මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

Current page is 3 of 95.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     81     82     83     84     85     86     87     88     89     90     91     92     93     94     95     Prev.    Last

දෛනික වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
දිනය ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් /ප්‍රතිවිකුණුම් වෙන්දේසිය නිත්‍ය
පහසුකම්
ශුද්ධ කාන්ද
ුවීම්
(+)
උරාග
ැනීම් (-)
(රු.
බිල
ියන)
ශ්‍රී
ලංකා
මහ
බැං
කුව
වෙත
තිබු
‍රාජ්‍ය සුරැ
කුම
්පත්
(පොත්
වල
සඳ
හන්
වටි
නා
කම)
පිරි
නමන
ලද
ප්‍ර
මාණය
(රු.
බිල
ියන)
ලැබුනු
මුදල
පිළිගත
මුදල
බරතැ
බු සාමා
න්‍ය
ඵලදායී
තාව
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම නිත්‍ය ණය පහසුකම
ප්‍ර
ති
මිලදී
ගැනු
ම්
ප්‍ර
ති
වි
කුණු
ම්
(රු.
බි
ලියන)
(රු.
බි
ලියන)
(%) පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පා
තය
(%)
පරි
මාව
(රු.
බිල
ියන)
අනු
පාතය
(%)
                      (Rs.
bn)
18.12.2017 20.00 0.000 18.208 18.208 7.250 8.159 7.25 0.000 8.75 -26.367 0.318
15.12.2017 12.00 0.000 4.491 4.491 7.250 17.746 7.25 3.069 8.75 -19.168 3.657
14.12.2017 19.00 0.000 13.271 13.271 7.250 7.547 7.25 0.000 8.75 -30.048 0.084
13.12.2017 14.00 0.000 12.001 12.001 7.250 6.742 7.25 0.127 8.75 -18.616 0.407
12.12.2017 16.00 0.000 11.957 11.957 7.250 9.905 7.25 0.050 8.75 -21.812 0.246
11.12.2017 17.00 0.000 14.581 14.581 7.250 4.741 7.25 0.213 8.75 -19.109 0.282
08.12.2017 19.00 0.000 15.817 15.817 7.250 7.184 7.25 0.099 8.75 -22.902 0.821
07.12.2017 26.00 0.000 20.629 20.629 7.250 9.270 7.25 0.000 8.75 -39.899 0.216
06.12.2017 32.00 0.000 18.103 18.103 7.250 18.443 7.25 0.000 8.75 -36.546 1.732
05.12.2017 22.00 0.000 17.862 17.862 7.250 9.536 7.25 0.089 8.75 -27.309 2.056
04.12.2017 14.00 0.000 15.670 14.000 7.250 7.048 7.25 0.335 8.75 -20.713 6.146
       
30.11.2017 26.00 0.000 25.068 25.068 7.250 8.292 7.25 4.756 8.75 -28.604 5.095
29.11.2017 19.00 0.000 26.955 19.000 7.250 11.360 7.25 0.000 8.75 -30.360 2.801
28.11.2017 19.00 0.000 8.359 8.359 7.250 19.488 7.25 0.873 8.75 -26.974 14.278
27.11.2017 19.00 0.000 1.901 1.901 7.250 24.496 7.25 0.010 8.75 -26.387 19.844
24.11.2017 15.00 0.000 1.675 1.675 7.250 17.752 7.25 0.000 8.75 -19.427 20.043
23.11.2017 21.00 0.000 11.087 11.087 7.250 13.864 7.25 0.000 8.75 -24.951 18.447
22.11.2017 20.00 0.000 17.780 10.780 7.250 18.011 7.25 0.443 8.75 -28.348 19.169
21.11.2017 23.00 0.000 10.757 10.757 7.250 17.871 7.25 0.162 8.75 -28.466 18.904
20.11.2017 22.00 0.000 4.716 4.716 7.250 22.358 7.25 0.000 8.75 -27.074 24.762
17.11.2017 14.00 0.000 9.392 9.392 7.250 12.345 7.25 0.024 8.75 -21.713 20.094
16.11.2017 25.00 0.000 23.303 23.303 7.250 10.958 7.25 0.055 8.75 -34.206 16.199
15.11.2017 22.00 0.000 12.548 12.548 7.250 15.270 7.25 0.000 8.75 -27.818 26.855
14.11.2017 23.00 0.000 15.677 15.677 7.250 11.816 7.25 0.000 8.75 -27.493 23.719
13.11.2017 17.00 0.000 11.455 11.455 7.250 12.034 7.25 1.206 8.75 -22.283 29.130
10.11.2017 15.00 0.000 15.900 15.000 7.250 6.749 7.25 4.078 8.75 -17.670 28.433
09.11.2017 13.00 0.000 16.000 13.000 7.250 3.740 7.25 2.549 8.75 -14.191 30.385
08.11.2017 10.00 0.000 14.411 10.000 7.250 7.019 7.25 0.000 8.75 -17.019 30.796
07.11.2017 12.00 0.000 11.495 11.295 7.250 2.158 7.25 0.432 8.75 -13.021 29.939
06.11.2017 12.00 0.000 13.202 12.000 7.250 3.786 7.25 0.448 8.75 -15.338 29.240
දෛනික වෙ‍ළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2004 - 2015>>(a) Repo / Reverse Repo Auction

Repo Auction -
Sale of government securities by CBSL on an auction with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price.


Reverse Repo Auction -
Purchase of government securities by CBSL on an auction with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre-determined price. (b) Standing Facilities

Repo -
Sale of government securities by CBSL with the agreement to buy them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Repo rate).

Reverse Repo -
Purchase of government securities by CBSL with the agreement to sell them back at a pre determined date at a pre determined price (at Official Reverse Repo rate).
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services