මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 36 of 94.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     93     94     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
16.09.2013 5.00 0.000 9.944 5.000 7.150 7.789 7.00 0.000 9.00 -15.689 65.899
13.09.2013 5.00 0.000 5.450 5.000 7.178 5.855 7.00 0.000 9.00 -12.055 69.535
12.09.2013 5.00 0.000 6.283 5.000 7.138 7.471 7.00 0.000 9.00 -12.721 68.028
11.09.2013 6.00 0.000 8.718 6.000 7.138 8.536 7.00 0.000 9.00 -15.736 65.215
10.09.2013 5.00 0.000 7.230 5.000 7.149 6.438 7.00 0.000 9.00 -12.438 65.267
09.09.2013 5.00 0.000 6.826 5.000 7.157 8.016 7.00 0.000 9.00 -14.216 64.688
06.09.2013 6.00 0.000 12.405 6.000 7.162 6.653 7.00 0.000 9.00 -13.253 63.259
05.09.2013 6.00 0.000 11.610 6.000 7.184 8.417 7.00 0.300 9.00 -15.117 62.629
04.09.2013 8.00 0.000 17.251 8.000 7.196 8.859 7.00 0.000 9.00 -21.109 60.586
03.09.2013 8.00 0.000 20.640 8.000 7.243 14.557 7.00 0.000 9.00 -22.557 59.134
02.09.2013 10.00 0.000 26.217 10.000 7.305 18.477 7.00 0.000 9.00 -31.477 54.711
       
30.08.2013 10.00 0.000 15.184 10.000 7.339 19.241 7.00 0.000 9.00 -30.041 56.957
29.08.2013 2.00 0.000 2.911 2.000 7.337 3.161 7.00 0.334 9.00 -5.127 84.093
28.08.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 2.624 7.00 0.000 9.00 -2.624 82.600
27.08.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 2.548 7.00 0.163 9.00 -2.385 82.640
26.08.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 3.027 7.00 0.000 9.00 -3.027 81.998
23.08.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 3.445 7.00 0.000 9.00 1.555 81.382
22.08.2013 2.00 0.000 2.871 2.000 7.366 0.493 7.00 0.000 9.00 -6.493 77.332
21.08.2013 2.00 0.000 3.770 2.000 7.400 3.930 7.00 0.000 9.00 -6.130 71.899
19.08.2013 2.00 0.000 2.260 2.000 7.437 1.971 7.00 0.000 9.00 -4.171 73.259
16.08.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 5.477 7.00 0.000 9.00 -5.477 69.509
15.08.2013 8.00 0.000 15.360 8.000 7.465 11.116 7.00 0.000 9.00 -25.116 63.512
14.08.2013 8.00 0.000 24.469 8.000 7.534 16.635 7.00 0.000 9.00 -25.435 63.786
13.08.2013 8.00 0.000 18.876 8.000 7.600 13.558 7.00 0.000 9.00 -24.008 67.412
12.08.2013 8.00 0.000 14.739 8.000 7.623 14.679 7.00 0.000 9.00 -22.679 73.890
08.08.2013 10.00 0.000 19.730 10.000 7.648 21.103 7.00 0.000 9.00 -31.303 68.048
07.08.2013 10.00 0.000 15.253 10.000 7.671 18.716 7.00 0.000 9.00 -28.966 68.173
06.08.2013 10.00 0.000 16.184 10.000 7.697 21.463 7.00 0.000 9.00 -31.463 66.604
05.08.2013 10.00 0.000 22.180 10.000 7.700 22.360 7.00 0.000 9.00 -32.360 65.708
02.08.2013 20.00 0.000 4.936 4.936 7.734 26.105 7.00 0.000 9.00 -31.041 70.533
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services