මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 36 of 92.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
18.06.2013 20.00 0.000 19.563 19.563 7.763 1.103 7.00 0.000 9.00 -20.666 106.502
17.06.2013 17.00 0.000 12.807 12.387 7.765 2.889 7.00 0.000 9.00 -15.276 111.891
14.06.2013 8.00 0.000 4.520 4.520 7.765 4.075 7.00 0.000 9.00 -8.595 98.778
13.06.2013 10.00 0.000 9.498 9.498 7.756 0.534 7.00 0.000 9.00 -10.032 98.924
12.06.2013 13.00 0.000 12.284 12.284 7.761 1.610 7.00 0.000 9.00 -13.894 95.063
11.06.2013 14.00 0.000 9.186 9.186 7.741 2.846 7.00 0.000 9.00 -12.032 96.924
10.06.2013 15.00 0.000 8.734 8.734 7.689 3.620 7.00 0.000 9.00 -12.354 101.566
07.06.2013 8.00 0.000 5.187 5.187 7.643 2.431 7.00 0.000 9.00 -7.618 106.304
06.06.2013 15.00 0.000 15.603 15.000 7.614 6.228 7.00 0.000 9.00 -21.228 102.026
05.06.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 19.302 7.00 0.000 9.00 -19.302 103.862
04.06.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 21.387 7.00 0.121 9.00 -21.266 101.899
03.06.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 18.613 7.00 0.000 9.00 -18.613 104.551
       
31.05.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 9.410 7.00 1.260 9.00 -8.150 104.417
30.05.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 9.989 7.00 0.000 9.00 -9.989 107.483
29.05.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 7.887 7.00 0.000 9.00 -7.887 109.584
28.05.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 6.570 7.00 3.850 9.00 -2.720 114.751
27.05.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 7.420 7.00 0.262 9.00 -7.158 110.313
23.05.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 7.059 7.00 0.150 9.00 -6.909 110.568
22.05.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 4.513 7.00 0.000 9.00 -4.513 109.145
21.05.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 3.208 7.00 0.000 9.00 -3.208 110.450
20.05.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 2.040 7.00 0.000 9.00 -2.040 111.618
17.05.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.473 7.00 10.750 9.00 10.277 113.934
16.05.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 2.439 7.00 3.735 9.00 1.296 100.499
15.05.2013 0.00 3.000 8.797 3.000 8.286 0.459 7.00 2.403 9.00 4.944 104.146
14.05.2013 4.00 0.000 3.507 1.007 7.802 5.271 7.00 0.000 9.00 -6.278 92.926
13.05.2013 5.00 0.000 2.393 1.007 7.830 3.655 7.00 0.000 9.00 -4.662 94.541
10.05.2013 0.00 3.000 5.800 3.000 8.250 0.556 7.00 2.300 9.00 4.744 103.946
09.05.2013 4.00 0.000 3.742 3.742 8.280 1.826 7.50 1.026 9.50 -4.542 94.431
08.05.2013 5.00 0.000 7.661 5.000 8.290 1.909 7.50 1.515 9.50 -5.394 93.579
07.05.2013 6.00 0.000 5.946 5.946 8.310 1.237 7.50 0.005 9.50 -7.178 95.223
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services