මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 43 of 95.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     93     94     95     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
26.12.2012 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 9.927 7.50 0.014 9.50 -9.913 180.708
24.12.2012 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 9.497 7.50 0.017 9.50 -9.480 181.140
21.12.2012 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 1.837 7.50 7.735 9.50 5.898 196.515
20.12.2012 6.50 0.000 6.928 6.500 8.857 3.330 7.50 3.056 9.50 -6.774 196.548
19.12.2012 2.50 0.000 5.456 2.500 8.901 5.332 7.50 0.930 9.50 -6.902 196.420
18.12.2012 0.00 6.000 7.563 6.000 9.306 0.565 7.50 2.493 9.50 7.928 211.250
17.12.2012 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.313 7.50 13.709 9.50 13.396 216.716
14.12.2012 0.00 15.500 15.957 15.500 9.459 0.167 7.50 0.000 9.50 15.333 218.653
13.12.2012 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 1.953 7.50 3.084 9.50 1.131 212.077
12.12.2012 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 1.019 7.50 2.228 9.50 1.209 212.155
11.12.2012 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.437 7.75 1.475 9.75 1.038 211.984
10.12.2012 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.645 7.75 0.000 9.75 -0.645 210.301
07.12.2012 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 2.025 7.75 0.006 9.75 -2.019 211.154
06.12.2012 3.00 0.000 3.411 3.000 9.325 1.227 7.75 0.025 9.75 -4.202 209.111
05.12.2012 5.00 0.000 2.855 2.855 9.337 3.116 7.75 1.315 9.75 -4.656 208.658
04.12.2012 0.00 3.500 6.022 3.500 9.730 0.196 7.75 0.944 9.75 4.248 217.560
03.12.2012 0.00 3.000 6.065 3.000 9.720 0.354 7.75 1.260 9.75 3.906 217.218
       
30.11.2012 0.00 4.000 1.876 1.876 9.712 0.485 7.75 0.150 9.75 1.541 211.718
29.11.2012 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 1.351 7.75 0.000 9.75 -1.351 208.931
28.11.2012 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.965 7.75 0.309 9.75 -0.656 209.626
26.11.2012 0.00 3.000 2.318 2.318 9.718 0.290 7.75 0.000 9.75 2.028 212.310
23.11.2012 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.328 7.75 0.000 9.75 -0.328 209.954
22.11.2012 12.50 0.000 9.718 9.718 9.334 3.281 7.75 0.000 9.75 -12.999 207.227
21.11.2012 8.50 0.000 5.432 5.432 9.330 1.343 7.75 0.000 9.75 -6.775 213.449
20.11.2012 10.00 0.000 7.658 7.658 9.328 0.210 7.75 0.000 9.75 -7.868 212.357
19.11.2012 10.50 0.000 9.085 9.085 9.318 0.115 7.75 1.000 9.75 -8.200 212.025
16.11.2012 5.50 0.000 8.451 5.500 9.325 1.166 7.75 2.250 9.75 -4.416 215.812
15.11.2012 0.00 4.500 5.349 4.500 9.715 0.687 7.75 1.182 9.75 4.995 211.658
14.11.2012 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 4.403 7.75 1.736 9.75 -2.667 203.998
12.11.2012 2.00 0.000 3.856 2.000 9.316 1.496 7.75 1.073 9.75 -2.423 204.243
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services