මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 40 of 94.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     93     94     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
14.03.2013 22.00 0.000 17.780 17.780 8.353 4.477 7.50 0.000 9.50 -22.257 127.558
13.03.2013 22.00 0.000 20.538 20.538 8.354 2.524 7.50 0.000 9.50 -23.062 126.753
12.03.2013 26.00 0.000 25.549 25.549 8.353 0.652 7.50 0.000 9.50 -26.201 123.615
11.03.2013 27.00 0.000 25.507 25.507 8.352 1.359 7.50 0.000 9.50 -26.866 122.950
08.03.2013 25.00 0.000 23.124 23.124 8.354 1.743 7.50 0.000 9.50 -24.867 124.948
07.03.2013 37.00 0.000 32.025 32.025 8.350 6.150 7.50 0.000 9.50 -38.175 121.022
06.03.2013 38.00 0.000 36.539 36.539 8.349 1.921 7.50 0.000 9.50 -38.460 120.736
05.03.2013 39.00 0.000 37.381 37.381 8.350 1.378 7.50 0.000 9.50 -38.759 120.437
04.03.2013 41.00 0.000 36.455 36.455 8.349 4.194 7.50 0.000 9.50 -40.649 118.548
01.03.2013 36.00 0.000 30.690 30.690 8.349 5.150 7.50 0.000 9.50 -35.839 125.331
       
28.02.2013 47.00 0.000 42.070 41.970 8.350 5.422 7.50 0.000 9.50 -47.392 110.332
27.02.2013 44.00 0.000 41.413 41.413 8.347 2.752 7.50 0.000 9.50 -44.165 113.558
26.02.2013 44.00 0.000 42.729 42.729 8.347 1.805 7.50 0.000 9.50 -44.534 113.189
22.02.2013 38.00 0.000 32.778 32.778 8.348 4.066 7.50 0.000 9.50 -36.844 120.904
21.02.2013 26.00 0.000 20.744 20.744 8.352 6.143 7.50 0.000 9.50 -26.887 143.657
20.02.2013 22.00 0.000 19.784 19.784 8.349 2.297 7.50 0.000 9.50 -22.081 142.481
19.02.2013 26.00 0.000 21.761 21.761 8.346 2.855 7.50 0.000 9.50 -24.616 139.950
18.02.2013 32.00 0.000 30.400 30.400 8.341 0.669 7.50 0.000 9.50 -31.069 138.460
15.02.2013 28.00 0.000 22.733 22.733 8.156 5.278 7.50 0.000 9.50 -28.011 141.531
14.02.2013 34.00 0.000 31.075 31.075 8.347 3.777 7.50 0.000 9.50 -34.852 136.750
13.02.2013 44.00 0.000 44.278 44.000 8.346 1.392 7.50 0.000 9.50 -45.392 137.139
12.02.2013 19.00 0.000 16.887 16.887 8.353 27.052 7.50 0.000 9.50 -43.939 138.594
11.02.2013 18.00 0.000 16.650 16.650 8.351 3.160 7.50 0.000 9.50 -19.810 137.716
08.02.2013 15.00 0.000 13.115 13.115 8.353 2.100 7.50 0.005 9.50 -15.210 142.322
07.02.2013 29.00 0.000 25.318 25.318 8.355 3.462 7.50 0.000 9.50 -28.780 138.124
06.02.2013 40.00 0.000 42.859 40.000 8.361 4.851 7.50 0.000 9.50 -44.851 128.037
05.02.2013 50.00 0.000 49.201 49.201 8.361 2.883 7.50 0.000 9.50 -52.084 130.806
01.02.2013 35.00 0.000 36.703 35.000 8.368 12.240 7.50 0.000 9.50 -47.240 135.684
       
31.01.2013 35.00 0.000 15.348 15.348 8.376 22.311 7.50 0.270 9.50 -37.389 127.502
30.01.2013 25.00 0.000 29.546 25.000 8.413 2.749 7.50 0.000 9.50 -27.749 137.140
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services