මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 39 of 94.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     93     94     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
02.05.2013 15.00 0.000 11.605 11.605 8.350 4.708 7.50 0.000 9.50 -16.313 90.774
       
30.04.2013 19.00 0.000 15.792 15.792 8.360 2.723 7.50 0.000 9.50 -18.515 89.482
29.04.2013 25.00 0.000 22.386 22.386 8.360 2.670 7.50 0.000 9.50 -25.056 83.928
26.04.2013 24.00 0.000 18.937 18.937 8.358 5.089 7.50 0.000 9.50 -24.026 96.061
24.04.2013 31.00 0.000 26.334 26.334 8.354 5.811 7.50 0.000 9.50 -32.145 101.663
23.04.2013 25.00 0.000 20.108 20.108 8.352 2.585 7.50 0.000 9.50 -22.693 113.436
22.04.2013 25.00 0.000 23.942 23.942 8.350 2.920 7.50 0.000 9.50 -26.862 115.197
19.04.2013 21.00 0.000 21.574 21.000 8.350 3.272 7.50 0.000 9.50 -24.272 122.303
18.04.2013 38.00 0.000 34.073 34.073 8.352 5.090 7.50 0.000 9.50 -39.163 126.421
17.04.2013 26.00 0.000 22.203 22.203 8.352 3.546 7.50 0.000 9.50 -25.749 139.832
16.04.2013 22.00 0.000 19.164 19.164 8.350 3.188 7.50 0.000 9.50 -22.352 154.192
12.04.2013 17.00 0.000 13.779 13.779 8.352 3.534 7.50 0.000 9.50 -17.313 159.242
11.04.2013 35.00 0.000 31.932 31.932 8.353 3.098 7.50 0.000 9.50 -35.030 157.441
10.04.2013 39.00 0.000 34.691 34.691 8.353 4.280 7.50 0.000 9.50 -38.971 151.862
09.04.2013 43.00 0.000 36.801 36.801 8.356 4.626 7.50 0.000 9.50 -41.427 149.406
08.04.2013 47.00 0.000 40.599 40.599 8.358 6.106 7.50 0.000 9.50 -46.705 144.129
05.04.2013 49.00 0.000 39.393 39.393 8.357 9.166 7.50 0.000 9.50 -48.559 142.299
04.04.2013 36.00 0.000 28.999 28.999 8.355 7.443 7.50 0.000 9.50 -36.442 154.309
03.04.2013 36.00 0.000 32.851 32.851 8.356 2.381 7.50 0.000 9.50 -35.232 155.519
02.04.2013 36.00 0.000 33.645 33.645 8.358 4.246 7.50 0.000 9.50 -37.891 149.786
01.04.2013 19.00 0.000 33.067 19.000 8.353 14.831 7.50 0.000 9.50 -33.831 153.846
       
28.03.2013 37.00 0.000 22.736 22.736 8.355 15.652 7.50 0.000 9.50 -38.388 130.152
27.03.2013 29.00 0.000 25.820 25.820 8.355 3.343 7.50 0.000 9.50 -29.163 139.345
25.03.2013 8.00 0.000 3.226 2.676 8.361 22.185 7.50 0.000 9.50 -24.861 143.654
22.03.2013 16.00 0.000 10.642 10.642 8.354 2.817 7.50 0.000 9.50 -13.459 155.052
21.03.2013 7.00 0.000 4.749 4.749 8.350 3.416 7.50 0.000 9.50 -8.165 160.435
20.03.2013 18.00 0.000 14.675 14.675 8.354 2.210 7.50 0.000 9.50 -16.885 151.717
19.03.2013 19.00 0.000 13.034 13.034 8.352 4.413 7.50 0.000 9.50 -17.447 151.156
18.03.2013 42.00 0.000 42.924 42.000 8.353 1.618 7.50 0.000 9.50 -43.618 124.990
15.03.2013 46.00 0.000 33.389 33.389 8.358 13.486 7.50 0.000 9.50 -46.875 121.758
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services