මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 4 of 94.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     93     94     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
08.09.2017 27.00 0.000 20.454 20.454 7.270 13.596 7.25 1.545 8.75 -32.505 81.184
07.09.2017 26.00 0.000 12.477 12.477 7.270 12.344 7.25 0.028 8.75 -24.793 90.673
06.09.2017 24.00 0.000 14.070 14.070 7.270 13.861 7.25 0.600 8.75 -27.331 89.628
04.09.2017 29.00 0.000 7.075 7.075 7.290 27.321 7.25 0.000 8.75 -34.396 99.661
       
31.08.2017 40.00 0.000 17.776 17.776 7.270 28.846 7.25 0.622 8.75 -46.000 90.475
30.08.2017 36.00 0.000 25.737 25.737 7.270 17.153 7.25 0.833 8.75 -42.057 82.713
29.08.2017 35.00 0.000 18.228 18.228 7.270 22.380 7.25 1.610 8.75 -38.998 90.956
28.08.2017 33.00 0.000 15.143 15.143 7.270 26.471 7.25 1.800 8.75 -39.814 94.196
25.08.2017 36.00 0.000 21.838 21.838 7.270 20.374 7.25 1.630 8.75 -40.582 94.202
24.08.2017 24.00 0.000 10.492 10.492 7.270 18.223 7.25 3.120 8.75 -25.595 108.477
23.08.2017 16.00 0.000 10.710 10.710 7.270 12.512 7.25 2.498 8.75 -20.724 107.610
22.08.2017 20.00 0.000 15.656 15.656 7.270 10.723 7.25 2.123 8.75 -24.256 102.269
21.08.2017 18.00 0.000 8.538 6.835 7.280 19.071 7.25 0.182 8.75 -25.724 109.106
18.08.2017 17.00 0.000 0.873 0.625 7.280 23.918 7.25 1.440 8.75 -23.103 116.469
17.08.2017 10.00 0.000 7.828 7.828 7.280 10.478 7.25 2.188 8.75 -16.118 110.002
16.08.2017 7.00 0.000 7.070 0.070 7.280 14.381 7.25 2.869 8.75 -11.582 118.396
15.08.2017 11.00 0.000 8.509 0.001 7.280 19.530 7.25 1.340 8.75 -18.191 116.904
14.08.2017 16.00 0.000 12.854 12.854 7.300 9.941 7.25 0.421 8.75 -22.374 103.115
11.08.2017 18.00 0.000 13.300 13.300 7.300 13.243 7.25 0.456 8.75 -26.087 102.607
10.08.2017 23.00 0.000 9.760 2.360 7.310 30.152 7.25 1.111 8.75 -31.401 114.625
09.08.2017 19.00 0.000 9.700 9.700 7.320 14.446 7.25 11.775 8.75 -12.371 117.930
08.08.2017 20.00 0.000 21.835 20.000 7.330 22.181 7.25 18.386 8.75 -23.795 114.216
04.08.2017 11.00 0.000 14.150 11.000 7.340 17.633 7.25 14.379 8.75 -14.254 119.793
03.08.2017 25.00 0.000 14.500 14.500 7.350 19.578 7.25 3.233 8.75 -30.845 116.979
02.08.2017 26.00 0.000 11.855 4.700 7.380 25.872 7.25 3.436 8.75 -27.136 126.908
01.08.2017 18.00 0.000 3.800 3.800 7.400 20.938 7.25 4.569 8.75 -20.169 128.899
       
31.07.2017 9.00 0.000 0.195 0.195 7.360 20.712 7.25 9.262 8.75 -11.645 137.141
28.07.2017 10.00 0.000 5.128 5.128 7.370 18.463 7.25 12.294 8.75 -11.297 135.133
27.07.2017 15.00 0.000 5.000 5.000 7.350 13.273 7.25 3.264 8.75 -15.009 132.938
26.07.2017 11.00 0.000 0.000 0.000 0.000 14.107 7.25 4.338 8.75 -9.769 137.218
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services