මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 35 of 94.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     93     94     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
21.11.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 9.440 6.50 0.000 8.50 -20.925 1.478
20.11.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 5.338 6.50 0.000 8.50 -10.138 2.218
19.11.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 8.453 6.50 0.000 8.50 -15.453 3.860
18.11.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 2.655 6.50 0.000 8.50 -18.123 2.599
15.11.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 3.753 6.50 0.000 8.50 -20.818 0.184
14.11.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 5.484 6.50 0.000 8.50 -19.569 3.056
13.11.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 3.508 6.50 0.000 8.50 -4.108 1.312
12.11.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 3.766 6.50 0.000 8.50 -12.916 1.055
11.11.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 2.770 6.50 0.000 8.50 -24.483 3.486
08.11.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 3.344 6.50 0.000 8.50 -27.420 8.723
07.11.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 9.338 6.50 0.000 8.50 -23.168 5.720
06.11.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 4.743 6.50 0.000 8.50 -4.743 5.718
05.11.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 2.624 6.50 0.000 8.50 -12.624 3.145
04.11.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 13.156 6.50 0.000 8.50 -35.506 2.306
01.11.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 8.086 6.50 0.000 8.50 -32.086 4.627
       
31.10.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 12.408 6.50 0.000 8.50 -29.858 0.460
30.10.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 8.005 6.50 0.000 8.50 -16.005 0.350
29.10.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 5.263 6.50 0.000 8.50 -5.588 1.580
28.10.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 10.400 6.50 0.000 8.50 -35.850 0.428
25.10.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 9.631 6.50 0.000 8.50 -21.809 0.087
24.10.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 17.073 6.50 0.000 8.50 -38.247 4.586
23.10.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 12.104 6.50 0.000 8.50 -16.204 1.627
22.10.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 5.839 6.50 0.000 8.50 -7.574 0.961
21.10.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 4.551 6.50 0.000 8.50 -20.801 2.249
17.10.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 12.698 6.50 0.000 8.50 -36.268 5.150
15.10.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 10.393 6.50 0.000 8.50 -12.693 2.546
14.10.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 4.691 7.00 0.000 9.00 -13.531 1.045
11.10.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 4.972 7.00 0.000 9.00 -25.467 1.073
10.10.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 14.882 7.00 0.000 9.00 -16.732 0.647
09.10.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 9.899 7.00 0.000 9.00 -22.149 0.173
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services