 0.000 9.00 -27.781 224.361
21.03.2012 24.00 0.000 16.758 16.758 8.157 6.624 7.50 0.000 9.00 -23.382 228.758
20.03.2012 24.00 0.000 19.294 19.294 8.143 3.573 7.50 0.000 9.00 -22.867 229.273
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services