මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 37 of 94.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     93     94     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
01.08.2013 20.00 0.000 26.075 20.000 7.742 13.012 7.00 0.000 9.00 -38.012 81.180
       
31.07.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 7.311 7.00 5.127 9.00 -2.184 64.363
30.07.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 4.663 7.00 0.539 9.00 -4.124 62.423
29.07.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 4.613 7.00 2.750 9.00 -1.863 64.684
26.07.2013 0.00 3.000 9.357 3.000 8.280 0.241 7.00 0.030 9.00 2.789 69.335
25.07.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 1.382 7.00 6.289 9.00 4.907 71.453
24.07.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 1.474 7.00 1.062 9.00 -0.412 66.134
23.07.2013 4.00 0.000 4.546 4.000 7.701 2.008 7.00 0.000 9.00 -6.008 60.539
19.07.2013 5.00 0.000 6.812 5.000 7.719 1.407 7.00 0.000 9.00 -6.407 60.144
18.07.2013 23.00 0.000 24.167 23.000 7.792 1.508 7.00 0.000 9.00 -24.508 46.791
17.07.2013 27.00 0.000 25.519 25.519 7.798 1.140 7.00 0.000 9.00 -26.659 44.641
16.07.2013 30.00 0.000 24.250 24.250 7.798 0.513 7.00 0.000 9.00 -24.763 46.536
15.07.2013 35.00 0.000 22.588 22.588 7.791 11.545 7.00 0.000 9.00 -34.133 37.169
12.07.2013 25.00 0.000 13.485 13.485 7.796 11.739 7.00 0.000 9.00 -25.224 45.189
11.07.2013 28.00 0.000 24.419 24.419 7.806 3.831 7.00 0.000 9.00 -28.250 43.284
10.07.2013 30.00 0.000 27.888 27.888 7.801 2.773 7.00 0.000 9.00 -30.661 40.874
09.07.2013 32.00 0.000 26.582 26.582 7.800 3.276 7.00 0.000 9.00 -29.858 42.256
08.07.2013 35.00 0.000 31.058 31.058 7.799 3.098 7.00 0.000 9.00 -34.156 37.150
05.07.2013 33.00 0.000 29.438 29.438 7.800 3.155 7.00 0.000 9.00 -32.593 38.984
04.07.2013 39.00 0.000 37.504 37.504 7.794 1.152 7.00 0.000 9.00 -38.656 35.846
03.07.2013 39.00 0.000 35.179 35.179 7.794 2.017 7.00 0.000 9.00 -37.196 37.306
02.07.2013 39.00 0.000 35.151 35.051 7.790 3.619 7.00 0.000 9.00 -38.670 35.833
01.07.2013 35.00 0.000 29.433 29.433 7.780 5.636 7.00 0.000 9.00 -35.069 39.433
       
28.06.2013 0.00 8.000 27.690 8.000 8.569 3.840 7.00 5.035 9.00 9.195 101.765
27.06.2013 18.00 0.000 11.626 11.626 7.796 1.830 7.00 0.000 9.00 -13.456 105.784
26.06.2013 15.00 0.000 8.881 8.881 7.788 3.998 7.00 0.000 9.00 -12.879 106.361
25.06.2013 14.00 0.000 8.733 8.733 7.800 2.236 7.00 0.000 9.00 -10.969 108.270
24.06.2013 13.00 0.000 8.177 8.177 7.760 1.105 7.00 0.000 9.00 -9.282 109.957
21.06.2013 12.00 0.000 12.825 12.000 7.801 2.287 7.00 0.000 9.00 -14.287 105.946
20.06.2013 15.00 0.000 12.984 12.984 7.799 1.965 7.00 0.000 9.00 -14.949 108.272
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services