මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 46 of 94.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     93     94     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
19.06.2012 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 5.729 7.75 0.000 9.75 -5.729 225.089
18.06.2012 0.00 1.000 2.981 1.000 9.579 0.425 7.75 0.000 9.75 0.575 231.391
15.06.2012 0.00 2.000 4.792 2.000 9.518 0.196 7.75 0.450 9.75 2.254 233.070
14.06.2012 0.00 1.000 1.500 1.000 9.500 1.182 7.75 0.000 9.75 -0.182 233.021
13.06.2012 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 3.317 7.75 1.400 9.75 -1.917 231.286
12.06.2012 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 2.177 7.75 1.559 9.75 -0.618 232.585
11.06.2012 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 1.451 7.75 0.300 9.75 -1.151 232.052
08.06.2012 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 4.641 7.75 0.000 9.75 -4.641 228.566
07.06.2012 18.00 0.000 15.990 15.990 8.850 2.816 7.75 0.000 9.75 -18.806 219.814
06.06.2012 20.00 0.000 18.696 18.696 8.836 3.169 7.75 0.000 9.75 -21.865 216.756
05.06.2012 19.00 0.000 9.113 9.113 8.818 8.751 7.75 0.000 9.75 -17.864 220.756
01.06.2012 12.00 0.000 9.641 9.641 8.791 3.643 7.75 0.000 9.75 -13.284 225.345
       
31.05.2012 28.00 0.000 20.639 20.639 8.787 7.890 7.75 0.000 9.75 -28.529 210.371
30.05.2012 23.00 0.000 20.534 20.534 8.775 2.101 7.75 0.000 9.75 -22.635 216.264
29.05.2012 21.00 0.000 19.896 19.896 8.741 1.461 7.75 0.000 9.75 -21.357 217.541
28.05.2012 19.50 0.000 16.145 16.145 8.724 2.177 7.75 0.000 9.75 -18.322 220.576
25.05.2012 14.00 0.000 9.044 9.044 8.694 4.367 7.75 0.000 9.75 -13.411 225.492
24.05.2012 19.00 0.000 12.078 12.078 8.672 7.058 7.75 0.000 9.75 -19.136 224.355
23.05.2012 23.00 0.000 18.220 18.220 8.638 5.554 7.75 0.000 9.75 -23.774 219.718
22.05.2012 24.00 0.000 21.794 21.794 8.624 1.460 7.75 0.000 9.75 -23.254 220.238
21.05.2012 22.00 0.000 17.361 17.361 8.608 3.358 7.75 0.000 9.75 -20.719 222.772
18.05.2012 19.00 0.000 19.429 19.000 8.608 2.188 7.75 0.000 9.75 -21.188 222.320
17.05.2012 34.00 0.000 30.762 30.762 8.646 3.717 7.75 0.000 9.75 -34.479 212.458
16.05.2012 35.00 0.000 32.674 32.636 8.636 3.068 7.75 0.000 9.75 -35.704 211.233
15.05.2012 37.00 0.000 32.326 32.326 8.625 1.665 7.75 0.000 9.75 -33.991 212.946
14.05.2012 34.00 0.000 33.712 33.712 8.587 0.781 7.75 0.000 9.75 -34.493 212.440
11.05.2012 28.00 0.000 23.558 23.558 8.549 3.648 7.75 0.000 9.75 -27.206 219.742
10.05.2012 33.00 0.000 28.524 28.524 8.558 5.358 7.75 0.000 9.75 -33.882 212.607
09.05.2012 33.00 0.000 32.540 32.540 8.539 1.299 7.75 0.000 9.75 -33.839 212.649
08.05.2012 36.00 0.000 35.805 35.805 8.520 0.685 7.75 0.000 9.75 -36.490 209.999
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services