මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 32 of 92.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
16.01.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 14.752 6.50 1.800 8.00 -12.952 0.086
13.01.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 22.107 6.50 0.000 8.00 -35.107 0.100
10.01.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 23.593 6.50 0.000 8.00 -43.093 0.113
09.01.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 62.214 6.50 0.000 8.00 -62.214 1.871
08.01.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 64.477 6.50 0.000 8.00 -64.477 0.069
07.01.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 59.735 6.50 0.000 8.00 -59.735 0.129
06.01.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 51.908 6.50 0.000 8.00 -51.908 0.256
03.01.2014 50.136 6.50 0.000 8.00 -65.536 0.460
02.01.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 29.863 6.50 0.000 8.00 -29.863 0.421
01.01.2014 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 34.909 6.50 0.013 8.50 -34.896 0.242
       
31.12.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 16.356 6.50 12.930 0.00 -3.426 13.295
30.12.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 42.496 6.50 0.000 8.50 -59.606 6.729
27.12.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 35.637 6.50 0.000 8.50 -53.172 2.157
26.12.2013 15.00 0.000 3.950 3.950 6.981 10.824 6.50 0.000 8.50 -14.774 1.350
24.12.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 19.952 6.50 0.000 8.50 -25.882 0.730
23.12.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 17.755 6.50 0.000 8.50 -26.805 1.167
20.12.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 17.160 6.50 0.000 8.50 -38.810 0.502
19.12.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 12.901 6.50 0.000 8.50 -12.901 0.060
18.12.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 8.785 6.50 0.000 8.50 -14.285 4.122
17.12.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 13.614 6.50 0.000 8.50 -13.614 4.742
13.12.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 21.717 6.50 0.000 8.50 -42.637 1.614
12.12.2013 22.00 0.000 19.500 19.300 7.000 17.324 6.50 0.000 8.50 -36.624 2.096
11.12.2013 31.464 6.50 8.50 -34.464 2.291
10.12.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 16.709 6.50 0.000 8.50 -21.969 4.211
09.12.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 16.199 6.50 0.000 8.50 -33.699 0.465
06.12.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 13.575 6.50 0.000 8.50 -24.975 0.549
05.12.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 15.893 6.50 0.000 8.50 -21.538 0.966
04.12.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 11.004 6.50 0.000 8.50 -20.604 0.002
03.12.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 14.899 6.50 0.000 8.50 -29.449 1.305
02.12.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 22.826 6.50 0.000 8.50 -42.826 0.314
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services