මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 44 of 95.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     93     94     95     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
09.11.2012 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.662 7.75 1.745 9.75 1.083 207.747
08.11.2012 0.00 10.500 12.644 10.500 9.709 0.673 7.75 0.900 9.75 10.727 209.268
07.11.2012 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.124 7.75 3.060 9.75 2.936 209.477
06.11.2012 0.00 2.000 0.000 0.000 0.000 0.287 7.75 0.000 9.75 -0.287 206.254
05.11.2012 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.946 7.75 0.000 9.75 -0.946 206.055
02.11.2012 0.00 3.000 4.180 3.000 9.707 0.304 7.75 0.385 9.75 3.081 210.082
01.11.2012 0.00 5.500 4.513 4.513 9.719 0.696 7.75 1.693 9.75 5.510 207.447
       
31.10.2012 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 6.619 7.75 0.349 9.75 -6.270 198.750
30.10.2012 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 1.205 7.75 0.729 9.75 -0.476 204.542
26.10.2012 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.321 7.75 0.000 0.00 -0.321 204.697
25.10.2012 3.00 0.000 0.607 0.607 9.361 4.342 7.75 0.000 0.00 -4.949 201.187
24.10.2012 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 1.865 7.75 0.000 9.75 -1.865 204.271
23.10.2012 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 1.286 7.75 0.136 9.75 -1.150 204.986
22.10.2012 0.00 4.000 9.298 4.000 9.700 0.154 7.75 2.158 9.75 6.004 206.139
19.10.2012 0.00 6.000 5.065 5.065 9.678 0.469 7.75 3.200 9.75 7.796 207.932
18.10.2012 2.50 0.000 2.870 2.500 9.300 2.637 7.75 0.977 9.75 -4.160 201.353
17.10.2012 5.00 0.000 5.028 5.000 9.330 0.199 7.75 0.950 9.75 -4.249 201.264
16.10.2012 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 4.909 7.75 3.750 9.75 -1.159 204.354
15.10.2012 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 4.341 7.75 3.400 9.75 -0.941 204.572
12.10.2012 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 2.770 7.75 0.710 9.75 -2.060 203.454
11.10.2012 3.00 0.000 4.011 3.000 9.300 2.010 7.75 0.714 9.75 -4.296 203.089
10.10.2012 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 7.854 7.75 4.586 9.75 -3.268 204.118
09.10.2012 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 4.291 7.75 1.539 9.75 -2.752 204.633
08.10.2012 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 6.862 7.75 6.856 9.75 -0.006 207.379
05.10.2012 0.00 10.000 5.763 5.763 9.675 0.284 7.75 2.350 9.75 7.829 207.213
04.10.2012 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 3.756 7.75 4.360 9.75 0.604 203.953
03.10.2012 0.00 3.000 7.662 3.000 9.721 0.522 7.75 2.838 9.75 5.316 208.664
02.10.2012 0.00 5.000 5.187 5.000 9.707 0.292 7.75 0.000 9.75 4.708 208.056
01.10.2012 0.00 5.000 9.592 5.000 9.712 0.226 7.75 1.094 9.75 5.868 209.216
       
28.09.2012 0.00 6.000 12.814 6.000 9.704 0.447 7.75 2.179 9.75 7.732 211.080
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services