මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 42 of 92.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
13.09.2012 4.00 0.000 4.740 4.000 9.422 0.898 7.75 0.639 9.75 -4.259 202.923
12.09.2012 4.00 0.000 3.632 3.632 9.430 1.700 7.75 0.000 9.75 -5.332 201.850
11.09.2012 4.00 0.000 4.998 4.000 9.426 0.482 7.75 0.000 9.75 -4.482 202.700
10.09.2012 5.00 0.000 2.799 2.699 9.424 0.164 7.75 0.000 9.75 -2.863 204.318
07.09.2012 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.318 7.75 0.984 9.75 0.666 207.847
06.09.2012 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 1.442 7.75 0.232 9.75 -1.210 205.888
05.09.2012 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.277 7.75 2.920 9.75 2.643 209.741
04.09.2012 0.00 3.500 9.062 3.500 9.647 0.099 7.75 2.140 9.75 5.541 212.639
03.09.2012 0.00 7.000 16.901 7.000 9.621 0.511 7.75 1.260 9.75 7.749 214.847
       
30.08.2012 7.00 0.000 6.517 6.502 9.432 4.671 7.75 0.000 9.75 -11.173 195.937
29.08.2012 7.00 0.000 6.332 6.332 9.428 2.388 7.75 0.000 9.75 -8.720 198.155
28.08.2012 7.00 0.000 5.133 4.733 9.435 1.198 7.75 0.000 9.75 -5.931 200.943
27.08.2012 3.50 0.000 3.422 3.422 9.429 0.132 7.75 0.000 9.75 -3.554 203.319
24.08.2012 4.00 0.000 4.381 4.000 9.429 0.840 7.75 0.000 9.75 -4.840 202.036
23.08.2012 6.00 0.000 1.041 1.041 9.432 5.580 7.75 0.000 9.75 -6.621 199.603
22.08.2012 4.00 0.000 2.646 2.646 9.432 1.464 7.75 0.000 9.75 -4.110 202.114
21.08.2012 3.00 0.000 1.774 1.774 9.422 0.145 7.75 0.000 9.75 -1.919 204.304
20.08.2012 4.00 0.000 5.054 4.000 9.430 0.646 7.75 0.700 9.75 -3.946 202.278
17.08.2012 6.00 0.000 5.107 5.107 9.430 0.585 7.75 0.000 9.75 -5.692 200.535
16.08.2012 9.00 0.000 4.963 4.963 9.433 4.370 7.75 0.000 9.75 -9.333 196.454
15.08.2012 9.00 0.000 6.849 6.849 9.432 2.296 7.75 0.000 9.75 -9.145 196.642
14.08.2012 13.00 0.000 11.053 9.284 9.430 3.701 7.75 0.000 9.75 -12.985 192.803
13.08.2012 14.00 0.000 11.818 11.818 9.434 3.155 7.75 0.000 9.75 -14.973 190.815
10.08.2012 12.00 0.000 10.194 10.194 9.427 1.653 7.75 0.000 9.75 -11.847 195.928
09.08.2012 18.00 0.000 13.046 13.046 9.429 5.545 7.75 0.000 9.75 -18.591 192.603
08.08.2012 19.00 0.000 19.165 19.000 9.431 0.759 7.75 0.000 9.75 -19.759 191.435
07.08.2012 20.00 0.000 19.223 19.223 9.425 0.634 7.75 0.000 9.75 -19.857 191.337
06.08.2012 19.50 0.000 15.719 15.719 9.420 2.285 7.75 0.000 9.75 -18.004 195.774
03.08.2012 20.00 0.000 14.868 14.868 9.420 3.059 7.75 0.000 9.75 -17.927 199.825
02.08.2012 37.00 0.000 25.072 25.072 9.420 11.243 7.75 0.000 9.75 -36.315 186.448
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services