මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 42 of 95.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     93     94     95     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
12.02.2013 19.00 0.000 16.887 16.887 8.353 27.052 7.50 0.000 9.50 -43.939 138.594
11.02.2013 18.00 0.000 16.650 16.650 8.351 3.160 7.50 0.000 9.50 -19.810 137.716
08.02.2013 15.00 0.000 13.115 13.115 8.353 2.100 7.50 0.005 9.50 -15.210 142.322
07.02.2013 29.00 0.000 25.318 25.318 8.355 3.462 7.50 0.000 9.50 -28.780 138.124
06.02.2013 40.00 0.000 42.859 40.000 8.361 4.851 7.50 0.000 9.50 -44.851 128.037
05.02.2013 50.00 0.000 49.201 49.201 8.361 2.883 7.50 0.000 9.50 -52.084 130.806
01.02.2013 35.00 0.000 36.703 35.000 8.368 12.240 7.50 0.000 9.50 -47.240 135.684
       
31.01.2013 35.00 0.000 15.348 15.348 8.376 22.311 7.50 0.270 9.50 -37.389 127.502
30.01.2013 25.00 0.000 29.546 25.000 8.413 2.749 7.50 0.000 9.50 -27.749 137.140
29.01.2013 25.00 0.000 30.595 25.000 8.433 6.574 7.50 0.000 9.50 -31.574 133.315
28.01.2013 25.00 0.000 22.010 22.010 8.434 0.942 7.50 0.000 9.50 -22.952 141.935
24.01.2013 32.00 0.000 28.211 28.211 8.440 3.785 7.50 0.000 9.50 -31.966 127.365
23.01.2013 35.00 0.000 40.717 35.000 8.450 6.827 7.50 0.000 9.50 -41.827 122.547
22.01.2013 35.00 0.000 40.625 35.000 8.462 6.181 7.50 0.000 9.50 -41.181 123.193
21.01.2013 40.00 0.000 44.645 40.000 8.497 7.215 7.50 0.000 9.50 -47.215 123.147
18.01.2013 40.00 0.000 23.237 23.237 8.498 22.979 7.50 0.000 9.50 -46.216 124.170
17.01.2013 40.00 0.000 36.231 25.931 8.494 13.485 7.50 0.000 9.50 -39.416 104.393
16.01.2013 41.00 0.000 39.053 36.250 8.472 9.890 7.50 0.000 9.50 -46.140 97.671
15.01.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 39.499 7.50 0.000 9.50 -39.499 104.312
11.01.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 9.701 7.50 0.000 9.50 -9.701 146.610
10.01.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 3.844 7.50 0.385 9.50 -3.459 147.872
09.01.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 4.846 7.50 0.000 9.50 -4.846 146.485
08.01.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 6.325 7.50 0.000 9.50 -6.325 145.007
07.01.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 3.912 7.50 0.000 9.50 -3.912 147.419
04.01.2013 0.00 12.500 10.494 10.494 9.300 0.324 7.50 1.377 9.50 11.547 152.877
03.01.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 6.753 7.50 10.621 9.50 3.868 154.450
02.01.2013 0.00 9.000 12.432 9.000 9.313 0.455 7.50 5.337 9.50 13.882 163.796
01.01.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 9.739 7.50 16.137 9.50 6.398 156.314
       
31.12.2012 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 7.015 7.50 14.579 9.50 7.564 163.315
28.12.2012 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 4.125 7.50 6.742 9.50 2.617 176.573
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services