මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 33 of 95.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     93     94     95     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
21.03.2014 14.00 0.000 12.635 12.635 6.550 9.221 6.50 0.000 8.00 -32.956 2.439
20.03.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 6.116 6.50 0.000 8.00 -6.116 0.932
19.03.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 4.658 6.50 0.000 8.00 -14.658 0.932
18.03.2014 15.00 0.000 7.477 7.477 6.550 9.654 6.50 0.000 8.00 -17.131 0.086
17.03.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 12.266 6.50 0.000 8.00 -21.965 6.147
14.03.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 21.190 6.50 0.000 8.00 -23.990 2.097
13.03.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.863 6.50 0.000 8.00 -0.863 0.222
12.03.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 3.355 6.50 0.000 8.00 -3.355 0.221
11.03.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 5.185 6.50 0.000 8.00 -5.185 0.221
10.03.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 7.068 6.50 0.000 8.00 -17.068 0.220
07.03.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 4.732 6.50 0.000 8.00 -28.714 0.220
06.03.2014 7.00 0.000 6.441 6.441 6.540 2.220 6.50 0.000 8.00 -8.661 0.007
05.03.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 5.405 6.50 0.000 8.00 -23.056 0.007
04.03.2014 27.00 0.000 20.644 20.644 6.550 9.922 6.50 0.000 8.00 -30.566 2.154
03.03.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 18.073 6.50 0.000 8.00 -39.073 22.985
       
28.02.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 51.990 6.50 0.000 8.00 -58.652 16.830
26.02.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 12.361 6.50 0.000 8.00 -12.361 0.879
25.02.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 11.760 6.50 0.000 8.00 -11.760 0.879
24.02.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 16.302 6.50 0.000 8.00 -16.302 0.879
21.02.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 11.015 6.50 0.000 8.00 -56.205 0.878
20.02.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 4.415 6.50 0.000 8.00 -4.415 0.022
19.02.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 7.540 6.50 0.000 8.00 -17.498 0.022
18.02.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 13.057 6.50 0.000 8.00 -13.057 0.022
17.02.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 16.312 6.50 0.000 8.00 -38.322 0.022
13.02.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 39.426 6.50 0.000 8.00 -79.976 17.057
12.02.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 10.518 6.50 0.000 8.00 -10.518 0.142
11.02.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 10.699 6.50 0.000 8.00 -10.699 0.142
10.02.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 9.804 6.50 0.000 8.00 -27.462 0.142
07.02.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 22.582 6.50 0.000 8.00 -79.113 1.367
06.02.2014 18.00 0.000 21.569 18.000 6.500 10.334 6.50 0.000 8.00 -28.334 0.343
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services